Mẹo về Bao nhiêu ngày Tính từ lúc ngày 12 tháng 11 năm 2000 Chi tiết Chi Tiết

You đang tìm kiếm từ khóa Bao nhiêu ngày Tính từ lúc ngày 12 tháng 11 năm 2000 Chi tiết được Cập Nhật vào lúc : 2022-01-08 12:00:00 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Thủ Thuật Hướng dẫn Bao nhiêu ngày Tính từ lúc ngày 12 tháng 11 năm 2000 Mới Nhất

You đang tìm kiếm từ khóa Bao nhiêu ngày Tính từ lúc ngày 12 tháng 11 năm 2000 được Cập Nhật vào lúc : 2022-01-08 12:00:10 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 108/2022/NĐ-CP

Tp Tp Hà Nội Thủ Đô Thủ Đô, ngày thứ 7 tháng 12 năm 2022

NGHỊ ĐỊNH

ĐIỀU CHỈNH LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ TRỢ CẤP HẰNG THÁNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những trong những điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức cơ quan ban ngành thường trực địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2022;

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội ngày 20 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị quyết số 34/2022/QH15 ngày 13 tháng 11 năm 2022 của Quốc hội về dự trù ngân sách nhà nước năm 2022;

Theo đề xuất kiến nghị kiến nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

Chính phủ phát hành Nghị định trấn áp và kiểm soát và điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng trấn áp và kiểm soát và điều chỉnh

1. Nghị định này trấn áp và kiểm soát và điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng riêng với những đối tượng người dùng người tiêu dùng hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng trước thời gian ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022, gồm có:

a) Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động (kể khắp khung hình có thời hạn tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người nghỉ hưu từ quỹ bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An chuyển sang theo Quyết định số 41/2009/QĐ-TTg ngày 16 tháng 3 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An sang bảo hiểm xã hội tự nguyện); quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác thao tác thao tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hằng tháng.

b) Cán bộ xã, phường, thị xã quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức vụ, số lượng, một số trong những trong những chủ trương, chủ trương riêng với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị xã và những người dân dân hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi không chuyên trách ở cấp xã, Nghị định số 34/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng bốn năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, tương hỗ update một số trong những trong những quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về chủ trương, chủ trương riêng với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị xã và Nghị định số 09/1998/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 1998 của Chính phủ sửa đổi, tương hỗ update Nghị định số 50/CP ngày 26 tháng 7 năm 1995 của Chính phủ về chủ trương sinh hoạt phí riêng với cán bộ xã, phường, thị xã đang hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng.

c) Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hằng tháng theo quy định của pháp lý; người đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg ngày 04 tháng 8 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc trợ cấp cho những người dân dân đang không hề tuổi lao động tại thời hạn ngừng hưởng trợ cấp mất sức lao động hằng tháng, Quyết định số 613/QĐ-TTg ngày thứ 6 tháng 5 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc trợ cấp hằng tháng cho những người dân dân dân có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác thao tác thao tác thực tiễn đang không hề thời hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động; công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 206-CP ngày 30 tháng 5 năm 1979 của Hội đồng Chính phủ về chủ trương riêng với công nhân mới giải phóng làm nghề nặng nhọc, có hại sức mạnh thể chất nay già yếu phải thôi việc.

d) Cán bộ xã, phường, thị xã đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 130-CP ngày 20 tháng 6 năm 1975 của Hội đồng Chính phủ tương hỗ update chủ trương, chủ trương đãi ngộ riêng với cán bộ xã và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13 tháng 10 năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng về việc sửa đổi, tương hỗ update một số trong những trong những chủ trương, chủ trương riêng với cán bộ xã, phường.

đ) Quân nhân đang hưởng chủ trương trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về thực thi chủ trương riêng với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác thao tác thao tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương (được sửa đổi, tương hỗ update bởi Quyết định số 38/2010/QĐ-TTg ngày thứ 6 tháng 5 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ).

e) Công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg ngày 20 tháng 8 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chủ trương riêng với cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân tham gia kháng chiến chống Mỹ có dưới 20 năm công tác thao tác thao tác trong Công an nhân dân đã thôi việc, xuất ngũ về địa phương.

g) Quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác thao tác thao tác cơ yếu hưởng lương như riêng với quân nhân, công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về chủ trương, chủ trương riêng với đối tượng người dùng người tiêu dùng tham gia trận trận chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm trách nhiệm quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng bốn năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.

2. Các đối tượng người dùng người tiêu dùng quy định tại khoản 1 Điều này nghỉ hưu trước thời gian ngày thứ nhất tháng 01 năm 1995 sau khi thực thi trấn áp và kiểm soát và điều chỉnh theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định này mà có mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng dưới 2.500.000 đồng/tháng.

