Kinh Nghiệm Hướng dẫn Đun một ấm nước và một ấm rượu cùng lúc trên 2 nhà bếp giống nhau hỏi ấm nào sôi trước Đầy đủ 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Đun một ấm nước và một ấm rượu cùng lúc trên 2 nhà bếp giống nhau hỏi ấm nào sôi trước Đầy đủ được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-16 20:26:00 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Mẹo Hướng dẫn Đun một ấm nước và một ấm rượu cùng lúc trên 2 nhà nhà bếp giống nhau hỏi ấm nào sôi trước 2022
Pro đang tìm kiếm từ khóa Đun một ấm nước và một ấm rượu cùng lúc trên 2 nhà nhà bếp giống nhau hỏi ấm nào sôi trước được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-16 20:25:05 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Giải Sách Bài Tập Vật Lí 8 – Bài 24: Công thức tính nhiệt lượng giúp HS giải bài tập, nâng cao kĩ năng tư duy trừu tượng, khái quát, cũng như định lượng trong việc hình thành những khái niệm và định luật vật lí:

1. Hỏi nhiệt độ ở bình nào cao nhất?

A. Bình A

B. Bình B

C. Bình C

D. Bình D

2. Yếu tố nào sau này làm cho nhiệt độ của nước ở những bình trở nên rất rất khác nhau?

A. Thời gian đun

B. Nhiệt lượng từng bình nhận được.

C. Lượng chất lỏng chứa trong từng bình.

D. Loại chất lỏng chứa trong từng bình.

Lời giải:

1. Chọn A vì những vật đều được đun bằng những đèn cồn giống nhau, nước ban đầu ở cùng một nhiệt độ. Do lượng nước trong bình A tối thiểu nên nhiệt độ ở bình A là cao nhất.

2. Chọn C vì độ tăng nhiệt độ và chất cấu trúc nên vật đều giống nhau nên nhiệt độ của những bình rất rất khác nhau do lượng chất lỏng chứa trong từng bình đó .

Tóm tắt:

V = 5 lít nước ↔ m = 5 kg

t1 = 20oC; t2 = 40oC; cnước = c = 4200 J/kg.K

Q.. = ?

Lời giải:

Nhiệt lượng cần phục vụ là:

Q.. = m.c.Δt = 5.4200.(40 – 20) = 420000J = 420kJ

Tóm tắt:

V = 10 lít nước ↔ m = 10 kg

cnước = c = 4200 J/kg.K; Q.. = 840 kJ = 840000 J

Δto = ?

Lời giải:

Nhiệt độ nước nóng thêm là:

Tóm tắt:

Vnc = 1 lít nước ↔ mnc = 1 kg; mấm = m0 = 400g = 0,4 kg

t0 = 20oC; cnước = cnc = 4200 J/kg.K; cnhôm = c0 = 880 J/kg.K

nước sôi t = 100oC

Q.. = ?

Lời giải:

Nhiệt lượng tối thiểu thiết yếu để đun sôi nước là:

Q.. = Qấm + Qnước

= m0.c0.(t – t0) + mnc.cnc.(t – t0)

= 0,4.880.(100 – 20) + 1.4200.(100 – 20)

= 28160 + 336000 = 364160J

Tóm tắt:

m = 5 kg; t0 = 20oC; t2 = 50oC

Q.. = 59kJ = 59000J

c = ?, tên sắt kẽm sắt kẽm kim loại?

Lời giải:

Nhiệt dung riêng của một sắt kẽm sắt kẽm kim loại là:

Tra bảng ta biết sắt kẽm sắt kẽm kim loại này là đồng.

Lời giải:

Ta có:

Trên đồ thị ta dựng đường vuông góc với trục thời hạn. Khi đó thời hạn phục vụ nhiệt cho 3 chất là như nhau.

Vì cùng khối lượng và nhà nhà bếp tỏa nhiệt như nhau nên độ tăng nhiệt độ sẽ phụ thuộc tỷ suất nghịch vào nhiệt dung riêng:

Vì cnc = 4200J/kg.K > csắt = 460J/kg.K > cđồng = 380J/kg.K

⇒ Δtnước

Vậy đường I: nước; đường II: sắt; đường III: đồng.

