Thủ Thuật về Cho hình tròn trụ tâm O và hình vuông vắn ABCD có AB bằng 6 cm tính diện tích s quy hoạnh phần gạch chéo Đầy đủ Mới Nhất

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Cho hình tròn trụ tâm O và hình vuông vắn ABCD có AB bằng 6 cm tính diện tích s quy hoạnh phần gạch chéo Đầy đủ được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-27 11:52:00 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Mẹo Hướng dẫn Cho hình tròn trụ trụ tâm O và hình vuông vắn vắn ABCD có AB bằng 6 cm tính diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh phần gạch chéo Mới Nhất

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Cho hình tròn trụ trụ tâm O và hình vuông vắn vắn ABCD có AB bằng 6 cm tính diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh phần gạch chéo được Update vào lúc : 2022-04-27 11:52:09 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Bài 1. Tính diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh hình tròn trụ trụ, biết chu vi hình tròn trụ trụ là 18,84cm

Giải:

Bán kính hình tròn trụ trụ là: 18,84 : 2 : 3,14 = 3 (cm)

Diện tích hình tròn trụ trụ là: 3 x 3 x 3,14 = 28,26 (cm2)

Đáp số: 28,26 cm2.

Bài 2.

Cho hình tròn trụ trụ tâm O và hình vuông vắn vắn ABCD có đường chéo AC = 12cm. Tính diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh phần tô màu.

Giải:

Hình vuông ABCD cũng là một trong hình thoi có hai tuyến phố chéo bằng nhau

Vậy diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh hình vuông vắn vắn ABCD là: 12 x 12 : 2 = 72 (cm2)

Diện tích hình vuông vắn vắn AMOQ là: 72 : 4 = 18

Ta thấy diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh hình vuông vắn vắn AMOQ đó đó là tích của hai cạnh OM x OQ

Vậy diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh hình tròn trụ trụ là: 18 x 3,14 = 56,52 (cm2)

Diện tích phần tô đậm là: 72 – 56,52 = 15,48 (cm2)

Đáp số: 15,48 cm2

Bài 3. Cho hình vuông vắn vắn ABCD có bốn đỉnh nằm trên hình tròn trụ trụ tâm O, bán kính 3cm. Tìm tỉ số Phần Trăm của diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh hình tròn trụ trụ và diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh hình vuông vắn vắn đó.

Giải:

Diện tích hình tròn trụ trụ là: 3 x 3 x 3,14 = 28,26 (cm2)

Độ dài đường chéo AC là: 3 x 2 = 6 (cm)

Diện tích hình vuông vắn vắn là: 6 x 6 = 36 (cm2)

Tỉ số Phần Trăm của diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh hình tròn trụ trụ và diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh hình vuông vắn vắn là:

28,26 : 36 x 100% = 78,5 (%)

Đáp số: 78,5 %.

Bài 4. Cho hình vuông vắn vắn ABCD và hình tròn trụ trụ tâm O có đường kính bằng độ dài cạnh hình vuông vắn vắn. Tìm tỉ Phần Trăm của diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh hình tròn trụ trụ và diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh hình vuông vắn vắn đó.

Giải:

Diện tích hình tròn trụ trụ tâm O bán kính r là: r x r x 3,14

Ta có: AB = r x 2

Diện tích hình vuông vắn vắn ABCD là: r x 2 x r x 2 = r x r x 4

Tỉ số diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh hình tròn trụ trụ và hình vuông vắn vắn là:

Bài 5. Hình vuông ABCD có 4 đỉnh nằm trên hình tròn trụ trụ tâm O. Tìm tỉ số Phần Trăm của diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh phần tô màu và diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh hình vuông vắn vắn ABCD.

