Thủ Thuật Hướng dẫn Cho 0 5,6 gam bột sắt vào 50ml dung dịch AgNO3 1M Chi tiết Mới Nhất

You đang tìm kiếm từ khóa Cho 0 5,6 gam bột sắt vào 50ml dung dịch AgNO3 1M Chi tiết được Update vào lúc : 2022-03-30 17:50:00 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Cho 0,56 gam bột sắt vào 100 ml dung dịch gồm AgNO3 0,3M và Cu(NO3)2 0,5M. Sau khi những phản ứng xẩy ra hoàn toàn thu được m gam chất rắn X. Giá trị của m là

Phương pháp giải bài tập sắt kẽm sắt kẽm kim loại tác dụng với dung dịch muối (phần 1) — Xem rõ ràng

A. 2,16g

B. 3,24g

C. 1,08g

D. 5,4g

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có mong ước thi thử?

Một số vướng mắc khác cùng bài thi.

Cho dãy những cation sắt kẽm sắt kẽm kim loại:Ca2+, Cu2+, Na+, Zn2+ .Cation sắt kẽm sắt kẽm kim loại nào có tính oxi hóa mạnh nhất trong dãy

Cho 0,56 gam Fe và 50 ml dung dịch AgNO3 1M . Khi phản ứng xẩy ra hoàn toàn thì khối lượng Ag thu được là :

Trong những ion sau: Ag+, Cu2+ Fe2+ Au3+ Ion có tính oxi hóa mạnh nhất là

Cho a gam hỗnhợpbộtcáckimloại Ni và Cu vào dung dịch AgNO3dư, khuấykĩchođếnkhưphảnứngkếtthúcthuđược 54 gam kimloại. Mặtkhác, cũngchoa gam hỗnhợpbộtkimloạitrênvào dung dịch CuSO4dưđếnkhiphảnứngkếtthúcthuđược (a + 0,5) gam kimloại. Giátrịcủaalà

Cho dãy những sắt kẽm sắt kẽm kim loại: K, Mg, Cu, Al. Số sắt kẽm sắt kẽm kim loại trong dãy phản ứng được với dung dịch HCl là:

Đốt hỗn hợp gồm 0,4 mol Fe và 0,2 mol Cu trong bình khí đựng oxi, sau thuở nào gian thu được m gam hỗn hợp chất rắn. Cho toàn bộ chất rắn này vào dung dịch HCl dư, sau khi những phản ứng xẩy ra hoàn toàn thu được 3,36 lít (đktc) khí và 6,4 gam sắt kẽm sắt kẽm kim loại không tan. Giá trị của m là:

X là sắt kẽm sắt kẽm kim loại phản ứng được với dung dịch H2SO4 loãng, Y là sắt kẽm sắt kẽm kim loại tác dụng được với dung dịch Fe(NO3)3. Hai sắt kẽm sắt kẽm kim loại X, Y lần lượt là (biết thứ tự trong dãy thế điện hoá: Fe3+/Fe2+ đứng trước Ag+/Ag)

Cho nguyên tố X có Z = 20. a.Viết thông số kỹ thuật electron của nguyên tử X. X có tính sắt kẽm sắt kẽm kim loại hay tính phi kim. X là nguyên tố s, p.., d, hay f? Vì sao? b.Xác xác lập trí của X ( số thứ tự, chu kì, nhóm) trong bảng tuần hoàn. c.Hóa trị cao nhất trong hợp chất với Oxi. d.Công thức của Oxit cao nhất, của hidrroxit tương ứng và tính chất của nó (tính axit,bazo).

Nung hỗn hợp gồm 11,2g Fe; 6,4g Cu và 26g Zn với một lựng dư lưu huỳnh đến hoàn toàn. Sản phẩm của phản ứng tác dụng dung dịch HCl dư thu được khí X. Tính thể tích dung dịch CuSO4 10% (d = 1,1g/ml) tối thiểu cần dùng để hấp thị hết khí X?

