Thủ Thuật Hướng dẫn Đề thi olympic 30 4 môn lý 10 2022 Mới Nhất

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Đề thi olympic 30 4 môn lý 10 2022 được Cập Nhật vào lúc : 2022-03-08 07:30:00 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Pro đang tìm kiếm từ khóa Đề thi olympic 30 4 môn lý 10 được Cập Nhật vào lúc : 2022-03-08 07:30:06 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Trang web này tùy từng lệch giá từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm ngưng tính năng chặn quảng cáo cho website này.

1. ĐỀ THI OLYMPIC VẬT LÝ 10 TRƯỜNG THPT ĐA PHÚC
2. ĐỀ THI OLYMPIC VẬT LÝ 10 TRƯỜNG THPT NÔNG SƠN
3. ĐỀ THI OLYMPIC VẬT LÝ 10 TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN
4. ĐỀ THI OLYMPIC VẬT LÝ 10 THÀNH PHỐ HUẾ
5. ĐỀ THI OLYMPIC VẬT LÝ 10 TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN
6. ĐỀ THI OLYMPIC VẬT LÝ 10 TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI
7. ĐỀ THI OLYMPIC VẬT LÝ 10 TRƯỜNG THPT NGUYỄN DUY HIẾU
8. ĐỀ THI OLYMPIC VẬT LÝ 10 TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG

Tóm tắt nội dung tài liệu

KỲ THI OLYMPIC TRUY N TH NG 30/4

L N TH XIII T I THÀNH PH HU THI MÔN V T LÝ L P 10 Th i gian làm bài 180’ Chú ý: M i câu h i thí sinh làm trên 01 t gi y riêng bi t ( thi có 2 trang) O

Câu 1(4 i m):

M t qu c u nh n m chân nêm AOB

vuông cân, c nh c nh l (hình v ).

C n truy n cho qu c u v n t c v0 b ng v0

bao nhiêu hư ng d c m t nêm qu c u

rơi úng i m B trên nêm. B qua m i ma A B

sát, coi m i va ch m tuy t i àn h i. Câu 2 (4 i m): M t u máy xe l a n ng 40 t n, tr ng lư ng chia u cho 8 bánh xe.

Trong ó có 4 bánh phát ng. u máy kéo 8 toa, m i toa n ng 20 t n. H s ma sát

gi a bánh xe v i ư ng ray là 0,07. B qua ma sát những tr c. Trên tr n toa xe có m t

qu c u nh kh i lư ng 200 gam treo b ng dây nh , không giãn.(cho g = 10 m/s2). 1/ Tính th i gian ng n nh t k t lúc kh i hành n lúc oàn tàu t v n t c

20km/h. Tính góc l ch c a dây treo so v i phương th ng ng và l c căng c a dây treo. 2/ Sau th i gian trên, tàu hãm phanh. Bi t r ng thời hạn lúc bấy giờ ng cơ không truy n l c

cho những bánh. Tính quãng ư ng tàu i t lúc hãm phanh cho n lúc d ng; góc l ch c a

dây treo so v i phương th ng ng và l c căng dây trong 2 trư ng h p..: a. Ch hãm những bánh u máy b. Hãm t t c những bánh c a oàn tàu Câu 3 (4 i m): M t t m ván kh i lư ng M ư c treo vào m t dây khá dài nh , không giãn.

N u viên n có kh i lư ng m b n vào ván v i v n t c v0 thì nó d ng l i m t sau c a

ván, n u b n v i v n t c v1 > v0 thì n xuyên qua ván. Tính v n t c v c a ván ngay sau khi n xuyên qua.Gi thi t l c c n c a ván i v i n không ph thu c vào v n t c c a n. L p.. lu n ch n d u trong nghi m. Câu 4 (4 i m): Hai viên bi A và B có kh i lư ng M và Z

m n i v i nhau b ng m t lò xo có c ng k và chi u dài

t nhiên l0. Lu n h th ng M, m, lò xo vào tr c ngang XY A B

như hình v và quay xung quanh tr c OZ v i v n t c góc ω.

