Mẹo về Cho 2 dung dịch NaOH 0 1M và Ba(OH)2 0 1M SO sánh nào sau này dung a H NaOH H Ba(OH)2 B pH Ba(OH) Đầy đủ Mới Nhất

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Cho 2 dung dịch NaOH 0 1M và Ba(OH)2 0 1M SO sánh nào sau này dung a H NaOH H Ba(OH)2 B pH Ba(OH) Đầy đủ được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-12 17:30:00 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Cho 2 dung dịch NaOH 0 1M và Ba(OH)2 0 1M SO sánh nào sau này dung a H NaOH H Ba(OH)2 B pH Ba(OH) được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-12 17:30:09 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Phương pháp giải & Ví dụ minh họa
Ví dụ minh họa
Ví dụ minh họa
Ví dụ minh họa
CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

A.2

B.12

C.3

D.13

Lời giải:

Đáp án đúng:B.

Dung dịch NaOH 0,01M có mức giá trị pH là12

Giải thích:

[OH-] = CM NaOH= 0,01M => pOH = -log[OH-] =-log(0,01) = 2

=> pH = 14 – 2 = 12

Cùng Top lời giải đi tìm hiểu thêm về 1 số phương pháp giải bài tập tính PH của dung dịch nhé.

Phương pháp giải & Ví dụ minh họa

a. PH với axit, bazo mạnh

*Tính giá trị pH của dung dịch axit mạnh

HnA → nH++ An-

1M nM

→ Tính pH của dung dịch axit:

pH = – lg[H+]

* Lưu ý:Trong một dung dịch có nhiều axit mạnh

→ Tổng nồng độ ion H+= [H+]HCl+ [H+]HNO3+ 2[H+]H2SO4…

*Tính giá trị pH của dung dịch bazơ mạnh (bazơ tan)

M(OH)n→ Mn++ nOH-

1M nM

→ [H+] = 10-14/[OH-]

Hay pH + pOH = 14

→ Tính pH của dung dịch bazơ:

pH = 14 – pOH = 14 + lg[OH-].

* Lưu ý:Trong dung dịch có nhiều bazo mạnh

→ Tổng nồng độ OH-= [OH-]NaOH+ [OH-]KOH+ 2[OH-]Ba(OH)2+ …

Ví dụ minh họa

Bài 1:Trộn 10g dung dịch HCl 7,3% với 20g dung dịch H2SO44,9% rồi thêm nước để được 100ml dung dịch A. Tính pH của dung dịch A.

Hướng dẫn:

– Số mol HCl là nHCl= (10.7,3)/(100.36,5) = 0,02 mol

– Số mol H2SO4là nH2SO4= (20.4,9)/(100.98) = 0,01 mol

– Phương trình điện ly: HCl → H++ Cl-

0,02 → 0,02 mol

H2SO4→ 2H++ SO42-

0,01 → 0,02 mol

– Tổng số mol H+là nH+= 0,02 + 0,02 = 0,04 mol

CM(H+)= 0,04/0,1 = 0,4 M⇒ pH = 0,4

Bài 2:Hoà tan 3,66 gam hỗn hợp Na, Ba vào nước dư thu được 800ml dung dịch A và 0,896 lít H2(đktc). Tính pH của dung dịch A

Hướng dẫn:

nH2= 0,896/22,4 = 0,04 mol

– Gọi số mol của Na và Ba lần lượt là x, y mol. Ta có: 23x + 137y = 3,66 (1)

Na + H2O → NaOH + 1/2 H2

x → x → x/2 mol

Ba + 2H2O → Ba(OH)2+ H2

y → y → y mol

⇒ x/2 + y = 0,04 (2)

Từ (1), (2) ta có: x = 0,04 và y = 0,02

Phương trình điện ly:

NaOH → Na++ OH-

0,04 0,04 mol

Ba(OH)2→ Ba2++ 2OH-

0,02 0,04 mol

– Tổng số mol OH-là: nOH-= 0,08 mol

CM(OH-)= 0,08/0,8 = 0,1 M⇒ pOH = 1⇒ pH = 13

b. PH với axit, bazo yếu

Phương pháp..

Tương tự như axit mạnh.

