Kinh Nghiệm Hướng dẫn Cách tính thông số mái kênh 2022 Mới Nhất

Pro đang tìm kiếm từ khóa Cách tính thông số mái kênh 2022 được Cập Nhật vào lúc : 2022-12-27 09:35:00 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Kinh Nghiệm Hướng dẫn Cách tính thông số mái kênh 2022

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Cách tính thông số mái kênh được Cập Nhật vào lúc : 2022-12-27 09:35:10 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Đồ án tốt nghiệp

Ngành: Kỹ thuật tài nguyên nước

Trong thiết kế bước đầu thường nhờ vào Đk địa hình của tuyến kênh,

nhờ vào kinh nghiệm tay nghề tay nghề để sơ bộ chọn độ dốc tiếp Từ đó dùng độ dốc đáy kênh i sơ bộ để

thiết kế mặt phẳng cắt dọc, mặt phẳng cắt ngang kênh và tiến hành kiểm tra Đk bồi lắng

xói lở trong kênh, nếu thoả mãn thì được được cho phép dùng độ dốc sơ bộ đã chọn.

Căn cứ vào địa hình khu quy hoạch, ta sơ bộ chọn độ dốc của những kênh

nhánh như sau: Đối với những kênh cấp 2 ta chọn i = 1,2.10 -4, riêng với kênh chính ta

chọn i = 1,5.10-4.

b. Xác định mái dốc bờ kênh m:

Với kênh đất việc xác lập m rất quan trọng vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến

mức độ ổn định của bờ kênh và kích thước mặt phẳng cắt. Hệ số mái m tùy từng chất

đất và chiều sâu nước trong kênh, được xác lập theo bảng 8 TCVN 4118 85.

Vùng quy hoạch, đất nơi tuyến kênh trải qua là đất thịt pha sét nhẹ và lưu

lượng chuyển trên trên kênh chính nhỏ hơn 10 m 3/s nên ta chọn thông số mái trong mtr

= 1,5 và thông số mái ngoài mng = 1,5.

c. Hệ số nhám lòng kênh n:

Hệ số nhám tùy từng chất đất lòng kênh và những Đk khác trên lòng

kênh như cỏ mọc Với điểm lưu ý kênh mương vùng quy hoạch, theo bảng 1 – phụ

lục 9 TCVN 4118 85 ta chọn thông số nhám của kênh tiêu đó đó là n = 0,025.

7.3.3. Trình tự tiến trình thiết kế mặt phẳng cắt dọc, mặt phẳng cắt ngang kênh tiêu

Trong vùng quy hoạch, có 6 kênh cấp 2 và một kênh chính. Ta đi thiết kế kênh

chính. Trình tự thiết kế mặt phẳng cắt kênh như sau:

1. Dựa vào địa hình nơi tuyến kênh trải qua để vẽ mặt phẳng cắt dọc mặt đất tự nhiên, trên

đó ghi vị trí của toàn bộ những khu khu công trình xây dựng xây dựng trên tuyến kênh như cửa tiêu vào của kênh cấp

dưới, khu khu công trình xây dựng xây dựng vượt chướng ngại vật

2. Xác định những cao trình yêu cầu tiêu tự chảy ở đầu kênh cấp dưới là những kênh tập

trung nước tiêu vào kênh được thiết kế, ghi những cao trình yêu cầu tiêu tự chảy vào

đúng vị trí của chúng trên kênh.

yc tiêu

= A0 + h –

Để xác lập cao trình yêu cầu tiêu tự chảy từ những kênh cấp dưới, trong phạm vi phụ

trách của mỗi kênh nhánh ta chọn một điểm trên cao trình mặt ruộng (A 0) đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt yêu

SVTH: Nông Thị Hồng Hà

99

Lớp: 50NQ

Đồ án tốt nghiệp

Ngành: Kỹ thuật tài nguyên nước

cầu tiêu tự chảy cho kênh đó. Tổn thất cục bộ qua những khu khu công trình xây dựng xây dựng trên tuyến dẫn đến

điểm A0 lấy sơ bộ qua mỗi khu khu công trình xây dựng xây dựng là 0,1 (m). Lớp nước mặt ruộng lấy theo chiều

cao của đập tràn tiêu nước tính toán ở chương 2 là h = 0,1 (m).

