Thủ Thuật Hướng dẫn Đặt vào giữa hai đầu một đoạn mạch điện chỉ có điện trở thuần r=220 Đầy đủ 2022

Pro đang tìm kiếm từ khóa Đặt vào giữa hai đầu một đoạn mạch điện chỉ có điện trở thuần r=220 Đầy đủ được Update vào lúc : 2022-05-17 22:40:00 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Thủ Thuật về Đặt vào giữa hai đầu một đoạn mạch điện chỉ có điện trở thuần r=220 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Đặt vào giữa hai đầu một đoạn mạch điện chỉ có điện trở thuần r=220 được Cập Nhật vào lúc : 2022-05-17 22:40:05 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

    Tải app VietJack. Xem lời giải nhanh hơn!

1. Phương pháp

Quảng cáo

Để viết biểu thức cần xác lập:

– Biên độ, tần số, pha ban đầu

– Viết uR, uL, uC, uRL, uRC, uLC,… ta tìm pha của i hoặc viết biểu thức của i trước rồi sử dụng độ lệch pha của uR, uL, uC, uRL, uRC, uLC,… so với i để suy ra biểu thức

Chú ý:

– Phương trình u và i: i = Iocos(ωt + φi) và u = Uocos(ωt + φu).

ZL > ZC thì u nhanh pha hơn i

ZL < ZC thì u chậm pha hơn i.

2. Ví dụ

Ví dụ 1: Khi đặt hiệu điện thế u = 120√2cos100πt (V) vào 2 đầu đoạn mạch tiếp nối đuôi nhau gồm điện trở 150Ω , tụ điện có điện dung 200μ/π F và cuộn cảm thuần có độ tự cảm 2/π H . Biểu thức cường độ dòng điện trong đoạn mạch là:

Hướng dẫn:

Cường độ dòng điện cực lớn:

Độ lệch pha giữa u và i:

Suy ra phương trình:

Đáp án D

Quảng cáo

Ví dụ 2: Đặt điện áp u = 100cos(100πt) (V) vào 2 đầu mạch điện RLC tiếp nối đuôi nhau. Điện trở R = 50√3Ω , L là cuộn dây thuần cảm có L = 1/π H , điện dung C = 10-3/5π F , viết biểu thức điện áp 2 đầu RC.

Hướng dẫn:

    + Cảm kháng: ZL = ωL = 100Ω, dung kháng: ZC = 1/ ωC = 50Ω .

Tổng trở:

Độ lệch pha giữa u và i:

Độ lệch pha của URC so với i:

Đáp án A.

Ví dụ 3: Cho mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R = 10Ω , cuộn dây thuần cảm L và tụ điện C = 10-3/2π F mắc tiếp nối đuôi nhau. Biểu thức của điện áp giữa 2 bản tụ là uC = 50√2cos(100πt – 0,75π)(V) . Viết biểu thức cường độ dòng điện chạy trong mạch.

Hướng dẫn:

Ta có:

Độ lệch pha của tụ điện so với cường độ dòng điện trong mạch là: φ = -π/2

Do đó phương trình cường độ dòng điện là:

Đáp án B.

Quảng cáo

Câu 1. Đặt điện áp u = 120√2cos100πt (V) vào hai đầu đoạn mạch tiếp nối đuôi nhau gồm điện trở 150 Ω, tụ điện có điện dung 200/π μF và cuộn cảm thuần có độ tự cảm 2/π H. Biểu thức cường độ dòng điện trong đoạn mạch là

A. i = 1,8cos(100πt + π/4 ) (A).

B. i = 1,8cos(100πt – π/4 ) (A).

C. i = 0,8cos(100πt + π/4 ) (A).

D. i = 0,8cos(100πt – π/4 ) (A).

Hiển thị lời giải

Chọn D.

Câu 2. Khi đặt hiệu điện thế không đổi 30 V vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần mắc tiếp nối đuôi nhau với cuộn cảm thuần có độ tự cảm 1/(4π) H thì dòng điện trong đoạn mạch là loại điện một chiều có cường độ 1 A. Nếu đặt vào hai đầu đoạn mạch này điện áp u = 150√2cos120πt (V) thì biểu thức của cường độ dòng điện trong đoạn mạch là

A. i = 5√2cos(120πt – π/4) (A).

B. i = 5cos(120πt + π/4) (A).

C. i = 5√2cos(120πt + π/4) (A).

D. i = 5cos(120πt – π/4) (A).

Hiển thị lời giải

Chọn D.

