Contents

Kinh Nghiệm về Đây nào sau này mà toàn bộ những chất đều là oxit Mới nhất Mới Nhất

You đang tìm kiếm từ khóa Đây nào sau này mà toàn bộ những chất đều là oxit Mới nhất được Cập Nhật vào lúc : 2022-02-21 12:50:00 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Đây nào sau này mà toàn bộ những chất đều là oxit được Update vào lúc : 2022-02-21 12:50:01 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read nội dung nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản khá khá đầy đủ của tài liệu tại đây (120.74 KB, 5 trang )

Hóa học 9: Bài tập về oxit
Đại cương về Oxit
Tính chất hóa học chung của oxit
I. Tính chất hóa học
Hiện tượng: Cục vôi tở ra, hỗn hợp sôi lên, tạo chất rắn màu …, nhão, chất này
gọi là … Hòa tan chất mới vào nước thu được 2 phần: phần kết tủa trắng và
phần dd không …, gọi là dd …
Vơi sống có thành phần đó đó là…, vơi tơi có thành phần đó đó là…
Dung dịch…làm đổi màu q tím thành …và là đổi màu dd
phenolphtalein khơng màu thành màu…
Thí nghiệm: Hịa tan CuO vào dd HCl và hòa tan Fe
STT Hiện tượng
Bột CuO tan vào dd HCl không màu,
tạo thành dd có…
CuO + HCl
tan vào dd HCl không màu,
tạo thành dd có…
+ HCl
Hòa tan 12 gam CuO vào 200 gam dd HCl 7,3%. Sau phản ứng hoàn toàn, thu
được dd X. Tính nồng độ % mỗi chất tan trong dd X.
Thí nghiệm
là chất rắn màu …tác dụng với nước.
Hiện tượng: Bột P
tan vào nước tạo thành dd …, dd làm q tím
PTHH: …

(1)

Đại cương về Oxit

I. Khái niệm

VQ1: Dãy nào sau này mà toàn bộ những chất đều là oxit?

A. CaO, CaCO3 B. BaO, SO3 C. N2O4 , H2SO4 D. C6H12O6 , CrO3
VQ2: Oxit là hợp chất …nguyên tố, trong số đó có…nguyên tố …

II. Phân loại

1. Dãy một số trong những trong những nguyên tố sắt kẽm sắt kẽm kim loại

K, Ba, …Pb, Cu, Hg, Ag.
2. Dãy một số trong những trong những nguyên tố phi kim H, C, Si, N, P, O, S, F, Cl, Br, I

VQ3: Dãy nào sau này mà toàn bộ những chất đều là oxit bazơ?

A. Na2O, CaO, Fe2O3. B. MgO, MnO2 . C. Fe2O3 , CrO3. D. SO2 , N2O5.
VQ4: Dãy nào sau này mà toàn bộ những chất đều là oxit axit?

A. BaO, N2O5 B. P2O5 , CO2 , SO3 C. MnO2 , MgO. D. Al2O3 , SO3.

VQ5: Tổng quát:

Oxit bazơ R2On Oxit axit X2Om

Với n є N* , n … hay nói cách khác
là m = 1,…

R là nguyên tố …

Với m є N* , m … hay nói cách khác
là m = 1,…7.
X thường là nguyên tố phi kim

III. Tên gọi

VQ6: Hoàn thành nội dung trong bảng sau

1. Tên oxit bazơ = tên sắt kẽm sắt kẽm kim loại + hóa trị (nếu sắt kẽm sắt kẽm kim loại có nhiều hóa trị) + oxit

Bảng 1: Một số sắt kẽm sắt kẽm kim loại có một hóa trị

Hóa trị I (4) II(4) III(1)

Các nguyên tố KL Li, .. Ba,.. ..