Bảng 7.4. Kết quả tính cao trình yêu cầu tiêu tự chảy tại đầu những kênh nhánh

Tên kênh

A0 (m)

h(m)

iL(m)

Ψi(m)

Kênh N01

Kênh N02

Kênh N03

5.2

4.7

4.3

0.1

0.1

0.1

0.00

0.00

0.00

0.2

0.2

0.2

5.10

4.60

4.20

Kênh N04

4.6

0.1

0.00

0.2

4.50

Kênh N05

2.7

0.1

0.00

0.2

2.60

Kênh N06

3.4

0.1

0.00

0.2

3.30

yc

(m)

3. Dựa vào chất đất, lưu lượng chảy trong kênh xác lập độ dốc kênh i: Do vùng

quy hoạch là vùng đồng bằng, nên khối mạng lưới khối mạng lưới hệ thống kênh có độ dốc nằm trong mức chừng i =

÷

. Sơ bộ ta chọn độ dốc kênh i = 1,5.10-4.

4. Vẽ đường mặt nước thiết kế kênh: Dựa vào đường mặt đất tự nhiên nơi tuyến

kênh trải qua, những cao trình yêu cầu tiêu tự chảy của những kênh cấp dưới, sơ bộ vẽ

đường mặt nước thiết kế của kênh thoả mãn những yêu cầu:

Nằm dưới cao trình yêu cầu tiêu tự chảy;

Tương đối phù phù thích phù thích hợp với mặt đất tự nhiên để khối lượng đào đắp ít;

Có độ dốc mặt nước như độ dốc đã chọn.

Xác định đường mực nước yêu cầu hay đường mặt nước thiết kế của kênh là một

bước vô cùng quan trọng vì vị trí của đường mặt nước thiết kế quyết định hành động hành vi diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh

khống chế tiêu tự chảy của kênh,quyết định hành động hành vi đến cao trình đáy kênh sau này,cũng luôn hoàn toàn có thể có

nghĩa là ảnh hưởng tới khối lượng đào đắp của kênh.Vì vậy,nên phải nghiên

cứu,phân tích,so sánh thật kỹ giữa kĩ năng phục vụ tiêu tự chảy của kênh và khối

lượng đào đắp kênh mương,để xác lập được vị trí của đường mực nước thiết kế

thỏa mãn nhu cầu nhu yếu những yêu cầu kinh tế tài chính tài chính kỹ thuật.

Với mỗi khu khu công trình xây dựng xây dựng trên kênh chính trải qua đều phải có tổn thất lấy là 0,15.

SVTH: Nông Thị Hồng Hà

100

Lớp: 50NQ

Đồ án tốt nghiệp

Ngành: Kỹ thuật tài nguyên nước

5. Dựa vào Qtk, i, n, m tiến hành tính toán thuỷ lực xác lập kích thước mặt phẳng cắt

ngang của kênh: btk, htk.

Ở đây sử dụng phương pháp so sánh với mặt phẳng cắt lợi nhất về thuỷ lực để xác lập

kích thước mặt phẳng cắt ngang kênh.

Từ Qtk, m, i ta tính f(Rln) =

với m0 = 2

. Có f(Rln) tra bảng tính

thuỷ lực Phụ lục 8 1 tương ứng với thông số nhám n = 0,025 ta được bán kính thuỷ

lực Rln. Xác định tỷ số β =

theo kinh nghiệm tay nghề tay nghề hoặc theo công thức sau: β =

(để kênh ổn định không trở thành đổi dòng). Sau đó so sánh β theo quy phạm

hoặc vị trí vị trí căn cứ vào Đk địa chất chọn lại β cho thích hợp. Có m, m 0 và β ta tính

σ=

và tra bảng tính thuỷ lực phụ lục 8-3 ta xác lập tỷ số

với thông số mái đã có. Từ đó ta tính ra b k=

lại tỷ số

mới ta được

tương ứng

, chọn lại bk theo quy phạm và lập

. Tiếp tục tra bảng tính thuỷ lực phụ lục 8-3 tương ứng với tỷ số

, từ đó suy ra hk =

. Có hk và bk ta tính được diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh mặt

cắt ngang kênh nhờ vào công thức:

ω = hk(bk + m.hk) (7.2)

Và vận tốc trong kênh được xem theo công thức:

SVTH: Nông Thị Hồng Hà

101

Lớp: 50NQ

Đồ án tốt nghiệp

Ngành: Kỹ thuật tài nguyên nước

v=

(7.3)

