Mẹo Hướng dẫn D trải qua điểm A(1 5 và tuy nhiên tuy nhiên với trục Ox) Mới nhất Mới Nhất

Pro đang tìm kiếm từ khóa D trải qua điểm A(1 5 và tuy nhiên tuy nhiên với trục Ox) Mới nhất được Update vào lúc : 2022-04-18 18:23:00 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Kinh Nghiệm về D trải qua điểm A(1 5 và tuy nhiên tuy nhiên với trục Ox) Chi Tiết
You đang tìm kiếm từ khóa D trải qua điểm A(1 5 và tuy nhiên tuy nhiên với trục Ox) được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-18 18:21:12 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read nội dung nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

    Tải app VietJack. Xem lời giải nhanh hơn!

://.youtube/watch?v=kD2xpRwJKGE

Bài giảng: Cách viết phương trình đường thẳng cơ bản – Cô Nguyễn Phương Anh (Giáo viên VietJack)

Quảng cáo

+ Xác định vectơ chỉ phương của đường thẳng Δ

+ Đường thẳng d tuy nhiên tuy nhiên với đường thẳng Δ nên đường thẳng d nhận vecto ud→ =  uΔ→làm vecto chỉ phương .

+ Viết phương trình đường thẳng d qua điểm M và có VTCP là ud→

Chú ý: Các trường hợp đặc biệt quan trọng quan trọng.

+ Nếu đường thẳng d tuy nhiên tuy nhiên với trục Ox thì có VTCP là

+ Nếu đường thẳng d tuy nhiên tuy nhiên với trục Oy thì có VTCP là

+ Nếu đường thẳng d tuy nhiên tuy nhiên với trục Oz thì có VTCP là

Ví dụ 1:Trong không khí với hệ trục tọa độ Oxyz cho đường thẳng d biết d trải qua A (1; 2; 3) và tuy nhiên tuy nhiên với
. Tìm mệnh đề sai

A. Một vecto chỉ phương của đường thẳng d là

B. Vậy phương trình tham số của d là:

C. Phương trình chính tắc của d là:

D. đường thẳng d không hề phương trình chính tắc

Hướng dẫn giải

Vì đường thẳng d // d’ nên vectơ chỉ phương của d là:

Vậy phương trình tham số của d là:

Phương trình chính tắc của d là:

Chọn D.

Quảng cáo

Ví dụ 2. Trong không khí với hệ trục tọa độ Oxyz; cho đường thẳng d biết d trải qua A (0; 2; -1) và tuy nhiên tuy nhiên với
. Tìm mệnh đề sai ?

A. Điểm M(2; 8; – 3) thuộc đường thẳng d.

B. Phương trình tham số của đường thẳng d :

C. Đường thẳng d tuy nhiên tuy nhiên với mặt phẳng (P) : x+ 3y- z+ 10= 0

D. Phương trình chính tắc của đường thẳng d:

Hướng dẫn giải

Vì đường thẳng d // d’ nên vectơ chỉ phương của d là:

Vậy phương trình tham số của d là:

Cho t= 2 ta được điểm M ( 2; 8; -3) thuộc đường thẳng d

Phương trình chính tắc của d là:

Mặt phẳng (P): x+ 3y – z+ 10= 0 có vecto pháp tuyến

=> Vecto chỉ phương của đường thẳng d là vecto pháp tuyến của măt phẳng (P)

=> đường thẳng d vuông góc với mặt phẳng (P).

=> C sai

Chọn C.

Ví dụ 3: Trong không khí với hệ tọa độ Oxyz; cho tam giác ABC với A(0; 1;2 ); B( -2; 1;2); C ( -3; 2; 1). Phương trình tham số của đường thẳng trải qua điểm A và tuy nhiên tuy nhiên với BC là

A.

B.

C.

D.

Hướng dẫn giải

Gọi d là đường thẳng cẩn tìm.