Sử dụng phối hợp công thức tính độ điện ly α, hằng số điện ly axit, bazo: Ka, Kb

– Độ điện li α của chất điện li là tỉ số giữa số phân tử phân li ra ion (n) và tổng số phân tử hòa tan (no)

-Hằng số phân li axit: HA⇔ H++ A–

( chỉ phụ thuộc vào bản chất axit và nhiệt độ)

-Hằng số phân li bazo: BOH⇔ B++ OH–

( chỉ phụ thuộc vào bản chất bazơ và nhiệt độ)

Ví dụ minh họa

Bài 1:Hoà tan 1,07g NH4Cl vào nước được 2 lít dung dịch X.

a.Tính pH của dung dịch X biết hằng số phân li bazơ của NH3là 1,8.10-5.

b.Nếu thêm vào dung dịch X 100 ml dd HCl 0,01M được dd Y. Tính pH của dd Y?

Hướng dẫn:

a.nNH4Cl= 1,07/53,5 = 0,02⇒ CM(NH4Cl)= 0,02/2 = 0,01 M

Phương trình điện ly:

NH4Cl→ NH4++ Cl–

0,01 …… 0,01

NH4++ H2O⇔ NH3+ H3O+

Ban đầu: 0,01

Điện ly: x …………………..x………x

Sau điện ly : 0,01-x……………x………. x

Kb = x2/(0,01-x) = 1,8.10-5⇒ x = 4,24.10-4⇒ pH = 3,37

b.Phương trình điện ly:

HCl→ H++ Cl–

0,001 0,001

NH4++ H2O⇔ NH3+ H3O+

Ban đầu: 0,01……………………….0,001

Điện ly: x………………….x………x

Sau điện ly: 0,01-x…………… x………x+0,001

Kb = x(x+0,001)/(0,01-x) = 1,8.10-5⇒ x = 3,69.10-4⇒ pH = 3,43

c. Bài toán về pha loãng, trộn lẫn dung dịch những chất điện ly để đạt được pH định trước.

Phương pháp..

*Pha loãng dung dịch pH bằng nước

Dung dịch A có pH = a được pha loãng bằng nước tạo thành dung dịch B có pH = b

→ số mol H+A= số mol H+B

CA.VA= CB.VB

→VB= CA.VA/CB

Trong số đó: VB= VA+ VH2O

*Trộn 2 dung dịch axit và bazơ vào nhau

– Dung dịch axit mạnh có pH = a

– Dung dịch bazơ mạnh có pH = b

Gọi V và V’ lần lượt là thể tích của dung dịch axit và dung dịch bazơ

pH = a → [H+] = 10-aM

→ nH+= 10-a.V mol

pH = b → [H+] = 10-bM

→ [OH-] = 10-14/10-b

→ nOH-= 10-14/10-b.V’ mol

Phương trình ion thu gọn:

H++ OH-→ H2O

– Nếu dung dịch thu được có pH = 7 thì axit và bazơ đều hết

10-14/10-b.V’= 10-a.V

→ Tỉ lệ V/V’ = 10-14/10-a.10-b

– Nếu dung dịch thu được có pH < 7 thì axit dư

nH+ dư= nH+ ban đầu– nH+ phản ứng

→ [H+] = (nH+ ban đầu– nH+ phản ứng)/ (V + V’)

→ [H+] = (CA.V – CB.V’)/(V + V’)

– Nếu dung dịch thu được có pH > 7 thì bazơ dư

nOH- dư= nOH- ban đầu– nOH- phản ứng

→ [OH-] = (nOH- ban đầu– nOH- phản ứng)/(V + V’)

= (CB.V’ – CA.V)/(V + V’)

→ pH = 14 + lg[OH-].

Ví dụ minh họa

Bài 1: Pha loãng 600 ml dung dịch axit HCl có pH = 1 bằng V lit nước cất thu được dung dịch có pH = 3. Tìm V

Hướng dẫn

→ số mol H+đầu= số mol H+sau

Cđầu.Vđầu= Csau.Vsau

→ Vsau= Cđầu.Vđầu/Csau

= 0,6.10-1/10-3= 60 lit

→ VH2O= 60 – 0,6 = 59,4 lit

Bài 2:Phải lấy dung dịch axit mạnh pH = 5 và dung dịch bazơ mạnh pH = 9 theo tỉ lệ thể tích nào để được dung dịch có pH = 8

Hướng dẫn

nH+= 10-5.V mol

nOH-= 10-14/10-b.V’ mol = 10-5.V’ mol

Phương trình ion thu gọn:

