Kinh Nghiệm Hướng dẫn Giả sử thể tứ bội 4n có kiểu gen Aaaa khi giảm phân sẽ cho tỉ lệ nhiều chủng loại giao tử ra làm sao Đầy đủ 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Giả sử thể tứ bội 4n có kiểu gen Aaaa khi giảm phân sẽ cho tỉ lệ nhiều chủng loại giao tử ra làm sao Đầy đủ được Update vào lúc : 2022-06-06 06:00:00 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Giả sử thể tứ bội 4n có kiểu gen Aaaa khi giảm phân sẽ cho tỉ lệ nhiều chủng loại giao tử ra làm thế nào được Cập Nhật vào lúc : 2022-06-06 06:00:06 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Một loài thực vật, tính trạng màu hoa do 2 cặp gen (A, a và B, b) phân li độc lập cùng quy định; tính trạng cấu trúc cánh hoa do một cặp gen (D, d) quy định. Cho hai cây (P) thuần chủng giao phấn với nhau, thu được F1. Cho F1 tự thụ phấn, thu được F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 49,5% cây hoa đỏ, cánh kép :6,75% cây hoa đỏ, cánh đơn: 25,5% cây hoa trắng, cánh kép: 18,25% cây hoa trắng, cánh đơn. Biết rằng không xẩy ra đột biến nhưng xẩy ra hoán vị gen trong cả quy trình phát sinh giao tử đực và giao tử cái với tần số bằng nhau. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau này đúng?

I. Kiểu gen (P) hoàn toàn hoàn toàn có thể là AABdBd×aabDbD

II. Đã xẩy ra hoán vị gen ở (P) với tần số 40%. 

III. F2 có tối đa 10 loại kiểu gen quy định kiểu hình hoa đỏ, cánh kép.

IV. Ở F2, số cây có kiểu gen đồng hợp lặn cả 3 cặp gen chiếm tỉ lệ 4%.   

Xem thêm »

CÁC DẠNG BÀI TẬP

Dạng 1: Xác định số lượng NST, số loại kiểu gen, giao tử của thể lệch bội

1.1. Xác định số lượng NST trong thể lệch bội

Phương pháp

     Xác định bộ NST 2n của loài  Xác định dạng đột biến lệch bội → Áp dụng công thức bộ NST của từng thể lệch bội để tính số lượng NST trong tế bào.

Thể lệch bội

Bộ NST

Thể không

2n – 2

Thể một

2n – 1

Thể ba

2n + 1

Thể bốn

2n + 2

Thể một kép

2n – 1 – 1

Thể ba kép

2n + 1 + 1

Thể bốn kép

2n + 2 + 2

Ví dụ mẫu

Một loài thực vật có bộ NST 2n = 24. Một tế bào sinh dục chín của thể không tiến hành giảm phân thông thường. Ở kì sau II số NST trong tế bào sinh dục này là

A. 21.           B. 22.               C. 23.            D. 24.

Hướng dẫn giải

Thể không hề bộ NST 2n – 2 = 22 NST

Ở kì sau của giảm phân II, bộ NST của tế bào là 2n NST đơn.

=> Số NST trong tế bào này là: 22NST

=> Đáp án B.

1.2. Xác định số loại kiểu gen của thể lệch bội

Phương pháp

Tế bào có bộ NST 2n sẽ đã có được:

– Số dạng lệch đơn bội (thể không, thể một, thể ba, thể bốn,…) rất rất khác nhau  là: n

– Số dạng lệch bội kép (thể một kép, thể ba kép, thể bốn kép,…) rất rất khác nhau là: n (n -1) : 2

Ví dụ mẫu

VD1: Xét 1 gen có 2 alen A và a, thể ba trong quần thể sẽ đã có được những kiểu gen là

A. AAA, AAa, Aaa, aaa.               B. AA, Aa, aa.       C. AAAA, AAAa, AAaa, Aaaa, aaaa.         D. A, a.

Hướng dẫn giải

          Thể ba có bộ NST là 2n + 1 => Trong quần thể sẽ đã có được những kiểu gen thuộc dạng 2n+1 riêng với gen trên là: AAA, AAa, Aaa, aaa.

