Mẹo Hướng dẫn Doubly linked list remove index Chi tiết 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Doubly linked list remove index Chi tiết được Update vào lúc : 2022-12-14 12:13:00 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Kinh Nghiệm về Doubly linked list remove index Mới Nhất

You đang tìm kiếm từ khóa Doubly linked list remove index được Update vào lúc : 2022-12-14 12:13:07 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

JAVA Program for Deletion from Nth Position of a Doubly Linked List

July 16, 2022

Nội dung chính

  JAVA Program for Deletion from Nth Position of a Doubly Linked List
  JAVA Program to Delete a Node from the Nth Position of a Doubly Linked Last
  Steps to be followed while Deleting a Node from the Nth Position of a Doubly Linked List
  Algorithm to be used for the Deletion of a Node from a Specific Index of a Doubly Linked List
  Java Program for Deletion from the Nth Position of a Doubly Linked List

  JAVA Program to Delete a Node from the Nth Position of a Doubly Linked Last

  In this page well take a look a comprehensive explanation of Deleting a Node from a specific index of a Doubly Linked List, one of the most widely used operation on a Doubly Linked List

  Example: If we have a list (10 > 20 > 30 > 40 > 50) and we have to delete a node on the Second Index of the List, that is i=2, then after deleting a node. Updated Linked list will be (10 > 20 > 40 > 50) . We will be learning more about the whole process in the explanation below.

  Steps to be followed while Deleting a Node from the Nth Position of a Doubly Linked List

   Check for the presence of Node in the List, if there exists some Nodes, Continue.
   Now, to delete a node from Nth position of the Doubly Linked List, well have to delete and redirect various links of the Linked List.
   First of all the next pointer of the (n-1)th Node of the Linked List will now point to the address of the (n+1)th node of the Doubly Linked List.
   Now the Previous Pointer of the (n+1)th Node of the Linked List will now be re-directed to the address of (n-1)th node of the List.

  Algorithm to be used for the Deletion of a Node from a Specific Index of a Doubly Linked List

   IF(HEAD == NULL)

   ELSE

    NODE CURRENT = HEAD;
    INT POS =N;

   FOR(INT I = 1; I < POS; I++)

   IF(CURRENT == HEAD)

   ELSE IF(CURRENT == TAIL)

   ELSE

    CURRENT.PREV.NEXT = CURRENT.NEXT
    CURRENT.NEXT.PREV = CURRENT.PREV

   CURRENT = NULL

  Java Program for Deletion from the Nth Position of a Doubly Linked List

  public class PrepInsta

  class Node

  int data;

  Node prev;

  Node next;

  public Node(int data)

  this.data = data;

  public void display()

  Node temp = head;

  while (temp != null)

  System.out.print(temp.data + “>”);

  temp = temp.next;

  System.out.println(“END”);

  Node head, tail = null;

  public void addNode(int data)

  Node newNode = new Node(data);

  if(head == null)

  head = tail = newNode;

  head.prev = null;

  tail.next = null;

  else

  tail.next = newNode;

  newNode.prev = tail;

  tail = newNode;

  tail.next = null;

  public void deletenth(int n)

  if(head == null)

  return;

  else

  Node current = head;

  int pos =n;

  for(int i = 1; i < pos; i++)

  current = current.next;

  if(current == head)

  head = current.next;

  else if(current == tail)

  tail = tail.prev;

  else

  current.prev.next = current.next;

  current.next.prev = current.prev;

  current = null;

  void print()

  Node curr = head;

  if(head == null)

  System.out.println(“List is empty”);

  return;

  while(curr != null)

  System.out.print(curr.data + ” “);

  curr = curr.next;

  System.out.println();

  public static void main(String[] args)

  PrepInsta dList = new PrepInsta();

  dList.addNode(10);

  dList.addNode(20);

  dList.addNode(30);

  dList.addNode(40);

  dList.addNode(50);

  System.out.println(“Initial Doubly Linked List: “);

  dList.print();

  dList.deletenth(2);

  System.out.println(“Doubly Linked List after Deletion from nth Position: “);

  dList.print();

  Initial Doubly Linked List:

  10 20 30 40 50

  Doubly Linked List after Deletion from nth Position:

  10 30 40 50

  Deletion from the Beginning of a Doubly Linked ListDeletion from the End of a Doubly Linked List

  Login/Signup to comment

  Reply

  0

  0

  Chia sẻ

  Chia Sẻ Link Cập nhật Doubly linked list remove index miễn phí

  Bạn vừa tìm hiểu thêm nội dung nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Doubly linked list remove index tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Share Link Cập nhật Doubly linked list remove index Free.

  Hỏi đáp vướng mắc về Doubly linked list remove index

  Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Doubly linked list remove index vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha

  #Doubly #linked #list #remove #index

Related posts:

4625

Video Doubly linked list remove index Chi tiết ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Doubly linked list remove index Chi tiết tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Down Doubly linked list remove index Chi tiết miễn phí

Heros đang tìm một số trong những ShareLink Tải Doubly linked list remove index Chi tiết miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Doubly linked list remove index Chi tiết

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Doubly linked list remove index Chi tiết vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Doubly #linked #list #remove #index #Chi #tiết