Giải:

Coi bán kính hình tròn trụ trụ là 1cm thì độ dài đường chéo BD = AC = 2cm

Diện tích hình tròn trụ trụ là: 1 x 1 x 3,14 = 3,14 (cm2)

Diện tích hình vuông vắn vắn là: 2 x 2 : 2 = 2 (cm2)

Diện tích phần tô màu: 3,14 – 2 = 1,14 (cm2)

Tỉ số Phần Trăm diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh phần tô màu và diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh hình vuông vắn vắn là:

1,14 : 2 = 57 (%)

Bài 6. Hình vẽ gồm hai hình vuông vắn vắn và một hình tròn trụ trụ. Tìm tỉ số Phần Trăm của diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh hình vuông vắn vắn MNPQ và hình vuông vắn vắn ABCD.

Giải:

Coi bán kính hình tròn trụ trụ là 1cm thì độ dài hai tuyến phố chéo MP và NQ của hình vuông vắn vắn MNPQ là 2cm.

Diện tích hình vuông vắn vắn MNPQ là: 2 x 2 : 2 = 2 (cm2)

Độ dài cạnh hình vuông vắn vắn ABCD chính bằng đường kính hình tròn trụ trụ

=> Độ dài cạnh hình vuông vắn vắn là 2cm

Diện tích hình vuông vắn vắn ABCD là: 2 x 2 = 4 (cm2)

Tỉ số diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh hình vuông vắn vắn MNPQ và hình vuông vắn vắn ABCD là: 2 : 4 = 1/2

Bài 7. Hình vẽ bên gồm hai hình tròn trụ trụ và một hình vuông vắn vắn. Tìm tỉ số Phần Trăm của diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh hình tròn trụ trụ bé và hình tròn trụ trụ lớn.

Giải:

Coi bán kính hình tròn trụ trụ bé là 1cm.

Diện tích hình tròn trụ trụ bé là: 1 x 1 x 3,14 = 3,14 (cm2)

Cạnh hình vuông vắn vắn là 2cm

Diện tích hình vuông vắn vắn là: 2 x 2 = 4 (cm2)

Ta thấy diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh tam giác AOB = 1/4 diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh hình vuông vắn vắn ABCD

Diện tích tam giác AOB là: 4 : 4 = 1 (cm2)

=> OA  x OB : 2 = 1

=> OA x OB = 1 x 2 = 2

Diện tích hình tròn trụ trụ lớn là: 2 x 2 x 3,14 = 12,56 (cm2)

Tỉ số Phần Trăm diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh hình tròn trụ trụ bé và diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh hình tròn trụ trụ lớn là:

3,14 : 12,56 = 25 (%)

Bài 8. Hình vẽ bên gồm hình chữ nhật và hai phần hình tròn trụ trụ (2) và (3). Mỗi phần hình tròn trụ trụ là ¼ hình tròn trụ trụ tâm D và tâm C; bán kính DA và CB. Tìm tỉ số Phần Trăm của diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh (1) và diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh hình chữ nhật.

Giải:

Coi bán kính hình tròn trụ trụ là 1cm ta có:

Tổng diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh hình (2) và hình (3) chính bằng ½ diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh hình tròn trụ trụ bán kính 1cm. Vậy diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh hình (2) và hình (3) là:

(1 x 1 x 3,14) : 2 = 1,57 (cm2)

Hình chữ nhật ABCD có chiều rộng là 1cm, chiều dài là 2cm. Vậy diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh hình chữ nhật ABCD là: 1 x 2 = 2 (cm2)

Diện tích hình (1) là: 2  – 1,57 = 0,43 (cm2)

Tỉ số Phần Trăm diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh (1) và hình chữ nhật ABCD là:

 0,43 : 2 = 21,5 (%)

Bài tập tự luyện.

Bài 1. Tính diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh hình tròn trụ trụ biết chu vi hình tròn trụ trụ là:

a) C = 9,42dm

b) C = 15,7m

c) C = 20,096cm

Bài 2. Cho hình vuông vắn vắn ABCD có cạnh 4cm. Trong hình vuông vắn vắn có bốn nửa hình tròn trụ trụ bằng nhau và cắt nhau tạo thành bông hoa bốn cánh. Tính diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh bông hoa đó.