Hai bi M, m trư t không ma sát trên thanh XY. Tìm v trí X O Y

cân b ng c a hai viên bi và kho ng cách gi a chúng. ω

Câu 5 (4 i m):

Cho m t ng ti t di n S n m ngang ư c ngăn v i

bên phía ngoài b ng 2 pittông Pittông th nh t ư c n i

v i lò xo như hình v . Ban u lò xo không bi n F

d ng, áp su t khí gi a 2 pittông b ng áp su t bên

ngoài p0. Kho ng cách gi a hai pittông là H và H H 1

b ng chi u dài hình tr . Tác d ng lên pittông 2

th 2 m t l c F nó chuy n ng t t sang bên ph i Tính F khi pittôn th 2 d ng l i

biên ph i c a ng tr .

ÁP ÁN áp án câu s : 1 áp án i m Y 4 i m

Ch n m c th năng m t ph ng ch a AB O

G i v là v n t c c a qu c u khi

lên n nh nêm g

Áp d ng nh lu t b o toàn cơ năng v 0

mv0 mv 2 2 l 2 2 = = mg ⇒ v = v0 − gl 2 2 2 2 A B 0,5 X

Sau khi r i O, qu c u chuy n ng

như v t ném xiên v i v t o v i phương

ngang m t góc 450. + Theo tr c OY: g 2 g 2 g 2 2

ay = – = const ; vy = v – t ; y = vt – gt 0,25 2 2 4 2 2v

Khi ch m B: y = 0 ⇒ t = g 0,25 g 2 2 2v

V n t c qu c u ngay trư c va ch m: vy = v – ⋅ = -v 2 g 0,25

Do va ch m àn h i, nên sau va ch m v n t c qu c u d c theo OY là

v nên bi l i chuy n ng như trên.

Kho ng cách gi a hai l n va ch m liên ti p.. gi a bi và m t nêm OB là t 0,5 2 2v

= g

+ Theo tr c OX: 0,25 g 2

ax = = const ; v0x = 0 : qu c u chuy n ng nhanh d n u 2

Quãng ư ng i ư c d c theo Ox sau những va ch m liên ti p..: 0,5

x1 : x2 : x3 : … = 1 : 3 : 5 :…: (2n-1) 1 2 2 2 (v0 − gl 2 ) 0,5

x1 = axt2 = 2 g qu c u rơi úng i m B: 0,25

x1 + x2 + … + xn = [1 + 3 + 5 + … + (2n – 1)]x1 = n2x1 = l 2 2 2 (v0 − gl 2 ) 2

⇔ n =l 0,25 g

(4n+ 1)gl 2 0,25

⇒ v0 = 2 2n 2 0,25 Lưu ý: N u h c sinh ch gí i 1 trư ng h p..: v t sau khi r i O s rơi ngay xu ng B, ng

v i n=1: cho 2 i m. L c phát ng chính l c ma sát tác d ng lên 4 bánh u tàu Fp = fms = k.Md .g /2 = 14.103 N Gia t c c c i mà tàu t ư c: amax = Fp /M = Fp / (Md + Mt) =0,07 m/s2 Th i gian ng n nh t : Câu 2.1 Vt = v0 + a.tmin → tmin = vt /amax = 79,4 s(hay là một trong phút 15 giây) (2 i m) Góc l ch α c a dây treo và l c căng dây Dây treo b l ch v phía sau (so v i v n t c) + Vì m r t nh so v i M nên không nh hư ng n gia t c c a tàu + Trong h qui chi u g n v i tàu , v t m ch u tác d ng c a 3 l c: Ta có : tan α = Fqt /P = m.amax /m.g = 0,007 → α = 0,4 α T v Fqt p.. M t khác ta có :Cos α =P /T → T = m.g /cos α =.2,0002N (h v ) a: Trư ng h p.. hãm u máy: Lúc này tàu chuy n ng ch m d n u + Gia t c c a tàu :a1 = – fms1/ M = – k.Md.g / M a1 = – 0,14 m/s2 + khi d ng v n t c c a tàu b ng không Câu 2.2 S1= – v12/2.a1 =110,23 m (3 i m) + Góc l ch : tan α 1 = ma1 /mg = 0,14 → α 1 = 7,97 dây treo l ch v phía trư c + L c căng dây: cos α 1 = P /T1 → T1 = 2,0195N ( hình v ) b: Khi hãm t t c những bánh + Gia t c c a tàu : a2 = – fms2 /M = – k.(Md + Mt).g /m