Bảng 7.5. Kết quả tính toán thuỷ lực xác lập kích thước mặt phẳng cắt ngang kênh chính

Đoạn

kênh

Qtk

(m3/s)

CC1

BB1

AA1

0,78

2,98

3,68

bk (m)

f(Rln)

Rln

0,133 0,65

0,035 0,83

0,028 0,88

Chọ

n

1,33 0,865 1,00

2,97 2,465 2,50

3,14 2,763 2,80

hk

Ω

V

(m) (mét vuông) (m/s)

Tính

1,54

3,01

3,18

1,92 1,25 3,58

1,59 1,32 5,91

1,56 1,37 6,67

0,22

0,50

0,55

Sau khi tính toán được bk và hk, ta tiến hành kiểm tra lại vận tốc chảy trong kênh

hay những yêu cầu khác mà kênh phải thoả mãn.

[v]kl v [v]kx

Trong số đó:

v: Lưu tốc dòng chảy trong kênh ứng với lưu lượng thiết kế, v = vmin ÷ vmax;

vmin: Lưu tốc dòng chảy trong kênh ứng với lưu lượng nhỏ nhất Qmin;

vmax: Lưu tốc dòng chảy ứng lưu lượng lớn số 1 Q.. max. Tuy nhiên riêng với kênh tiêu

thì Qmax đó đó là Qtk.

Nếu lưu tốc trong kênh đảm bảo Đk không bồi lắng, không xói lở thì kích

thước kênh mương (bk,hk) đã xác lập ở trên là kích thước kênh mương thiết yếu kế.

Kiểm tra Đk không lắng trong kênh. Trong trường hợp chưa tồn tại mặt phẳng cắt kênh

ta hoàn toàn hoàn toàn có thể dùng công thức GhiecKan theo quy phạm của Liên Xô:

[V]kl = A.Q0,2 (m/s).

Trong số đó:

[V]kl: Tốc độ không lắng tới hạn (m/s);

Q..: Lưu lượng trong kênh (m3/s);

A: Hệ số tùy từng vận tốc chìm lắng của bùn cát. Tại khu vực quy hoạch có

vận tốc chìm lắng bùn cát W = 1,2 mm/s, nên A = 0,33.

Để xác lập vmin ta phải đi tính độ sâu mực nước nhỏ nhất trong kênh h min tương ứng

với Qmin. Việc xác lập hmin ta cũng xác lập theo phương pháp so sánh với mặt

SVTH: Nông Thị Hồng Hà

102

Lớp: 50NQ

Đồ án tốt nghiệp

Ngành: Kỹ thuật tài nguyên nước

cắt lợi nhất về thuỷ lực như riêng với htk, chỉ khác ở đây ta đã biết bk và lưu lượng là

Qmin.

Từ Qmin, m, i ta tính f(Rln) =

với m0 = 2

. Có f(Rln) tra bảng tính

thuỷ lực Phụ lục 8 1 tương ứng với thông số nhám n = 0,025 ta được bán kính thuỷ

lực Rln. Lập tỷ số

ta được

tiếp Từ đó tra bảng tính thuỷ lực phụ lục 8-3 tương ứng với tỷ số

, từ đó suy ra hmin =

.

Vậy: vmin =

SVTH: Nông Thị Hồng Hà

103

Lớp: 50NQ

Đồ án tốt nghiệp

Ngành: Kỹ thuật tài nguyên nước

Bảng 7.6. Kết quả tính toán độ sâu mực nước nhỏ nhất và vận tốc nhỏ nhất trong kênh

chính

Đoạn

Qmin

kênh

(m3/s)

CC1

BB1

AA1

0,11

0,43

0,53

bk

hmin

Ω

vmin

[v]kl

(m)

(m)

(mét vuông)

(m/s)

(m/s)

0,49

0,55

0,54

0,85

1,85

1,93

0,13

0,23

0,27

0,21

0,28

0,29

f(Rln)

Rln

0,93

0,24

0,20

0,34 1,00 2,94

0,47 2,50 5,32

0,53 2,80 5,28

1,44

1,18

1,01

Kiểm tra Đk không xói trong kênh. Trong trường hợp chưa tồn tại mặt phẳng cắt ta có

thể sử dụng công thức của GhiecKan:

[V]kx = K.Q0,1 (m/s)

Trong số đó:

[V]kx: Tốc độ không xói tới hạn (m/s);

Q..: Lưu lượng chảy qua kênh (m 3/s). Đối với kênh tiêu thì lưu lượng lớn số 1 chính

là lưu lượng thiết kế.