Bài 3. Cho hai hình tròn trụ trụ: Hình tròn tâm E có đường kính AO và hình tròn trụ trụ tâm O có đường kính AB.

a) Chu vi hình tròn trụ trụ lớn gấp bao nhiêu lần hình tròn trụ trụ bé.

b) Diện tích hình tròn trụ trụ lớn gấp bao nhiêu lần hình trón bé.

Bài 4. Cho hình chữ nhật ABCD có cạnh 4cm. Hai hình tròn trụ trụ tâm A và tâm C cùng có bán kính 4cm. Tính diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh phần tô màu.

Bài 5. Cho hình chữ nhật ABCD có AD = 5cm. Hai cung tròn tâm D và tâm C có cùng bán kính r = DA = CB cắt cạnh DC tại G và E.

a) So sánh diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh phần 1 và phần 2, biết diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh hình chữ nhật bằng nửa diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh hình tròn trụ trụ tâm D, bán kính r.

b) Tính độ dài đoạn thẳng EG.

Đua top nhận quà tháng bốn/2022Đại sứ văn hoá đọc 2022

Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu vấn đáp hữu ích nhé!

    linhanh2131

    Câu vấn đáp hay nhất!
    30/04/2022

    Cám ơn 1
    Báo vi phạm

XEM GIẢI BÀI TẬP SGK TOÁN 5 – TẠI ĐÂY

Các vướng mắc tương tự

Khách

Hãy nhập vướng mắc của bạn vào đây

Dưới đấy là một vài vướng mắc hoàn toàn hoàn toàn có thể liên quan tới vướng mắc mà bạn trình lên. Có thể trong số đó có câu vấn đáp mà bạn cần!

Reply
0
0
Chia sẻ

Chia Sẻ Link Tải Cho hình tròn trụ trụ tâm O và hình vuông vắn vắn ABCD có AB bằng 6 cm tính diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh phần gạch chéo miễn phí

Bạn vừa tìm hiểu thêm nội dung nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Cho hình tròn trụ trụ tâm O và hình vuông vắn vắn ABCD có AB bằng 6 cm tính diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh phần gạch chéo tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Share Link Down Cho hình tròn trụ trụ tâm O và hình vuông vắn vắn ABCD có AB bằng 6 cm tính diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh phần gạch chéo Free.

Thảo Luận vướng mắc về Cho hình tròn trụ trụ tâm O và hình vuông vắn vắn ABCD có AB bằng 6 cm tính diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh phần gạch chéo

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Cho hình tròn trụ trụ tâm O và hình vuông vắn vắn ABCD có AB bằng 6 cm tính diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh phần gạch chéo vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha

#Cho #hình #tròn #tâm #và #hình #vuông #ABCD #có #bằng #tính #diện #tích #phần #gạch #chéo

Related posts:

4202

Review Cho hình tròn trụ tâm O và hình vuông vắn ABCD có AB bằng 6 cm tính diện tích s quy hoạnh phần gạch chéo Đầy đủ ?

Bạn vừa Read nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Cho hình tròn trụ tâm O và hình vuông vắn ABCD có AB bằng 6 cm tính diện tích s quy hoạnh phần gạch chéo Đầy đủ tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Download Cho hình tròn trụ tâm O và hình vuông vắn ABCD có AB bằng 6 cm tính diện tích s quy hoạnh phần gạch chéo Đầy đủ miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những Chia SẻLink Tải Cho hình tròn trụ tâm O và hình vuông vắn ABCD có AB bằng 6 cm tính diện tích s quy hoạnh phần gạch chéo Đầy đủ Free.

Giải đáp vướng mắc về Cho hình tròn trụ tâm O và hình vuông vắn ABCD có AB bằng 6 cm tính diện tích s quy hoạnh phần gạch chéo Đầy đủ

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Cho hình tròn trụ tâm O và hình vuông vắn ABCD có AB bằng 6 cm tính diện tích s quy hoạnh phần gạch chéo Đầy đủ vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cho #hình #tròn #tâm #và #hình #vuông #ABCD #có #bằng #tính #diện #tích #phần #gạch #chéo #Đầy #đủ