Tóm tắt:

m = 12kg; Δt = 20oC; c = 460 J/kg.K

T = 1,5 phút = 90s; H = 40%

A = ?J; P = ?W

Lời giải:

Nhiệt lượng đầu búa nhận được là:

Q.. = m.c.Δt = 12.460.20 = 110400J

Chỉ có 40% cơ năng của búa máy chuyển thành nhiệt năng của đầu búa nên công của búa máy thực thi trong một,5 phút là:

Công suất của búa là:

A. Δt1 = Δt2 = Δt3

B. Δt1 > Δt2 > Δt3

C. Δt1

D. Δt2

Lời giải:

Chọn B

Vì nhiệt lượng phục vụ cho ba cốc bằng thủy tinh giống nhau, có khối lượng bằng nhau nên độ tăng nhiệt độ tỷ suất nghịch với nhiệt dung riêng c.

Ta có cnc > crượu hay c2 > c1 ⇒ Δt1 > Δt2

Khi so sánh cốc (2) và (3) thì ở cốc (3) đá chưa tan, nên nên phải tốn một nhiệt lượng để làm đá tan (nhiệt nóng chảy) mà không làm tăng được nhiệt độ của cốc. Vì vậy, cốc (2) có độ tăng nhiệt to nhiều hơn nữa cốc 3.

Vậy: Δt1 > Δt2 > Δt3

A. Nhiệt năng

B. Nhiệt độ

C. Nhiệt lượng

D. Cả ba phương án trên đều sai.

Lời giải:

Chọn D

Vì nhiệt dung riêng có cty là J/kg.K không cùng cty với những đại lượng trên.

A. đồng.

B. rượu.

C. nước.

D. nước đá.

Lời giải:

Chọn C.

Ta có nhiệt dung riêng của chất này là:

a) của 8 phút đầu.

b) của 12 phút tiếp theo.

c) của 4 phút cuối.

Lời giải:

a) Trong 8 phút đầu, nhiệt lượng nước nhận thêm là:

Q1 = m.c.Δt1 = 0,5.4200.(60 – 20) = 84000J

Nhiệt lượng nước thu vào trong một phút:

b) 12 phút tiếp theo, nước tỏa một lượng nhiệt là:

Q2 = m.c.Δt2 = 0,5.4200.(60 – 20) = 84000J

Nhiệt lượng nước tỏa ra trong một phút:

c) 4 phút cuối nước không thay đổi nhiệt độ nên Q3 = 0; q3 = 0.

Tóm tắt:

V = 5 lít nước ↔ m = 5kg;

t1 = 28oC; t2 = 34oC; cnước = c = 4200 J/kg.K

Qthu = ?

Lời giải:

Năng lượng nước đã thu được từ Mặt Trời là:

Qthu = m.c.Δt = 5.4200.(34 – 28) = 126000J = 126 kJ.

Lời giải:

Ban ngày, Mặt Trời truyền cho từng cty diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh mặt biển và đất những nhiệt lượng bằng nhau. Do nhiệt dung riêng của nước biển to nhiều hơn nữa của đất nên ban ngày nước biển nóng lên chậm hơn và thấp hơn đất liền. Ban đêm, cả mặt biển và đất liền tỏa nhiệt vào không khí nhưng mặt biển tỏa nhiệt chậm hơn và thấp hơn đất liền. Vì vậy, nhiệt độ trong thời hạn ngày ở những vùng ở gần biển ít thay đổi hơn những vùng nằm sâu trong đất liền.

Tóm tắt:

mấm = m = 300g = 0,3 kg; mn = 1kg;

t1 = 15oC; t2 = 100oC;

Q1 giây = Q0 = 500J/s; cđ = c = 380J/kg.K; cn = 4200J/kg.K;

Thời gian đun t = ?