Đường thẳng BC trải qua B và C nên nhận vecto làm vecto chỉ phương.

Vì d tuy nhiên tuy nhiên với BC nên d có vectơ chỉ phương

=> Phương trình tham số của đường thẳng d:

Chọn A

Quảng cáo

Ví dụ 4: Trong không khí với hệ tọa độ Oxyz. Phương trình tham số của đường thẳng trải qua điểm M( 2; -4; 1) và tuy nhiên tuy nhiên với trục hoành là.

A.

B.

C.

D.

Hướng dẫn giải

Gọi d là đường thẳng cẩn tìm.

Trục hoành có vecto chỉ phương

Vì d tuy nhiên tuy nhiên với trục hoành nên d có vectơ chỉ phương u→ =

Đường thẳng d trải qua M (2; -4; 1) và có vectơ chỉ phương u→

Vậy phương trình tham số của d là

Chọn C.

Ví dụ 5: Trong không khí với hệ tọa độ Oxyz; cho đường thẳng
. Phương trình chính tắc của đường thẳng Δ trải qua điểm A(-2; – 3; -1) và tuy nhiên tuy nhiên với d là

A.

B.

C.

D.

Hướng dẫn giải

Đường thẳng d có vectơ chỉ phương

Vì Δ tuy nhiên tuy nhiên với d nên Δ có vectơ chỉ phương u→ =

Đường thẳng Δ trải qua điểm A(-2; -3; -1) và có vectơ chỉ phương u→ 

Vậy phương trình chính tắc của Δ là :

Chọn D.

Ví dụ 6: Trong không khí với hệ tọa độ Oxyz; cho đường thẳng
. Phương trình tham số của đường thẳng Δ trải qua điểm M( -2; 3; 0) và tuy nhiên tuy nhiên với d là

A.

B.

C.

D.

Hướng dẫn giải

Đường thẳng d có vectơ chỉ phương

Vì Δ tuy nhiên tuy nhiên với d nên Δ có vectơ chỉ phương u→ =

Đường thẳng Δ qua điểm M(-2; 3; 0) và có vectơ chỉ phương u→ 

Vậy phương trình tham số của Δ là

Chọn A.

Ví dụ 7. Trong không khí với hệ trục tọa độ Oxyz; cho đường thẳng d trải qua H(0; 3; 1) tuy nhiên tuy nhiên với đường thẳng AB. Biết A( -1; 3; 2) và B( 0; 2; 1). Viết phương trình chính tắc của đường thẳng d.

A.

B.

C.

D.

Hướng dẫn giải

+ Đường thẳng AB trải qua A và B nên nhận vecto làm vecto chỉ phương

+ Đường thẳng d tuy nhiên tuy nhiên với AB nên đường thẳng d nhận vecto làm vecto chỉ phương

=>Phương trình chính tắc của đường thẳng d:

Chọn B.

Ví dụ 8: Trong không khí với hệ trục tọa độ Oxyz; cho điểm A( 1; 2; 3) và B( 3; 4; 5). Gọi M là trung điểm AB. VIết phương trình tham số của đường thẳng d trải qua M và tuy nhiên tuy nhiên với đường thẳng Δ:

A.

B.

C.

D.

Hướng dẫn giải

+ Do M là trung điểm của AB nên tọa đọ điêm M là:

+ Đường thẳng Δ có vecto chỉ phương

+ Do đường thẳng d tuy nhiên tuy nhiên với đường thẳng Δ nên đường thẳng d nhận vecto
làm vecto chỉ phương

=> Phương trình tham số của đường thẳng d:

Chọn A.