Hóa trị I, II (2) II, III(1) II, IV(3)

Các nguyên tố KL …; Hg … Ni, Sn, Pb

Bảng 2: Viết CTHH và đọc tên

CTHH Tên gọi CTHH Tên gọi

Na2O MgO

nhôm oxit CuO

BaO Sắt(II) oxit

(2)

2. Tên oxit axit = tên phi kim + tiền tố :đi(2), tri(..), tetrặ..), pentặ..) + oxit

Bảng 3: Viết CTHH và đọc tên

CTHH Tên gọi CTHH Tên gọi

CO2 Đinitơ tetraoxit

Lưu huỳnh đioxit N2O5

SO3 P2O5

Tính chất hóa học chung của oxit

I. Tính chất hóa học

1. Tính chất hóa học của oxit bazơ

1. Oxit bazơ(r) + H2O Bazơ (tương ứng)(dd)

Thí nghiệm: CaO + H2O

Hiện tượng: Cục vôi tở ra, hỗn hợp sôi lên, tạo chất rắn màu …, nhão, chất này

gọi là … Hòa tan chất mới vào nước thu được 2 phần: phần kết tủa trắng và

phần dd không …, gọi là dd …

Vơi sống có thành phần đó đó là…, vơi tơi có thành phần đó đó là…

Dung dịch…làm đổi màu q tím thành …và là đổi màu dd

phenolphtalein khơng màu thành màu…

VQ1: Hồn thành pthh sau

Lưu ý: Nhớ 5 oxit bazơ tác dụng được với nước: Li2O, .. …. .., …. . …, .. .. …, … . …

Na2O + H2O

… + H2O 2KOH

… + H2O Ba(OH)2

Chú ý: Khác với Ca(OH)2 là chất ít tan trong nước thì KOH, NaOH, Ba(OH)2 là những bazơ tan

tốt trong nước.

2. Oxit bazơ(r) + dd axit

Muối + nước

Thí nghiệm: Hịa tan CuO vào dd HCl và hòa tan Fe

2

O

3 vào dd HCl

STT Hiện tượng

PTHH

1

Bột CuO tan vào dd HCl không màu,

tạo thành dd có…

CuO + HCl

…+ …

2

Bột Fe

2

O

3

tan vào dd HCl không màu,

tạo thành dd có…

Fe

2

O

3

+ HCl

…+ …

VQ2:

Hoàn thành những PTHH sau

(3)

CaO + HCl … + …

… + 2 HCl CuCl2 + H2O

CuO + H2SO4 … + …

Fe2O3 + H2SO4 … + …
…. + 2 H3PO4 Mg3(PO4)2 + 3 H2O

Ag2O + HNO3 … + …

Fe2O3 + …. 2 Fe(NO3)3 + 3 H2O
Tổng quát

R2On + HCl … + …

FexOy HCl … + …

3. Oxit bazơ(r) + chất khửA(H2, CO)

0

t cao

Kim loại + Chất B(H2O, CO2)

VQ3:

Hoàn thành những PTHH sau

CuO + H2 … + …

FeO + H2 … + …

Fe3O4 + CO … + …

CuO + CO … + …

… + 3H2 2 Fe + 3 H2O

…. + CO Fe + CO2

VQ4: Oxit nào sau này tác dụng với nước tạo dd Natri hidroxit?

A. CaO B. K2O. C. Na2O. D. BaO.
PTHH: ..

VQ5: Oxit nào sau này tác dụng với nước tạo ra thành phầm mang tên trong dân gian gọi là vôi tôi?
A. CaO B. K2O. C. Na2O. D. BaO.

PTHH: ..

VQ6: Hòa tan hết một lượng natri oxit vào nước, thu được dung dịch X. Vậy dd X có
chất tan là: A. NaOH B. H2O C. Na(OH)2 D. Na2OH

VQ

7

:

Hòa tan 12 gam CuO vào 200 gam dd HCl 7,3%. Sau phản ứng hoàn toàn, thu

được dd X. Tính nồng độ % mỗi chất tan trong dd X.

VQ5: Khử hết 5,8 gam một oxit sắt bằng khí H2 ở nhiệt độ cao, thu được m gam Fe và 1,8 gam
H2O. Xác định CTHH của oxit sắt.