Câu 3. (ĐH 2009). Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc tiếp nối đuôi nhau. Biết R = 10 Ω, cuộn cảm thuần có L = 1/(10π) H, tụ điện có C = 10-3/(2π) F và điện áp giữa hai đầu cuộn cảm thuần là uL = 20√2cos(100πt + π/2 ) (V). Biểu thức điện áp giữa hai đầu đoạn mạch là

A. u = 40√2cos(100πt + π/4 ) (V).

B. u = 40√2cos(100πt – π/4 ) (V).

C. u = 40cos(100πt + π/4 ) (V).

D. u = 40cos(100πt – π/4 ) (V).

Hiển thị lời giải

Chọn D.

Câu 4. Một mạch điện xoay chiều mắc tiếp nối đuôi nhau gồm điện trở thuần R = 15Ω, cuộn thuần cảm có cảm kháng ZL = 25 Ω và tụ điện có dung kháng ZC = 10 Ω. Nếu dòng điện qua mạch có biểu thức i = 2√2cos(100πt + π/4) (A) thì biểu thức điện áp hai đầu đoạn mạch là

A. u = 60cos(100πt + π/2) (V)

B. u = 30√2cos(100πt + π/4) (V)

C. u = 60cos(100πt – π/4) (V)

D. u = 30√2cos(100πt – π/2) (V)

Hiển thị lời giải

Chọn A

Câu 5. Mạch điện xoay chiều gồm điện trở 30 Ω, cuộn dây có điện trở thuần 30 Ω và có cảm kháng 40 Ω, tụ điện có dung kháng 10 Ω. Dòng mạch chính có biểu thức i = 2cos(100πt + π/6) (A) (t đo bằng giây). Viết biểu thức điện áp giữa hai đầu đoạn mạch chứa cuộn dây và tụ điện.

Hiển thị lời giải

Chọn D

Câu 6. Một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm 1/π (H) và tụ điện có điện dung 2.10-4/π (F) ghép tiếp nối đuôi nhau, rồi nối hai đầu đoạn mạch vào nguồn có điện áp u = 100√2cos(100πt + π/6) (V). Dòng điện qua mạch là

A. i = 2cos(100πt + π/2) (A)

B. i = 2cos(100πt – π/2) (A)

C. i = 2√2cos(100πt – π/3) (A)

D. i = 2√2cos(100πt + π/2) (A)

Hiển thị lời giải

Chọn C

Câu 7. Một đoạn mạch gồm cuộn dây có độ tự cảm 0,6/π (H) mắc tiếp nối đuôi nhau với một tụ điện có điện dung 1/(14π) (mF). Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều có biểu thức: u = 160cos(100πt – π/12) (V) thì hiệu suất tiêu thụ trong mạch là 80 W. Biểu thức cường độ dòng điện trong mạch là

A. i = 2cos(100πt – π/6) (A)

B. i = √2cos(100πt + π/6) (A)

C. i = √2cos(100πt + π/4) (A)

D. i = √2cos(100πt – π/4) (A)

Hiển thị lời giải

Chọn B

Câu 8. Đặt điện áp xoay chiều u = 10cos(100πt + π/4) (V) vào hai đầu đoạn mạch tiếp nối đuôi nhau gồm một tụ điện có dung kháng 30 Ω, điện trở thuần R = 10 Ω và cuộn dây có điện trở thuần 10 Ω có cảm kháng 10 Ω. Viết biểu thức điện áp giữa hai đầu cuộn dây

Hiển thị lời giải

Chọn A

Câu 9. (ĐH-2009) Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc tiếp nối đuôi nhau. Biết R = 10 Ω, cuộn cảm thuần có L = 0,1/π (H), tụ điện có C = 0,5/π (mF) và điện áp giữa hai đầu cuộn cảm thuần là uL = 20√2cos(100πt + π/2) (V). Biểu thức điện áp giữa hai đầu đoạn mạch là

A. u = 40cos(100πt + π/4) (V)

B. u = 40cos(100πt – π/4) (V)

C. u = 40√2cos(100πt + π/4) (V)

D. u = 40√2cos(100πt – π/4) (V)

Hiển thị lời giải

Điện áp u trễ hơn i là π/4 mà i trễ pha hơn uL là π/2 nên u trễ pha hơn uL là 3π/4 và

Chọn B

Câu 10. Đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh gồm những thành phần theo như đúng thứ tự: điện trở thuần 30 (Ω), cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm 0,6/π (H) và tụ điện có điện dung 100/π (μF). Điện áp giữa trên đoạn mạch chỉ gồm cuộn cảm và tụ điện có biểu thức uLC = 160cos(100πt – π/3) (V) (t đo bằng giây). Biểu thức dòng điện qua mạch là