K: Hệ số tùy từng tính chất đất làm kênh. Trong vùng quy hoạch đất là đất thịt

pha sét nhẹ nên K = 0,57 ( Tra bảng 9.5 chương IX giáo trình Quy hoạch và thiết kế

khối mạng lưới khối mạng lưới hệ thống thuỷ lợi)

Bảng 7.7. Kết quả tính vận tốc không xói tới hạn

Qtk (m3/s)

0,78

2,98

3,68

[V]kx (m3/s)

0,56

0,64

0,65

Bảng 7.8. Tổng hợp kết quả kiểm tra vận tốc chảy trong kênh

[v]kl

v

[V]kx

(m3/s)

0,21

0,28

0,29

(m3/s)

0,22

0,50

0,55

(m3/s)

0,56

0,64

0,65

Kết quả kiểm tra

Thõa mãn Đk

Thõa mãn Đk

Thõa mãn Đk

Với kết quả tính toán ở bảng trên, ta thấy lưu tốc chảy trên kênh thoả mãn Đk

không lắng. Vậy kích thước những đoạn kênh chính đã tính toán là kích thước kênh

mương thiết kế.

SVTH: Nông Thị Hồng Hà

104

Lớp: 50NQ

Đồ án tốt nghiệp

Ngành: Kỹ thuật tài nguyên nước

6. Tính cao trình đáy kênh: Từ đường mực nước thiết kế trên kênh và độ sâu mực

nước thiết kế tại những đoạn kênh, ta xác lập đường đáy kênh thiết kế theo công

thức sau:

đk

= yc htk

7. Tính cao trình bờ kênh:

bk

= đk + hmax + δ

Trong số đó:

δ là độ vượt cao bảo vệ bảo vệ an toàn và uy tín và uy tín ứng với trường hợp kênh dẫn với lưu lượng thiết kế được

lấy trong quy phạm thiết kế kênh. Độ vượt cao bảo vệ bảo vệ an toàn và uy tín và uy tín tùy từng lưu lượng

trong kênh. Tra bảng 9.9 chương IX giáo trình Quy hoạch và thiết kế khối mạng lưới khối mạng lưới hệ thống thuỷ

lợi ta có riêng với đoạn kênh có lưu lượng nhỏ hơn 1 m 3/s nên độ vượt cao bảo vệ bảo vệ an toàn và uy tín và uy tín

trên đoạn kênh nên lấy là δ = 0,2m

8. Kiểm tra Đk khống chế tiêu tự chảy ứng với Qmax

max

= đk + hmax

Với hmax là độ sâu mực nước lớn số 1 trong kênh, ứng với lưu lượng lớn số 1

Qmax = Qtk. Vì vậy hmax = htk.

So sánh với cao trình yêu cầu tiêu của kênh cấp dưới.

9. Vẽ mặt phẳng cắt dọc, mặt phẳng cắt ngang kênh mương.

10. Tính toán khối lượng và giá tiền kênh mương.

11. Thống kê vị trí, hình thức và kích thước cơ bản của những khu khu công trình xây dựng xây dựng trên kênh.

Với những Đk cần thoả mãn khi thiết kế kênh và trình tự, nội dung thiết kế mặt

cắt ngang kênh tiêu như trên ta tiến hành vẽ mặt phẳng cắt dọc, mặt phẳng cắt ngang kênh tiêu

chính như bản vẽ đi kèm theo theo.

Bảng 7.9. Các cao trình mực nước thiết kế và bờ kênh chính tại những mặt phẳng cắt

Mặt

cắt

(1)

C1

C2

C3

C4

Khoảng Khoảng cách

cách

cộng dồn

(m)

(m)

(2)

(3)

94.6

94.6

100

194.6

100

294.6

100

394.6

SVTH: Nông Thị Hồng Hà

MNTK

(m)

(4)

2.69

2.71

2.72

2.74

đk

(m)

(5)

1.32

1.34

1.35

1.37

105

min

(m)

(6)

1.86

1.88

1.89

1.91

max

(m)

(7)

2.69

2.71

2.72

2.74

bk

(m)

(8)