Lời giải

(4)

Số mol của H2Olà:

2

1,8
….

H O

n

= … mol

PTHH: FexOy + H2 … + …

5,8 gam … mol
…? mol

Theo PTHH: Số mol FexOy phản ứng là : x y

Fe O

n

… = … mol

=> Fe Ox y

m

M

n

… = … gam/mol PT: 56x + 16y = … =>


x

y

Tính chất hóa học của oxit axit

1. Oxit axit(r,l,k) + H2O axit (tương ứng)(dd)

Thí nghiệm

: Cho P

2

O

5

là chất rắn màu …tác dụng với nước.

://hochoa/diphotpho-pentaoxit-tac-dung-voi-nuoc

hay ://youtube/Quyến Vũ Văn /P2O5 + H2O – Đăng kí nha

Hiện tượng: Bột P

2

O

5

tan vào nước tạo thành dd …, dd làm q tím

hóa…

PTHH: …

VQ

1 : Hoàn thành pthh sau

Lưu ý: Nhớ 5 oxit axit tác dụng được với nước: CO2, SO2, …, …, N2O5.
CO2 + H2O … —> Axit cacbonic
SO2 + H2O … —> Axit …

… + H2O H2SO4 …
… + H2O 2HNO3 …

VQ4: Cho những oxit sau: CuO, SiO2, SO3, P2O5, CaO, Fe2O3 , Na2O. Có bao nhiêu oxit tác dụng
với nước: A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.

VQ5: Hòa tan 11,36 gam P2O5 vào nước thu được 400 gam dd axit photphoric a%. Tính :
a. Khối lượng nước cần dùng để hòa tan. b. a = ?.

2. Oxit axit(khí or rắn or lỏng) + dd bazơ

Muố(trung hòa) + nước

– Xét thí nghiệm: Sục khí CO2 vào dd nước vôi trong

Hiện tượng: sau thuở nào gian ta thấy dd nước vôi trong bị…, white color, chất mới
đó có CTHH là…

PTHH: CO2 + Ca(OH)2 —> … + …

(5)

SO2 + KOH … + …

… + 2 NaOH Na2SO4 + H2O

N2O5 + Ba(OH)2 … + …
P2O5 + Ca(OH)2 … + …

…. + 2NaOH Na2CO3 + H2O

VQ2: Khí nào sau này gọi là khí diêm sinh:

A. SO3. B. P2O5. C. CO2. D. SO2.
VQ3: Khí nào sau này ở trạng thái rắn gợi là đá khô:

A. SO3. B. P2O5. C. CO2. D. SO2.

VQ4: Hất thụ hết 1,12 lí khí CO2 vào dd nước vơi trong dư, thu được m gam kết tủa. Giá trị
của m là: A. 10. B. 5. C. 0,5. D. 2,2.

Reply

3

0

Chia sẻ

Share Link Cập nhật Đây nào sau này mà toàn bộ những chất đều là oxit miễn phí

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Đây nào sau này mà toàn bộ những chất đều là oxit tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia Sẻ Link Down Đây nào sau này mà toàn bộ những chất đều là oxit Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Đây nào sau này mà toàn bộ những chất đều là oxit

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Đây nào sau này mà toàn bộ những chất đều là oxit vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha

#Đây #nào #sau #đây #mà #tất #cả #những #chất #đều #là #oxit

4520

Clip Đây nào sau này mà toàn bộ những chất đều là oxit Mới nhất ?

Bạn vừa Read nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Đây nào sau này mà toàn bộ những chất đều là oxit Mới nhất tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Download Đây nào sau này mà toàn bộ những chất đều là oxit Mới nhất miễn phí

Người Hùng đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download Đây nào sau này mà toàn bộ những chất đều là oxit Mới nhất Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Đây nào sau này mà toàn bộ những chất đều là oxit Mới nhất

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Đây nào sau này mà toàn bộ những chất đều là oxit Mới nhất vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Đây #nào #sau #đây #mà #tất #cả #những #chất #đều #là #oxit #Mới #nhất