Lời giải:

Nhiệt lượng cần truyền để đun sôi ấm nước:

Q.. = Qấm + Qnước = (m.c + mn.cn).(t2 – t1)

= (0,3.380 + 1.4200).(100 – 15) = 366690J.

Thời gian đun:

Giải Sách Bài Tập Vật Lí 6 – Bài 28-29: Sự sôi giúp HS giải bài tập, nâng cao kĩ năng tư duy trừu tượng, khái quát, cũng như định lượng trong việc hình thành những khái niệm và định luật vật lí:

A. Xảy ra ở bất kì nhiệt độ nào

B. Chỉ xẩy ra trên mặt thoáng của chất lỏng

C. Chỉ xẩy ra trong tâm chất lỏng

D. Chỉ xẩy ra ở một nhiệt độ xác lập của chất lỏng

Lời giải:

Chọn D

Trong những điểm lưu ý bay hơi điểm lưu ý của yếu tố sôi là: Chỉ xẩy ra ở một nhiệt độ xác lập của chất lỏng.

A. Xảy ra ở một nhiệt độ xác lập của chất lỏng

B. Xảy ra ở cả trong tâm lẫn mặt thoáng của chất lỏng

C. Xảy ra ở bất kì nhiệt độ nào

D. Trong suốt quy trình trình làng hiện tượng kỳ lạ kỳ lạ bay hơi, nhiệt độ của chất lỏng không thay đổi

Lời giải:

Chọn C

Trong những điểm lưu ý bay hơi, điểm lưu ý không phải của yếu tố sôi là xẩy ra ở bất kì nhiệt độ nào.

A. Xảy ra ở bất kì nhiệt độ nào của chất lỏng

B. Xảy ra ở nhiệt độ xác lập của chất lỏng

C. Xảy ra ở cả trong tâm lẫn mặt thoáng của chất lỏng

D. Chỉ xẩy ra trên mặt thoáng của chất lỏng

Lời giải:

Đặc điểm của yếu tố sôi: B và C

Đặc điểm của yếu tố bay hơi: A và D

Lời giải:

– Đoạn AB: nước nóng lên (từ 0oC đến 100oC)

– Đoạn BC: nước sôi (ở 100oC)

– Đoạn CD: nước nguội đi (từ 100oC xuống 35oC)

1. Nước ở thể nào trong mức chừng thời hạn từ phút 0 đến phút thứ 5; từ phút thứ 10 đến phút thứ 25?

2. Nước ở thể nào trong mức chừng thời hạn từ phút thứ 5 đến phút thứ 10, từ phút thứ 25 đến phút thứ 30

3. Các quy trình nóng chảy, bay hơi, sôi trình làng trong những khoảng chừng chừng thời hạn nào?

Lời giải:

1. – Từ phút 0 đến phút thứ 5 nước ở thể rắn.

– Từ phút 10 đến phút thứ 25 nước ở cả thể lỏng và thể hơi.

2. – Từ phút 5 đến phút thứ 10 nước ở thể rắn và lỏng.

– Từ phút 25 đến phút thứ 30 nước ở thể lỏng và thể hơi.

3. – Quá trình nóng chảy: từ phút thứ 5 đến phút thứ 10.

– Quá trình bay hơi: từ phút thứ 5 đến phút thứ 25

– Quá trình sôi: từ phút thứ 25 đến phút thứ 30.

Thời gian (phút)
0
2
4
6
8
10
12
14
16
Nhiệt độ (oC)
20
30
40
50
60
70
80
80
80

1. Vẽ đường màn màn biểu diễn sự thay đổi theo thời hạn

2. Có hiện tượng kỳ lạ kỳ lạ gì xẩy ra riêng với chất lỏng từ phút thứ 12 đến phút thứ 16?

3. Chất lỏng này liệu liệu có phải là nước không?

Lời giải:

1. Đường màn màn biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời hạn

2. Hiện tượng đổi với chất lỏng này từ phút thứ 12 đến phút thứ 16 là nhiệt độ không thay đổi tuy nhiên vẫn đun: chất lỏng sôi

3. Chất lỏng này sẽ không còn hề phải là nước vì nhiệt độ sôi không phải ở 100oC, chất lỏng là rượu.

1. Chất nào có độ sôi cao nhất, thấp nhất

2. Chất nào có nhiệt độ nóng chảy cao nhất, thấp nhất

3. Ở trong phòng có nhiệt độ 25oC thì chất nào trong những chất kể trên ở thể rắn, thể lỏng, thể khí?