VD2: Ruồi giấm có 2n = 8. Số loại thể ba kép tối đa trong một quần thể ruồi giấm là

A. 4             B. 6                C. 8                D. 10

Hướng dẫn giải

Áp dụng công thức tính số dạng lệch bội kép => Số loại thể kép tối đa là:

4 x (4 – 1) : 2 = 6

=> Đáp án B.

1.3. Xác định giao tử của thể ba nhiễm

Phương pháp

– Thể lệch bội thường là mất khả năng sinh sản. Nếu đề cho điều kiện vẫn giảm phân cho giao tử được thì tùy theo điều kiện thực tế sẽ cho các loại giao tử với tỉ lệ khác nhau với cùng một kiểu gen.

– Nếu thể ba nhiễm 2n + 1 giảm phân chỉ tạo ra giao tử n và n + 1 sống sót thì để xác lập tỉ lệ giao tử của thể ba nhiễm này ta hoàn toàn hoàn toàn có thể sử dụng sơ đồ hình tam giác. Trong số đó: những giao tử n là đỉnh của tam giác, những giao tử n + 1 là những cạnh của tam giác.

Ví dụ: Thể ba nhiễm 2n+1 có kiểu gen Aaa giảm phân chỉ có giao tử n và n+1 sống sót thì ta xác định tỉ lệ giao tử như sau:

Như vậy, thể ba nhiễn Aaa giảm phân sẽ cho ra:

– Giao tử n có 1A và 2 a

– Giao tử n+1 có 2Aa và 1aa

=> Thể ba nhiễm có kiểu gen là Aaa giảm phân sẽ tạo ra nhiều chủng loại giao tử với tỉ lệ là:

1/6 A :  2/6 a :  2/6 Aa : 1/6 aa

Ví dụ mẫu:

Thể ba nhiễm AAA tạo ra nhiều chủng loại giao tử là

A. AAA, AA và A.         B. AA và A.           C. AAA và A.        D. AA.

Hướng dẫn giải

Sử dụng sơ đồ hình tam giác ta có:

Như vậy, thể ba nhiễm AAA giảm phân sẽ cho ra:

– Giao tử n có 3A.

– Giao tử n + 1 có 3AA

=> Thể ba nhiễm AAA sẽ tạo ra nhiều chủng loại giao tử là: 1A : 1AA

=> Đáp án B

Dạng 2: Xác định số lượng NST, giao tử của thể đa bội

2.1. Xác định số lượng NST

Phương pháp

– Mỗi tế bào của thể đa bội chứa số lượng NST tăng thêm theo bội số của n.

Ví dụ mẫu

Loài cà chua có bộ NST lưỡng bội 2n = 24. Khi quan sát tiêu bản tế bào của loài này dưới kính hiển vi sẽ đếm được bao nhiêu NST nếu:

a) Tế bào đó là tế bào của thể tam bội.

b) Tế bào đó là tế bào của thể tứ bội.

Hướng dẫn giải

2n = 24 => n = 24 : 2 = 12

=> Số lượng NST trong tế bào của thể tam bội (3n) là: 3 x 12 = 36 NST

=> Số lượng NST trong tế bào của thể tứ bội (4n) là: 4 x 12 = 48 NST

2.2. Xác định giao tử của thể đa bội

Phương pháp

– Ở thực vật chỉ có đa bội chẵn mới có khả năng giảm phân phát sinh giao tử.

– Thường gặp.. là thể tứ bội (4n): Xét 1 gen có 2 alen (A, a) trong quần thể sẽ đã có được những kiểu gen thuộc dạng 4n (còn đúng với 2n+2) thì trong quần thể có những kiểu gen sau: AAAA, AAAa, AAaa, Aaaa, aaaa.

– Các thể tứ bội khi giảm phân sẽ cho những giao tử 2n. Để xác đinh tỉ lệ những giao tử này hoàn toàn hoàn toàn có thể sử dụng sơ đồ hình tứ giác. Trong số đó, những giao tử 2n là những cạnh và đường chéo của hình tứ giác.