Nhúng thanh Fe vào 200 ml dung dịch FeCl3 x (mol/l) và CuCl2 y (mol/l). Sau khi kết thúc phản ứng, lấy thanh Fe ra lau khô thận trọng, cân lại thấy khối lượng không đổi so với trước phản ứng. Biết lượng Cu sinh ra bám hoàn toàn vào thanh Fe. Tỉ lệ x : y là:

Kim loại nào sau này sẽ không còn tan trong dung dịch HCl:

Cho 23,2 gam hỗn hợp Fe và Cu vào dung dịch HCl dư, thấy thoát ra 6,72 lít khí ở đktc, lọc lấy phần dung dịch rồi đem cô cạn được m gam muối khan. Gía trị của m là:

Cho 2,16g bột Al vào dung dịch chứa hỗn hợp gồm CuCl2 0,12 mol ; FeCl3 0,06 mol . Sau khi phản ứng xẩy ra hoàn toàn thu được chất rắn X. Khối lượng chất rắn X là :

Cho hỗn hợp gồm 2,7 gam Al và 5,6 gam Fe vào 550 ml dung dịch 1M. Sau khi những phản ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được m gam rắn. Biết thứ tự trong dãy điện hóa: đứng trước . Giá trị của m là:

Hơi thuỷ ngân rất độc, thế nên vì thế khi làm vỡ tung tung nhiệt kế thuỷ ngân thì chất bột được sử dụng để rắc lên thuỷ ngân rồi gom lại là

Cho m gam bột Zn vào 500 ml dung dịch Fe2(SO4)3 0,24M. Sau khi những phản ứng xẩy ra hoàn toàn, khối lượng dung dịch tăng thêm 9,6 gam so với khối lượng dung dịch ban đầu. Giá trị của m là

Cho m gam Cu vào dung địch chứa 0,04 mol AgNO3 thu được 3,88g chất rắn X và dung dịch Y. Cho 2,925 gam Zn vào dung dịch Y thu được chất rắn Z có khối lượng 3,217g và dung dịch chỉ chứa một muối duy nhất. Giá trị của m là?

Dung dịch ZnSO4 có lẫn tạp chất là CuSO4 . Kim loại thích hợp nhất để vô hiệu tạp chật là:

Cho hỗn hợp gồm Fe và Mg vào dung dịch AgNO3 đến khi những phản ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X gồm hai muối và chất rắn Y gồm hai sắt kẽm sắt kẽm kim loại. Hai muối trong dung dịch X là

Dung dịch H2SO4 loãngkhôngphảnứngvớikimloạinàodướiđây?

Dãy các ion xếp.. theo chiều giảm dần tính oxi hóa là:

Cho 3,25 gam bột Zn vào 200 ml dung dịch chứa Al(NO3)3 0,2M; Cu(NO3)2 0,15M; AgNO3 0,1M. Sau phản ứng hoàn toàn thì khối lượng chất rắn thu được là:

Dãy gồm những sắt kẽm sắt kẽm kim loại được xếp theo chiều tính khử tăng dần là

Cho dãy những sắt kẽm sắt kẽm kim loại: Na, Ba, Al, K, Mg. Số sắt kẽm sắt kẽm kim loại trong dãy phản ứng với lượng dư dung dịch FeCl3thu được kết tủa là:

Ion nào sau này còn có tính oxi hóa mạnh nhất ?

Hòa tan mộthỗnhợpgồmbộtkimloạicóchứa 5,6g Fe và 6,4g Cu vào 350 ml dung dịch AgNO3 2M. Sau khiphảnứngxảyrahoàntoàn , khốilượngchấtrắnthuđượclà :

Nhúng một lá sắt vào dung dịch CuSO4, sau một thời gian lấy lá sắt ra cân nặng hơn so với ban đầu 0,2 gam, khối lượng đồng bám vào lá sắt là:

Ở Đk thường, chất nào sau này không hoàn toàn hoàn toàn có thể phản ứng với dung dịch H2SO4 loãng?

Ngâm một đinh sắt trong 100ml dung dịch CuCl2 1M, giả thiết Cu tạo ra bám hết vào đinh sắt. Sau khi phản ứng xong lấy đinh sắt ra sấy khô khối lượng đinh sắt tăng thêm:

Nhúng 1 thanh Al vào dung dịch hỗn hợp FeSO4 và Fe2(SO4)3 sau thuở nào gian lấy thanh Al ra thấy khối lượng của thanh Al không đổi, thu được dụng dịch A. Vậy dung dịch A chứa:

Cặp chất nào sau này sẽ không còn xẩy ra phản ứng hóa học :

Cho 6,88 gam hỗn hợp chứa Mg và Cu với tỷ suất mol tương ứng là một trong:5 vào dung dịch chứa 0,12 mol . Sau khi những phản ứng hoàn toàn thu được m gam sắt kẽm sắt kẽm kim loại. Giá trị của m là:

Cho hỗn hợp bột gồm Al, Cu vào dung dịch chứa AgNO3và Fe(NO3)3 sau phản ứng hoàn toàn thu được chất rắn X gồm hai sắt kẽm sắt kẽm kim loại và dung dịch Y chứa 3 muối. Các cation trong dung dịch Y là:

Trường hợp không xẩy ra phản ứng hoá học là:

Một mẫu sắt kẽm sắt kẽm kim loại bạc có lẫn tạp chất Cu, Fe. Để vô hiệu tạp chất trong mẫu bạc người ta dùng dung dịch nào sau này?