Chất
Nhiệt độ nóng chảy
Nhiệt độ sôi
Chì
327oC
1613oC
Nước
0oC
100oC
Oxi
-219oC
-183oC
Rượu
-114oC
78oC
Thủy ngân
-39oC
357oC

Lời giải:

1. – Chất có nhiệt độ sôi cao nhất là chì

– Chất có nhiệt độ sôi thấp nhất là oxi

2. – Chất có nhiệt độ nóng chảy cao nhất là chì

– Chất có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất là oxi

3. – Chất ở thể rắn là chì

– Chất ở thể lỏng và hơi là nước, rượu, thủy ngân. Vì ở 25oC cao hơn nhiệt độ móng chảy và thấp hơn nhiệt độ sôi của nước, rượu và thủy ngân

– Chất ở thể khí là oxi

Lời giải:

Khi đó mới chỉ có nước ở dưới nóng, nước ở trên chưa nóng. Do đó những bọt khí càng nổi lên thì không khí và hơi nước ở bên trong càng co lại (do nhiệt độ giảm), một phần hơi nước gặp lạnh ngưng tụ thành nước. Chính vì thế mà những bọt khí nhỏ dần và hoàn toàn hoàn toàn có thể mất trước lúc lên mặt nước

A. Xảy ra ở cùng một nhiệt độ xác lập riêng với mọi chất lỏng

B. Khi đang sôi, nếu tiếp tục đun, nhiệt độ chất lỏng không thay đổi

C. Khi đun sôi chỉ xẩy ra sự bay hơi trên mặt thoáng của chất lỏng

D. Khi đang sôi chỉ xẩy ra sự bay hơi ở trong tâm chất lỏng

Lời giải:

Chọn B

Sự sôi có tính chất: Khi đang sôi, nếu tiếp tục đun, nhiệt độ chất lỏng không thay đổi.

A. Nhiệt kế rượu

B. Nhiệt kế thủy ngân

C. Nhiệt kế y tế

D. Cả ba loại nhiệt kế trên

Lời giải:

Chọn B.

Vì nhiệt kế thủy ngân có GHĐ là 130oC > 80oC (nhiệt độ sôi của rượu) nên hoàn toàn hoàn toàn có thể được sử dụng trong thí nghiệm về yếu tố sôi của rượu. Còn nhiệt kế rượu có GHĐ là 50oC

A. Các bọt khí xuất hiện ở đáy hình

B. Các bọt khí vỡ tung trên mặt thoáng

C. Các bọt khí từ đấy bình nổi lên

D. Các bọt khí càng nổi lên càng to ra

Lời giải:

Chọn B

Nước chỉ khởi đầu sôi khi những bọt khí vỡ tung trên mặt thoáng.

A. Khối lượng của chất lỏng

B. Thể thích của chất lỏng

C. Khối lượng riêng của chất lỏng

D. Áp suất không khí trên mặt thoáng chất lỏng

Lời giải:

Chọn D

Nhiệt độ sôi của một chất lỏng tùy từng áp suất không khí trên mặt thoáng chất lỏng. Áp suất trên mặt thoáng càng lớn thì nhiệt độ sôi của chất lỏng càng cao.

A. Oxi là chất khí

B. Nhiệt độ trong phòng cao hơn nhiệt độ sôi của oxi

C. Nhiệt độ trong phòng thấp hơn nhiệt độ sôi của oxi

D. Nhiệt độ trong phòng bằng nhiệt độ bay hơi của oxi

Lời giải:

Chọn B

Ở nhiệt độ trong phòng,chỉ hoàn toàn hoàn toàn có thể có khí ô-xi, không thế có ô-xi lỏng vì nhiệt độ trong phòng khoảng chừng chừng 25-27oC cao hơn nhiệt độ sôi của ô-xi.