Ví dụ: Sử dụng sơ đồ hình tứ giác để xác lập tỉ lệ nhiều chủng loại giao tử của thể tứ bội AAaa

Như vậy, thể tứ bội AAaa giảm phân sẽ cho ra 3 loại giao tử theo tỉ lệ là: 1/6AA : 4/6Aa : 1/6aa

Ví dụ mẫu

Kiểu gen khi giảm phân cho giao tử AA chiếm tỉ lệ 1/6 là

A. AAAA                B. AAAa                  C. AAaa                           D. Aaaa

Hướng dẫn giải

Sử dụng sơ đồ hình tứ giác ta có:

– Kiểu gen AAAA khi giảm phân chỉ cho ra 1 loại giao tử là AA chiếm tỉ lệ 100%.

– Kiểu gen AAAa khi giảm phân cho tỉ lệ nhiều chủng loại giao tử là: 1/2AA : 1/2Aa.

– Kiểu gen AAaa khi giảm phân cho tỉ lệ nhiều chủng loại giao tử là: 1/6AA : 4/6Aa : 1/6aa.

– Kiểu gen Aaaa khi giảm phân cho tỉ lệ nhiều chủng loại giao tử là: 1/2Aa : 1/2aa.

=> Đáp án C

Reply
1
0
Chia sẻ

Chia Sẻ Link Download Giả sử thể tứ bội 4n có kiểu gen Aaaa khi giảm phân sẽ cho tỉ lệ nhiều chủng loại giao tử ra làm thế nào miễn phí

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Giả sử thể tứ bội 4n có kiểu gen Aaaa khi giảm phân sẽ cho tỉ lệ nhiều chủng loại giao tử ra làm thế nào tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia SẻLink Download Giả sử thể tứ bội 4n có kiểu gen Aaaa khi giảm phân sẽ cho tỉ lệ nhiều chủng loại giao tử ra làm thế nào miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Giả sử thể tứ bội 4n có kiểu gen Aaaa khi giảm phân sẽ cho tỉ lệ nhiều chủng loại giao tử ra làm thế nào

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Giả sử thể tứ bội 4n có kiểu gen Aaaa khi giảm phân sẽ cho tỉ lệ nhiều chủng loại giao tử ra làm thế nào vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha

#Giả #sử #thể #tứ #bội #có #kiểu #gen #Aaaa #khi #giảm #phân #sẽ #cho #tỉ #lệ #những #loại #giao #tử #như #thế #nào

4485

Clip Giả sử thể tứ bội 4n có kiểu gen Aaaa khi giảm phân sẽ cho tỉ lệ nhiều chủng loại giao tử ra làm sao Đầy đủ ?

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Giả sử thể tứ bội 4n có kiểu gen Aaaa khi giảm phân sẽ cho tỉ lệ nhiều chủng loại giao tử ra làm sao Đầy đủ tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Down Giả sử thể tứ bội 4n có kiểu gen Aaaa khi giảm phân sẽ cho tỉ lệ nhiều chủng loại giao tử ra làm sao Đầy đủ miễn phí

Hero đang tìm một số trong những Share Link Down Giả sử thể tứ bội 4n có kiểu gen Aaaa khi giảm phân sẽ cho tỉ lệ nhiều chủng loại giao tử ra làm sao Đầy đủ Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Giả sử thể tứ bội 4n có kiểu gen Aaaa khi giảm phân sẽ cho tỉ lệ nhiều chủng loại giao tử ra làm sao Đầy đủ

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Giả sử thể tứ bội 4n có kiểu gen Aaaa khi giảm phân sẽ cho tỉ lệ nhiều chủng loại giao tử ra làm sao Đầy đủ vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Giả #sử #thể #tứ #bội #có #kiểu #gen #Aaaa #khi #giảm #phân #sẽ #cho #tỉ #lệ #những #loại #giao #tử #như #thế #nào #Đầy #đủ