2.89

2.91

2.92

2.94

Lớp: 50NQ

Đồ án tốt nghiệp

C5

C6

C7

C8

C9

C10

C11

C12

C13

C14

C15

C16

C17

C18

C19

C20

C21

C22

C23

C24

C25

C26

C27

C28

C29

C30

C31

C32

C33

C34

C35

C36

C37

C38

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

87

100

76

Tổng

Ngành: Kỹ thuật tài nguyên nước

494.6

594.6

694.6

794.6

894.6

994.6

1094.6

1194.6

1294.6

1394.6

1494.6

1594.6

1694.6

1794.6

1894.6

1994.6

2094.6

2194.6

2294.6

2394.6

2494.6

2594.6

2694.6

2794.6

2894.6

2994.6

3094.6

3194.6

3294.6

3394.6

3494.6

3581.6

3681.6

3757.6

3757.6

SVTH: Nông Thị Hồng Hà

2.75

2.77

2.78

2.80

2.81

2.83

2.84

2.86

2.87

2.89

2.90

2.92

2.93

2.95

2.96

2.98

2.99

3.01

3.02

3.04

3.05

3.07

3.08

3.10

3.11

3.13

3.14

3.16

3.17

3.19

3.20

3.21

3.23

3.24

1.38

1.40

1.41

1.43

1.44

1.46

1.47

1.49

1.50

1.52

1.53

1.55

1.56

1.58

1.59

1.61

1.62

1.64

1.65

1.67

1.68

1.70

1.71

1.73

1.74

1.76

1.77

1.79

1.80

1.82

1.83

1.84

1.86

1.87

106

1.92

1.94

1.95

1.97

1.98

2.00

2.01

2.03

2.04

2.06

2.07

2.09

2.10

2.12

2.13

2.15

2.16

2.18

2.19

2.21

2.22

2.24

2.25

2.27

2.28

2.30

2.31

2.33

2.34

2.36

2.37

2.38

2.40

2.41

2.75

2.77

2.78

2.80

2.81

2.83

2.84

2.86

2.87

2.89

2.90

2.92

2.93

2.95

2.96

2.98

2.99

3.01

3.02

3.04

3.05

3.07

3.08

3.10

3.11

3.13

3.14

3.16

3.17

3.19

3.20

3.21

3.23

3.24

2.95

2.97

2.98

3.00

3.01

3.03

3.04

3.06

3.07

3.09

3.10

3.12

3.13

3.15

3.16

3.18

3.19

3.21

3.22

3.24

3.25

3.27

3.28

3.30

3.31

3.33

3.34

3.36

3.37

3.39

3.40

3.41

3.43

3.44

Lớp: 50NQ

Đồ án tốt nghiệp

Ngành: Kỹ thuật tài nguyên nước

Lưu ý: Khi thiết kế mặt phẳng cắt ngang kênh chính, nếu cao trình bờ kênh chính thiết kế

nằm dưới cao trình bờ kênh hiện tại thì ta không thay đổi cao trình bờ kênh hiện tại. Để

việc tính toán khối lượng đào đắp đơn thuần và giản dị và giá tiền kinh tế tài chính tài chính nhỏ hơn.

7.4. Tính toán khối lượng đào đắp kênh mương

Khối lượng xây dựng kênh mương gồm có: Khối lượng đất đào, khối lượng

đất đắp, khối lượng đất đắp phong hoá (ở đây đất đắp phong hóa dày 20 cm).

Ta tính khối lượng đất đào, đất đắp nhờ vào chiều dài đoạn kênh và mặt phẳng cắt

ngang kênh tại hai đầu đoạn kênh được xác lập theo công thức:

Vđào(i) =

đào(i)

Vđắp(i) =

đắp(i)

Li =

Li =

Trong số đó:

Vđào(i), Vđắp(i), : Là thể tích đất đào,đất đắp của đoạn kênh thứ i (m3);

đào(i)

,

đào(i+1)

đắp(i)

,

, : Là diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh mặt phẳng cắt phần đào, đắp tại mặt phẳng cắt thứ i (mét vuông);

đắp(i+1)

: Là diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh mặt phẳng cắt phần đào, đắp tại mặt phẳng cắt thứ i+1 (mét vuông);

Li: Chiều dài đoạn kênh thứ i, giữa hai mặt phẳng cắt i – 1 và i (mét vuông)

Quá trình tính toán được thể hiện trong bảng sau:

Bảng 7.10. Khối lượng đất đào, đắp

ST

Mặt

T

cắt

1

2

3

4

5

6

7

8

9

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

Chiều

dài

(m)

94.6

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

Diện tích mặt phẳng cắt

Sđào

2

(m )