A. i = 4√2cos(100πt + π/6) (A)

B. i = 4cos(100πt + π/3) (A)

C. i = 4cos(100πt – π/6) (A)

D. i = 4cos(100πt + π/6) (A)

Hiển thị lời giải

Chọn D

Câu 11. (ĐH-2010) Đặt điện áp u = U0cosωt vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc tiếp nối đuôi nhau. Gọi i là cường độ dòng điện tức thời trong đoạn mạch; u1, u2 và u3 lần lượt là điện áp tức thời giữa hai đầu điện trở, giữa hai đầu cuộn cảm và giữa hai đầu tụ điện. Hệ thức đúng là

Hiển thị lời giải

Chỉ u1 cùng pha với i nên i = u1/R. Chọn C

Câu 12. Một đoạn mạch gồm cuộn dây có điện trở thuần 100√3 Ω, có độ tự cảm L tiếp nối đuôi nhau với tụ điện có điện dung 0,00005/π (F). Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều u = U0cos(100πt – π/4) (V) thì biểu thức cường độ dòng điện tức thời qua mạch i = √2cos(100πt – π/12) (A). Xác định L.

A. L = 0,4/π (H)     B. L = 0,6/π (H)

C. L = 1/π (H)     D. L = 0,5/π (H)

Hiển thị lời giải

Chọn C

Câu 13. Đặt điện áp xoay chiều u = U√2cos100πt (V) vào hai đầu đoạn mạch tiếp nối đuôi nhau gồm điện trở R = 50 Ω, cuộn cảm thuần L và tụ điện C thì dòng điện qua mạch có biểu thức i = 2√2cos(100πt + π/4) (A). Gọi UL và UC lần lượt là điện áp hiệu dụng trên L và trên C. Hệ thức đúng là

A. UL – UC = 100 V     B. UC – UL = 100 V

C. UL – UC = 50√2 V     D. UC – UL = 100√2 V

Hiển thị lời giải

Chọn B

Câu 14. Điện áp đặt u = U0cos(ωt + π/4) (V) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuẩn R và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L mắc tiếp nối đuôi nhau thì cường độ dòng điện qua đoạn mạch là i = I0sin(ωt + 5π/12) (A). Tỉ số điện trở thuần R và cảm kháng của cuộn cảm là

A. 1/√3     B. 1     C. 0,5√3     D. √3

Hiển thị lời giải

Chọn A

Xem thêm những dạng bài tập Vật Lí lớp 12 có trong đề thi THPT Quốc gia khác:

://.youtube/watch?v=ieCkGJwl-s8

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

mach-dien-xoay-chieu-rlc-mac-noi-tiep.jsp

Reply
3
0
Chia sẻ

Chia Sẻ Link Down Đặt vào giữa hai đầu một đoạn mạch điện chỉ có điện trở thuần r=220 miễn phí

Bạn vừa tìm hiểu thêm tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Đặt vào giữa hai đầu một đoạn mạch điện chỉ có điện trở thuần r=220 tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Share Link Cập nhật Đặt vào giữa hai đầu một đoạn mạch điện chỉ có điện trở thuần r=220 miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Đặt vào giữa hai đầu một đoạn mạch điện chỉ có điện trở thuần r=220

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Đặt vào giữa hai đầu một đoạn mạch điện chỉ có điện trở thuần r=220 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha

#Đặt #vào #giữa #hai #đầu #một #đoạn #mạch #điện #chỉ #có #điện #trở #thuần #r220

Related posts:

4400

Review Đặt vào giữa hai đầu một đoạn mạch điện chỉ có điện trở thuần r=220 Đầy đủ ?

Bạn vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Đặt vào giữa hai đầu một đoạn mạch điện chỉ có điện trở thuần r=220 Đầy đủ tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Download Đặt vào giữa hai đầu một đoạn mạch điện chỉ có điện trở thuần r=220 Đầy đủ miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những ShareLink Tải Đặt vào giữa hai đầu một đoạn mạch điện chỉ có điện trở thuần r=220 Đầy đủ miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Đặt vào giữa hai đầu một đoạn mạch điện chỉ có điện trở thuần r=220 Đầy đủ

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Đặt vào giữa hai đầu một đoạn mạch điện chỉ có điện trở thuần r=220 Đầy đủ vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Đặt #vào #giữa #hai #đầu #một #đoạn #mạch #điện #chỉ #có #điện #trở #thuần #r220 #Đầy #đủ