Câu 1:

Trong không khí với hệ trục tọa độ Oxyz cho đường thẳng d biết d trải qua A (-1; -2; 4) và tuy nhiên tuy nhiên với
. Tìm mệnh đề sai

A. điểm H( 1; -2; 2) thuộc đường thẳng d.

B. Vậy phương trình tham số của d là:

C. Phương trình chính tắc của d là:

D. đường thẳng d không hề phương trình chính tắc

Hiển thị lời giải

Vì đường thẳng d // d’ nên vectơ chỉ phương của d là:

Vậy phương trình tham số của d là:

Câu 2:

Trong không khí với hệ trục tọa độ Oxyz; cho đường thẳng d biết d trải qua A (- 2; 3; -4) và tuy nhiên tuy nhiên với
. Tìm mệnh đề sai ?

A. Điểm M(2; – 3; 4) thuộc đường thẳng d.

B. Phương trình tham số của đường thẳng d :

C. Đường thẳng d tuy nhiên tuy nhiên với mặt phẳng (P) : 2x- 3y + 4 z+ 1= 0

D. Phương trình chính tắc của đường thẳng d:

Hiển thị lời giải

Vì đường thẳng d // d’ nên vectơ chỉ phương của d là:

Vậy phương trình tham số của d là:

Cho t= – 2 ta được điểm M ( 2; – 3; 4) thuộc đường thẳng d

Phương trình chính tắc của dlà:

Mặt phẳng (P): 2x- 3y + 4z+ 1= 0 có vecto pháp tuyến

=> Vecto chỉ phương của đường thẳng d cùng phương với vecto pháp tuyến của măt phẳng (P)

=> đường thẳng d vuông góc với mặt phẳng (P).

=> C sai

Chọn C.

Câu 3:

Trong không khí với hệ tọa độ Oxyz; cho tam giác ABC với A(-1; 2; 3 ); B( 0; -1; 2); C (0; 0;1). Phương trình tham số của đường thẳng trải qua điểm A và tuy nhiên tuy nhiên với BC là

A.

B.

C.

D.

Hiển thị lời giải

Gọi d là đường thẳng cẩn tìm.

Đường thẳng BC trải qua B và C nên nhận vecto làm vecto chỉ phương.

Vì d tuy nhiên tuy nhiên với BC nên d có vectơ chỉ phương

=> Phương trình tham số của đường thẳng d:

Chọn D.

Câu 4:

Trong không khí với hệ tọa độ Oxyz. Phương trình tham số của đường thẳng trải qua điểm M( 2; 0; 3) và tuy nhiên tuy nhiên với trục tung là.

A.

B.

C.

D.

Hiển thị lời giải

Gọi d là đường thẳng cẩn tìm.

Trục tung có vecto chỉ phương

Vì d tuy nhiên tuy nhiên với trục tung nên d có vectơ chỉ phương u→ =

Đường thẳng d trải qua M (2; 0; 3) và có vectơ chỉ phương u→

Vậy phương trình tham số của d là

Chọn C.

Câu 5:

Trong không khí với hệ tọa độ Oxyz; cho đường thẳng d vuông góc với mặt phẳng (P): 2x+ y- 3z+ 2= 0. Phương trình chính tắc của đường thẳng Δ trải qua điểm A(1; 2; -1) và tuy nhiên tuy nhiên với d là

A.

B.

C.

D.

Hiển thị lời giải

Mặt phẳng (P) có vecto pháp tuyến
.

Do đường thẳng d vuông góc với mặt phẳng (P) nên đường thẳng d có vectơ chỉ phương

Vì Δ tuy nhiên tuy nhiên với d nên Δ có vectơ chỉ phương u→ =

Đường thẳng Δ trải qua điểm A(1; 2; -1) và có vectơ chỉ phương u→ 

Vậy phương trình chính tắc của Δ là

Chọn D

Câu 6:

Trong không khí với hệ tọa độ Oxyz; cho đường thẳng d trải qua hai điểm A( -1; 2; 0) và B( -2; 1; 1). Phương trình tham số của đường thẳng Δ trải qua điểm M(0; 2; 1) và tuy nhiên tuy nhiên với d là

A.

B.

C.

D.