Câu 3: Khi v n t c n là v0, sau khi xuyên qua, n và t m g cùng chuy n ng v i v n t c v,. Áp

d ng nh lu t b o toàn ng lư ng và năng lư ng ta có: mv0 = (M+m)v,…(1) 1 1 mv02= (M+m)v2 + Q..(2) 2 2 Q..: Công c a l c c n bi n thành nhi t

2 1 1  m  (1), (2) ⇒ Q..= mv02 – (M+m)  .v 0  2 2 M+m  mM 2 Q..= v 0 …..(3) 2(M + m) Khi n có v n t c v1 > v0. G i v2 là v n t c n sau khi xuyên qua t m g . Tương t ta có: M mv1 = Mv +mv2 ⇒ v2 = v1 – v ….(4) m 1 1 1 mv 1 = Mv 2 + mv 2 + Q.……(5) 2 2 2 2 2 Thay (3), (4) vào (5) ta suy ra: 2 M 2  2 M  M 2 v1 =v +  v1 − v  + .v 0 m  m  M+m 2 2 mv1 m v0 ⇒ v2 − 2 .v + =0 M+m ( M + m) 2 Gi i phương trình ta ư c: m 2 2 v= ( v1 ± v1 − v 0 ) M+m N u ch n d u +, thay vào (4) ta suy ra: 2 2 mv 1 − M v1 − v 0 m 2 2 v2 =
2 1 1  m  (1), (2) ⇒ Q..= mv02 – (M+m)  .v 0  2 2 M+m  mM 2 Q..= v 0 …..(3) 0,5 2(M + m) Khi n có v n t c v1 > v0. G i v2 là v n t c n sau khi xuyên qua t m g . Tương t ta có: M mv1 = Mv +mv2 ⇒ v2 = v1 – v ….(4) m 0,25 1 1 1 mv1 = Mv 2 + mv 2 + Q.……(5) 2 2 2 2 2 0,25 Thay (3), (4) vào (5) ta suy ra: 2 M  M  M v = v 2 +  v1 − v  + 2 1 2 .v 0 m  m  M+m 2 2 mv1 m v0 ⇒ v2 − 2 .v + =0 M+m (M + m) 2 0,75 Gi i phương trình ta ư c: m 2 2 v= ( v1 ± v1 − v 0 ) M+m 0,5 N u ch n d u +, thay vào (4) ta suy ra: 2 2 mv1 − M v1 − v 0 m 2 2 v2 =
⇒ F 2 − ( p.. 0 S + 2kH ) F + p.. 0 SkH = 0 0,5 p0 S p0 S 2 2

Phương trình có nghi m là: F = + kH ± + k 2H 2 0,5 2 4

Page 2

YOMEDIA

Tài liệu tìm hiểu thêm Đề thi Olympic truyền thống cuội nguồn cuội nguồn 30/4 môn Vật lý lớp 10 dành riêng cho quý thầy cô và những em tìm hiểu thêm

18-12-2010 1727 195

Download

Giấy phép Mạng Xã Hội số: 670/GP-BTTTT cấp ngày 30/11/2015 Copyright © 2009-2022 TaiLieu.VN. All rights reserved.

You are using an out of date browser. It may not display this or other websites correctly.
You should upgrade or use an alternative browser.

 Theo dõi Fanpage Tiện ích Vật Lý để update thêm nhiều tài liệu Vật Lý hay !