A. Chỉ tồn tại ở thể lỏng

B. Chỉ tồn tại ở thể hơi

C. Tồn tại ở cả thể lỏng và thể hơi

D. Tồn tại ở cả thể lỏng, thể rắn và thể hơi

Lời giải:

Chọn C

Khi trong phòng có nhiệt độ là 30oC thì thủy ngân tồn tại ở cả thể lỏng và thể hơi.

Lời giải:

Khói mà ta nhìn thấy là vì hơi nước ngưng tụ thành những hạt rất nhỏ tạo ra. Ở ngay miệng ấm, nhiệt độ của hơi nước còn đang cao nên hơi nước ngưng tụ ít. Càng ra xa miệng ấm, nhiệt độ của hơi nước càng thấp nên hơi nước ngưng tụ càng nhiều.

Hãy dùng đường màn màn biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời hạn của thí nghiệm đun nóng liên tục một lượng nước đá trong một bình không kín (H28-29.3) để vấn đáp những câu 28-29.16 và 28-29.17

A.đoạn OA

B.đoạn AB

C. đoạn BC

D. đoạn CD

Lời giải:

Chọn A

Đoạn OA của đường màn màn biểu diễn cho biết thêm thêm thêm thêm nước tồn tại ở thể rắn và thể lỏng.

Hãy dùng đường màn màn biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời hạn của thí nghiệm đun nóng liên tục một lượng nước đá trong một bình không kín (H28-29.3) để vấn đáp những câu 28-29.16 và 28-29.17

A.đoạn AB

B. đoạn BC

C. đoạn CD

D. đoạn OA và CD

Lời giải:

Chọn C

Đoạn CD của đường màn màn biểu diễn cho biết thêm thêm thêm thêm nước không tồn tại ở thể lỏng mà ở đấy là thể hơi (nhiệt độ trên 100o).

A. Cùng một thể

B. Cùng khối lượng và trọng lượng riêng

C. Cùng một chất

D. Không có chung cả ba điểm lưu ý trên

Lời giải:

Chọn C

Nước đá, hơi nước, nước có điểm lưu ý nào chung là cùng một chất.

Đồ thị nào ứng với nước, rượu, ête? Giải thích tại sao?

Lời giải:

I: Ete

II: rượu

III: nước

Căn cứ đường màn màn biểu diễn đã cho đoạn nằm ngang ứng với chất lỏng sôi. Vì thế nhiệt độ sôi của nước là 100oC cao nhất nên phải là đường III, nhiệt độ sôi của ê-te là 35oC nên phải là đường I. Vì nhiệt độ sôi của rượu là 80oC nên phải là đường II.

Gió, mây, sấm, chớp có rồi

“Tôi” mà chưa tồn tại thì trời chưa mưa!

Đối “tôi” ở đấy là gì?

Lời giải:

“Tôi” ở đấy là Sự ngưng tụ, vì nếu hơi nước trong khí quyển không ngưng tụ thành nước thì không thể có mưa.

Hãy nhờ vào đường màn màn biểu diễn sự thay đổi nhiệt theo thời hạn của chất X vẽ ở hình 28-29.5 để vấn đáp những vướng mắc từ 28-29.21 đến 28-29.24

A.30oC

B.160oC

C.40oC

D.120oC

Lời giải:

Chọn D

Vì ở 120oC là đoạn nằm ngang và chất X đang chuyển từ trạng thái lỏng sang trạng thái khí.

A.30oC

B.160oC

C. 40oC

D.120oC

Lời giải:

Chọn C

Vì ở 40oC thì đường màn màn biểu diễn là đoạn nằm ngang và chất X đang chuyển từ trạng thái rắn sang trạng thái lỏng.