Hiển thị lời giải

Đường thẳng d có vectơ chỉ phương

Vì Δ tuy nhiên tuy nhiên với d nên Δ có vectơ chỉ phương u→ =

Đường thẳng Δ qua điểm M(0; 2; 1) và có vectơ chỉ phương u→ 

Vậy phương trình tham số của Δ là

Chọn A.

Câu 7:

Trong không khí với hệ trục tọa độ Oxyz; cho tam giác ABC có A( 1; -2; 3); B( 2; -1; 0) và C( 0; 5; 4). Viết phương trình chính tắc của đường thẳng d qua B và tuy nhiên tuy nhiên với đường trung tuyến AM.

A.

B.

C.

D.Đường thẳng d không hề phương trình chính tắc .

Hiển thị lời giải

+ M là trung điểm của BC nên tọa độ M( 1; 2; 2).

+ Đường thẳng AM trải qua A và M nên nhận vecto làm vecto chỉ phương

+ Đường thẳng d tuy nhiên tuy nhiên với AM nên đường thẳng d nhận vecto làm vecto chỉ phương

Đường thẳng d không hề phương trình chính tắc .

Chọn D.

Câu 8:

Trong không khí với hệ trục tọa độ Oxyz; cho tam giác ABC có A(-2; 0;1); B(1; 0;0) và C( 1; 3; 5). Gọi G là trọng tâm tam giác ABC . Viết phương trình tham số của đường thẳng d trải qua G và tuy nhiên tuy nhiên với đường thẳng Δ:

A.

B.

C.

D.

Hiển thị lời giải

+ Do G là trọng tâm của tam giác ABC nên tọa độ điểm G là:

+ Đường thẳng Δ có vecto chỉ phương

+ Do đường thẳng d tuy nhiên tuy nhiên với đường thẳng Δ nên đường thẳng d nhận vecto

làm vecto chỉ phương

=> Phương trình tham số của đường thẳng d:

Chọn A.

://.youtube/watch?v=SSD6wLMHYrw

Bài giảng: Cách viết phương trình đường thẳng nâng cao – Cô Nguyễn Phương Anh (Giáo viên VietJack)

Xem thêm những chuyên đề Toán lớp 12 có trong đề thi THPT Quốc gia khác:

://.youtube/watch?v=ieCkGJwl-s8

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

phuong-trinh-duong-thang-trong-khong-gian.jsp

Chia Sẻ Link Down D trải qua điểm A(1 5 và tuy nhiên tuy nhiên với trục Ox) miễn phí

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video D trải qua điểm A(1 5 và tuy nhiên tuy nhiên với trục Ox) tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất ShareLink Download D trải qua điểm A(1 5 và tuy nhiên tuy nhiên với trục Ox) miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về D trải qua điểm A(1 5 và tuy nhiên tuy nhiên với trục Ox)
Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết D trải qua điểm A(1 5 và tuy nhiên tuy nhiên với trục Ox) vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#đi #qua #điểm #và #tuy nhiên #tuy nhiên #với #trục

4360

Video D trải qua điểm A(1 5 và tuy nhiên tuy nhiên với trục Ox) Mới nhất ?

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review D trải qua điểm A(1 5 và tuy nhiên tuy nhiên với trục Ox) Mới nhất tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Download D trải qua điểm A(1 5 và tuy nhiên tuy nhiên với trục Ox) Mới nhất miễn phí

Pro đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Down D trải qua điểm A(1 5 và tuy nhiên tuy nhiên với trục Ox) Mới nhất Free.

Thảo Luận vướng mắc về D trải qua điểm A(1 5 và tuy nhiên tuy nhiên với trục Ox) Mới nhất

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết D trải qua điểm A(1 5 và tuy nhiên tuy nhiên với trục Ox) Mới nhất vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#đi #qua #điểm #và #tuy nhiên #tuy nhiên #với #trục #Mới #nhất