Kim loại nào sau này còn có tính khử yếu nhất?

Cho m gam Cu vào 100 ml dung dịch sau thuở nào gian thì lọc được 10,08 gam hỗn hợp 2 sắt kẽm sắt kẽm kim loại và dung dịch Y. Cho 2,4 gam Mg vào Y, phản ứng kết thúc thì lọc được 5,92 gam hỗn sắt kẽm sắt kẽm kim loại tổng hợp loại. Giá trị của m là:

Cho m gam Mg vào dung dịch chứa 0,12 mol FeCl3. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 3,36 gam chất rắn. Giá trị của m là:

Kim loại X tác dụng với H2SO4 loãng cho khí H2. Mặt khác, oxit của X bị khí H2 khử thành sắt kẽm sắt kẽm kim loại nhiệt độ cao. X là kim lại nào?

Cho 23,2 gam hỗn hợp Fe và Cu vào dung dịch HCl dư, thấy thoát ra 6,72 lít khí ở đktc, lọc lấy phần dung dịch rồi đem cô cạn được m gam muối khan. Gía trị của m là:

Một số vướng mắc khác hoàn toàn hoàn toàn có thể bạn quan tâm.

[2D1-0.0-3] (M) Tìm toàn bộ những giá trị thực của tham số để hàm số có đúng hai cực trị.

Cho hình chóp S. ABC có đáy là tam giác đều ABC có cạnh bằng 6 . Biết rằng những mặt bên của hình chóp có diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh bằng nhau và một trong những cạnh bên bằng 32 . Tính thể tích nhỏ nhất của khối chóp S. ABC .

Trong không khí với hệ tọa độ Oxyz , cho 3 điểm A−1;0;0,B0;3;0,C0;0;4 . Phương trình nào dưới đấy là phương trình của mặt phẳng ABC ?

Rút gọn biểu thức .

Cho hàm số . Số quán cận của đồ thị hàm số bằng:

Trong không khí Oxyz , cho mặt phẳng P:2x−3z+1=0 . Tìm một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng P .

Cho hàm số có bảng biến thiên như hình vẽ. Khẳng định nào dưới đây đúng?

Trong không khí Oxyz , mặt phẳng chứa hai tuyến phố thẳng cắt nhau x−1−2=y+21=z−43 và x+11=y−1=z+23 có phương trình là

[2H2-1. 2-2] Cho hình nón có độ cao bằng 32 . Một mặt phẳng trải qua đinh của hình nón cắt hình nón theo một thiết diện là một tam giác vuông có diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh bằng 32 . Thể tích của khối nón được số lượng số lượng giới hạn bởi hình nón đã cho là:

Cho hình lăng trụ tam giác đều phải có độ dài cạnh đáy bằng a và độ cao bằng h. Tính thể tích V của khối trụ ngoại tiếp lăng trụ đã cho.

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Cho 0 5,6 gam bột sắt vào 50ml dung dịch AgNO3 1M tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia Sẻ Link Down Cho 0 5,6 gam bột sắt vào 50ml dung dịch AgNO3 1M Free.

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Cho 0 5,6 gam bột sắt vào 50ml dung dịch AgNO3 1M vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha

4549

Review Cho 0 5,6 gam bột sắt vào 50ml dung dịch AgNO3 1M Chi tiết ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Cho 0 5,6 gam bột sắt vào 50ml dung dịch AgNO3 1M Chi tiết tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Tải Cho 0 5,6 gam bột sắt vào 50ml dung dịch AgNO3 1M Chi tiết miễn phí

Pro đang tìm một số trong những Chia SẻLink Tải Cho 0 5,6 gam bột sắt vào 50ml dung dịch AgNO3 1M Chi tiết miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Cho 0 5,6 gam bột sắt vào 50ml dung dịch AgNO3 1M Chi tiết

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Cho 0 5,6 gam bột sắt vào 50ml dung dịch AgNO3 1M Chi tiết vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cho #gam #bột #sắt #vào #50ml #dung #dịch #AgNO3 #Chi #tiết