A.chỉ tồn tại ở thể lỏng

B. chỉ tồn tại ở thể hiện hơi

C. chỉ việc tồn tại ở thể rắn

D. chỉ tồn tại ở thể lỏng và thể hơi

Lời giải:

Chọn D

Vì ở 120oC chất X đang chuyển từ trạng thái lỏng sang trạng thái khí nên nó chỉ tồn tại ở thể lỏng và thể hơi.

A. chỉ tồn tại ở thể lỏng

B. chỉ tồn tại ở thể hơi

C. chỉ tồn tại ở thể rắn

D. chỉ tồn tại ở thể lỏng và thể hơi

Lời giải:

Chọn D

Ở nhiệt độ 40oC chất X tồn tại ở cả thể rắn, thể lỏng và thế hơi.

Hàng ngang

1. Khi đun nước tới nhiệt độ này thì nước không nóng thêm nữa.

2. Tên gọi trường hợp đặc biệt quan trọng quan trọng của yếu tố bay hơi.

3. Tên một sự chuyển thể.

4. Quá trình ngược của yếu tố ngưng tụ.

5. Nếu thêm dấu vào thì đấy là một cty thời hạn.

6. Tính chất của nhiệt độ nước khi đang sôi.

7. Tên gọi chung của quy trình vật chất chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác.

8. Tên một sự chuyển thể.

9. Quá trình ngược của yếu tố bay hơi.

10. Trong lớp học ô-xi chỉ tồn tại ở thể này.

11. Ở nhiệt độ trong phòng, đồng không thể tổn tại ở thể này.

Hàng dọc được tô đậm

Cụm từ này hoàn toàn hoàn toàn có thể dùng làm tên thường gọi chung cho những bài từ 24 đến 29.

Lời giải:

Giải đáp ô chữ:

Từ hàng tô đậm: SỰ CHUYỂN THỂ

Share Link Download Đun một ấm nước và một ấm rượu cùng lúc trên 2 nhà nhà bếp giống nhau hỏi ấm nào sôi trước miễn phí

Bạn vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Đun một ấm nước và một ấm rượu cùng lúc trên 2 nhà nhà bếp giống nhau hỏi ấm nào sôi trước tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất ShareLink Tải Đun một ấm nước và một ấm rượu cùng lúc trên 2 nhà nhà bếp giống nhau hỏi ấm nào sôi trước miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Đun một ấm nước và một ấm rượu cùng lúc trên 2 nhà nhà bếp giống nhau hỏi ấm nào sôi trước
Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Đun một ấm nước và một ấm rượu cùng lúc trên 2 nhà nhà bếp giống nhau hỏi ấm nào sôi trước vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Đun #một #ấm #nước #và #một #ấm #rượu #cùng #lúc #trên #nhà nhà bếp #giống #nhau #hỏi #ấm #nào #sôi #trước

4056

Clip Đun một ấm nước và một ấm rượu cùng lúc trên 2 nhà bếp giống nhau hỏi ấm nào sôi trước Đầy đủ ?

Bạn vừa đọc Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Đun một ấm nước và một ấm rượu cùng lúc trên 2 nhà bếp giống nhau hỏi ấm nào sôi trước Đầy đủ tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật Đun một ấm nước và một ấm rượu cùng lúc trên 2 nhà bếp giống nhau hỏi ấm nào sôi trước Đầy đủ miễn phí

Quý khách đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download Đun một ấm nước và một ấm rượu cùng lúc trên 2 nhà bếp giống nhau hỏi ấm nào sôi trước Đầy đủ Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Đun một ấm nước và một ấm rượu cùng lúc trên 2 nhà bếp giống nhau hỏi ấm nào sôi trước Đầy đủ

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Đun một ấm nước và một ấm rượu cùng lúc trên 2 nhà bếp giống nhau hỏi ấm nào sôi trước Đầy đủ vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Đun #một #ấm #nước #và #một #ấm #rượu #cùng #lúc #trên #nhà bếp #giống #nhau #hỏi #ấm #nào #sôi #trước #Đầy #đủ