16.60

2.40

2.66

4.88

4.57

3.12

3.36

3.55

9.39

SVTH: Nông Thị Hồng Hà

Diện tích mặt phẳng cắt

trung bình

Sđào

Sđắp

Sđắp

2

(m )

0.00

1.29

2.48

3.37

2.81

2.21

2.31

1.24

0.59

2

(m )

8.30

9.50

2.53

3.77

4.73

3.85

3.24

3.46

6.47

107

2

(m )

0.00

1.89

2.93

3.09

2.51

2.26

1.78

0.92

0.52

Khối lượng

Vđào (m3) Vđắp (m3)

785.18

950.00

253.00

377.00

472.50

384.50

324.00

345.50

647.00

0.00

188.50

292.50

309.00

251.00

226.00

177.50

91.50

52.00

Lớp: 50NQ

Đồ án tốt nghiệp

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

C10

C11

C12

C13

C14

C15

C16

C17

C18

C19

C20

C21

C22

C23

C24

C25

C26

C27

C28

C29

C30

C31

C32

C33

C34

C35

C36

C37

C38

Tổng

Ngành: Kỹ thuật tài nguyên nước

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

87.0

100.0

76.0

4.35

2.00

6.58

5.66

5.94

5.50

8.44

6.56

7.86

10.48

7.38

4.10

2.98

2.80

5.45

6.71

8.89

6.67

7.88

9.60

3.84

2.57

7.03

6.87

5.81

4.63

4.24

4.89

7.26

0.45

4.19

0.48

0.58

0.49

0.50

0.74

1.80

3.13

3.29

3.89

4.88

4.83

2.57

3.12

4.30

5.27

5.43

3.43

3.91

0.87

0.91

3.01

3.82

4.39

2.03

1.66

1.91

6.29

6.87

3.18

4.29

6.12

5.80

5.72

6.97

7.50

7.21

9.17

8.93

5.74

3.54

2.89

4.13

6.08

7.80

7.78

7.28

8.74

6.72

3.21

4.80

6.95

6.34

5.22

4.44

4.57

6.08

3757.6

188.7

223.5

98.5

2.32

2.34

0.53

0.54

0.50

0.62

1.27

2.47

3.21

3.59

4.39

4.86

3.70

2.85

3.71

4.79

5.35

4.43

3.67

2.39

0.89

1.96

3.42

4.11

3.21

1.85

1.79

4.10

52.38

687.00

317.50

429.00

612.00

580.00

572.00

697.00

750.00

721.00

917.00

893.00

574.00

354.00

289.00

412.50

608.00

780.00

778.00

727.50

874.00

672.00

320.50

480.00

695.00

634.00

522.00

385.85

456.50

461.70

21738.7

232.00

233.50

53.00

53.50

49.50

62.00

127.00

246.50

321.00

359.00

438.50

485.50

370.00

284.50

371.00

478.50

535.00

443.00

367.00

239.00

89.00

196.00

341.50

410.50

321.00

184.50

155.30

410.00

3980.88

13425.6

3

8

Như vậy, với kênh chính tổng khối lượng đất đào, đất đắp như sau:

Bảng 7.11.Thống kênh khối lượng đào đắp kênh chính

Kênh

Kênh chính

SVTH: Nông Thị Hồng Hà

Khối lượng đào

3

(m )

21738.73

108

Khối lượng đắp (m3)

13425.68

Lớp: 50NQ

Đồ án tốt nghiệp

SVTH: Nông Thị Hồng Hà

Ngành: Kỹ thuật tài nguyên nước

109

Lớp: 50NQ

Reply

9

0

Chia sẻ

Chia Sẻ Link Cập nhật Cách tính thông số mái kênh miễn phí

Bạn vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Cách tính thông số mái kênh tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia Sẻ Link Down Cách tính thông số mái kênh miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Cách tính thông số mái kênh

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Cách tính thông số mái kênh vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha

#Cách #tính #hệ #số #mái #kênh

4377

Review Cách tính thông số mái kênh 2022 ?

Bạn vừa đọc nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Cách tính thông số mái kênh 2022 tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Down Cách tính thông số mái kênh 2022 miễn phí

Người Hùng đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Down Cách tính thông số mái kênh 2022 Free.

Thảo Luận vướng mắc về Cách tính thông số mái kênh 2022

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Cách tính thông số mái kênh 2022 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cách #tính #hệ #số #mái #kênh