Nguồn sưu tầm: CƠ SỞ VẬT LÝ

Để giúp việc ôn luyện của những bạn trong kỳ thi Olympic 2022 sắp tới đây đây thì đã tổng hợp giúp bạn “tất tần tật” những bộ của những trường, nhằm mục đích mục tiêu giúp bạn có kiến thức và kỹ năng và kỹ năng vững vàng cùng tinh thần tự tin nhất để hoàn toàn hoàn toàn có thể hoàn thành xong xong thật tốt bài thi của tớ.

Mong rằng với những chia sẻ dưới đây, bạn sẽ đã có được thêm nguồn tài liệu quý giá đựng ôn tập và rèn luyện những kỹ năng tính toán cũng như phân tích đề nhạy bén qua mỗi dạng đề thi của những trường.Từ đó tóm gọn được cách ra đề với cấu trúc nội dung vướng mắc ra làm thế nào, để lấy ra những phương án ôn thi cho hiệu suất cao. Với bộ đề thi này những thầy cô giáo cũng hoàn toàn hoàn toàn có thể sử dụng để tương hỗ cho công tác thao tác thao tác giảng dạy cũng như ôn luyện cùng những học trò của tớ.

Tuyệt Đỉnh Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Qua Các Kì…

107.000đ

85.600đ

-20%

Mua ngay

Tuyệt Đỉnh Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Qua Các Kì…

89.000đ

71.000đ

-20%

Mua ngay

Tổng Tập Đề Thi Olympic 30 Tháng 4 Vật Lí…

150.000đ

120.000đ

-20%

Mua ngay

1. ĐỀ THI OLYMPIC VẬT LÝ 10 TRƯỜNG THPT ĐA PHÚC

2. ĐỀ THI OLYMPIC VẬT LÝ 10 TRƯỜNG THPT NÔNG SƠN

3. ĐỀ THI OLYMPIC VẬT LÝ 10 TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN

4. ĐỀ THI OLYMPIC VẬT LÝ 10 THÀNH PHỐ HUẾ

5. ĐỀ THI OLYMPIC VẬT LÝ 10 TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN

6. ĐỀ THI OLYMPIC VẬT LÝ 10 TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI

7. ĐỀ THI OLYMPIC VẬT LÝ 10 TRƯỜNG THPT NGUYỄN DUY HIẾU

8. ĐỀ THI OLYMPIC VẬT LÝ 10 TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG

Hy vọng với bộ đề thi Olympic 30/4môn Vật lý lớp 10sẽ là tài liệu để những bạn cũng như những giao viêntham khảo và giải đề. – Nhà sách trực tuyến chuyên phục vụ những cuốnsách luyện thi Olympicmới phát hành trên thị trường lúc bấy giờ, nhằm mục đích mục tiêu giúp những bạn đạt nhiều thành tích cao trong kỳ thi quan trọng. Chúc bạn luôn như mong ước và gặt hái được nhiều thành công xuất sắc xuất sắc.

Share Link Download Đề thi olympic 30 4 môn lý 10 miễn phí

Bạn vừa tìm hiểu thêm tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Đề thi olympic 30 4 môn lý 10 tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất ShareLink Download Đề thi olympic 30 4 môn lý 10 Free.

Thảo Luận vướng mắc về Đề thi olympic 30 4 môn lý 10

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Đề thi olympic 30 4 môn lý 10 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha

#Đề #thi #olympic #môn #lý

4236

Clip Đề thi olympic 30 4 môn lý 10 2022 ?

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Đề thi olympic 30 4 môn lý 10 2022 tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Tải Đề thi olympic 30 4 môn lý 10 2022 miễn phí

Pro đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Down Đề thi olympic 30 4 môn lý 10 2022 Free.

Giải đáp vướng mắc về Đề thi olympic 30 4 môn lý 10 2022

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Đề thi olympic 30 4 môn lý 10 2022 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Đề #thi #olympic #môn #lý