H++ OH-→ H2O

Dung dịch thu được có pH = 8 thì bazơ dư [OH-]sau= 10-6M

nOH- dư= nOH- ban đầu– nOH- phản ứng

→ [OH-] = (nOH- ban đầu– nOH- phản ứng)/(V + V’)

10-6 = (10-5.V’ – 10-5.V)/(V + V’)

→ V’/V = 9/11

Đặt x, y là thể tích của X, Y

nNaOH = 0,1x và nBa(OH)2 = 0,2x —> nOH- = 0,5x

nHCl = 0,2y và nH2SO4 = 0,1y —> nH+ = 0,4y

pH = 13 nên OH- dư —> nOH- dư = 0,5x – 0,4y

pH = 13 —> [OH-] = 0,1

—> 0,5x – 0,4y = 0,1(x + y)

—> 0,4x = 0,5y

—> x : y = 5 : 4

    lý thuyết
    trắc nghiệm
    hỏi đáp
    bài tập sgk

Cho hỗn hợp dung dịch NaOH 0.07M và Ba(OH)2 0.015M. Tính pH

Các vướng mắc tương tự

nH+= nOH-→0,5.2.V = 0,1.(0,1 + 0,2.2) → V = 0,05 lít

Đáp án A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Một mẫu nước có pH = 3,82 thì nồng độ mol /l của ion H+ trong số đó là

Tính pH của 300ml dung dịch (gồm 100 ml Ba(OH)2 0,1M và 200 ml NaOH 0,05M)

Dung dịch bazo mạnh Ba(OH)2 có [Ba2+] = 5.10-4. pH của dung dịch này là:

Dung dịch HCl 0,1M có pH là:

Chia Sẻ Link Download Cho 2 dung dịch NaOH 0 1M và Ba(OH)2 0 1M SO sánh nào sau này dung a H NaOH H Ba(OH)2 B pH Ba(OH) miễn phí

Bạn vừa tìm hiểu thêm nội dung nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Cho 2 dung dịch NaOH 0 1M và Ba(OH)2 0 1M SO sánh nào sau này dung a H NaOH H Ba(OH)2 B pH Ba(OH) tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất ShareLink Tải Cho 2 dung dịch NaOH 0 1M và Ba(OH)2 0 1M SO sánh nào sau này dung a H NaOH H Ba(OH)2 B pH Ba(OH) Free.

Thảo Luận vướng mắc về Cho 2 dung dịch NaOH 0 1M và Ba(OH)2 0 1M SO sánh nào sau này dung a H NaOH H Ba(OH)2 B pH Ba(OH)

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Cho 2 dung dịch NaOH 0 1M và Ba(OH)2 0 1M SO sánh nào sau này dung a H NaOH H Ba(OH)2 B pH Ba(OH) vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha

#Cho #dung #dịch #NaOH #và #BaOH2 #sánh #nào #sau #đây #dung #NaOH #BaOH2 #BaOH

4152

Video Cho 2 dung dịch NaOH 0 1M và Ba(OH)2 0 1M SO sánh nào sau này dung a H NaOH H Ba(OH)2 B pH Ba(OH) Đầy đủ ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Cho 2 dung dịch NaOH 0 1M và Ba(OH)2 0 1M SO sánh nào sau này dung a H NaOH H Ba(OH)2 B pH Ba(OH) Đầy đủ tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Tải Cho 2 dung dịch NaOH 0 1M và Ba(OH)2 0 1M SO sánh nào sau này dung a H NaOH H Ba(OH)2 B pH Ba(OH) Đầy đủ miễn phí

Heros đang tìm một số trong những Share Link Down Cho 2 dung dịch NaOH 0 1M và Ba(OH)2 0 1M SO sánh nào sau này dung a H NaOH H Ba(OH)2 B pH Ba(OH) Đầy đủ Free.

Giải đáp vướng mắc về Cho 2 dung dịch NaOH 0 1M và Ba(OH)2 0 1M SO sánh nào sau này dung a H NaOH H Ba(OH)2 B pH Ba(OH) Đầy đủ

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Cho 2 dung dịch NaOH 0 1M và Ba(OH)2 0 1M SO sánh nào sau này dung a H NaOH H Ba(OH)2 B pH Ba(OH) Đầy đủ vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cho #dung #dịch #NaOH #và #BaOH2 #sánh #nào #sau #đây #dung #NaOH #BaOH2 #BaOH #Đầy #đủ