Điều 2. Thời điểm và mức trấn áp và kiểm soát và điều chỉnh

1. Từ ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022 trấn áp và kiểm soát và điều chỉnh tăng thêm 7,4% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của tháng 12 năm 2022 riêng với những đối tượng người dùng người tiêu dùng quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định này.

2. Từ ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022, trấn áp và kiểm soát và điều chỉnh tăng thêm riêng với những đối tượng người dùng người tiêu dùng quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định này, rõ ràng như sau: Tăng thêm 200.000 đồng/người/tháng riêng với những người dân dân dân có mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng từ 2.300.000 đồng/người/tháng trở xuống; tăng thêm bằng 2.500.000 đồng/người/tháng riêng với những người dân dân dân có mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng từ 2.300.000 đồng/người/tháng đến dưới 2.500.000 đồng/người/tháng.

3. Mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng sau khi trấn áp và kiểm soát và điều chỉnh theo quy định tại Điều này là vị trí vị trí căn cứ để tính trấn áp và kiểm soát và điều chỉnh lương hưu, trợ cấp ở những lần trấn áp và kiểm soát và điều chỉnh tiếp theo.

Điều 3. Nguồn kinh phí góp vốn góp vốn đầu tư thực thi

Nguồn kinh phí góp vốn góp vốn đầu tư thực thi trấn áp và kiểm soát và điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng vận dụng riêng với những đối tượng người dùng người tiêu dùng quy định tại Điều 1 Nghị định này được quy định như sau:

1. Ngân sách nhà nước bảo vệ riêng với những đối tượng người dùng người tiêu dùng hưởng chủ trương bảo hiểm xã hội trước thời gian ngày thứ nhất tháng 10 năm 1995; hưởng trợ cấp hằng tháng theo: Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg ngày 04 tháng 8 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc trợ cấp cho những người dân dân đang không hề tuổi lao động tại thời hạn ngừng hưởng trợ cấp mất sức lao động hằng tháng, Quyết định số 613/QĐ-TTg ngày thứ 6 tháng 5 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc trợ cấp hằng tháng cho những người dân dân dân có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác thao tác thao tác thực tiễn đang không hề thời hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động và những đối tượng người dùng người tiêu dùng quy định tại điểm d, điểm đ, điểm e và điểm g khoản 1 Điều 1 Nghị định này; hưởng lương hưu theo: Nghị định số 159/2006/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ về việc thực thi chủ trương hưu trí riêng với quân nhân trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ thời gian ngày 30 tháng bốn năm 1975 trở về trước có 20 năm trở lên phục vụ quân đội đã phục viên, xuất ngũ, Nghị định số 11/2011/NĐ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, tương hỗ update một số trong những trong những điều của Nghị định số 159/2006/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ về việc thực thi chủ trương hưu trí riêng với quân nhân trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ thời gian ngày 30 tháng bốn năm 1975 trở về trước có 20 năm trở lên phục vụ quân đội đã phục viên, xuất ngũ và Nghị định số 23/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng bốn thời hạn thời gian năm 2012 của Chính phủ quy định một số trong những trong những chủ trương riêng với đối tượng người dùng người tiêu dùng tham gia trận trận chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm trách nhiệm quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng bốn năm 1975 có từ đủ 20 năm trở lên phục vụ trong quân đội, công an đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.

2. Quỹ bảo hiểm xã hội bảo vệ riêng với những đối tượng người dùng người tiêu dùng hưởng chủ trương bảo hiểm xã hội từ thời gian ngày thứ nhất tháng 10 năm 1995 trở đi, kể cả đối tượng người dùng người tiêu dùng đang hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng theo: Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức vụ, số lượng, một số trong những trong những chủ trương, chủ trương riêng với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị xã và những người dân dân hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi không chuyên trách ở cấp xã, Nghị định số 34/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng bốn năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, tương hỗ update một số trong những trong những quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về chủ trương, chủ trương riêng với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị xã và Nghị định số 09/1998/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 1998 của Chính phủ sửa đổi, tương hỗ update Nghị định 50/CP ngày 26 tháng 7 năm 1995 của Chính phủ về chủ trương sinh hoạt phí riêng với cán bộ xã, phường, thị xã.

Điều 4. Tổ chức thực thi

1. Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định rõ ràng việc trấn áp và kiểm soát và điều chỉnh riêng với những đối tượng người dùng người tiêu dùng quy định tại điểm a, điểm b và điểm c khoản 1 Điều 1 Nghị định này.

2. Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định rõ ràng việc trấn áp và kiểm soát và điều chỉnh riêng với đối tượng người dùng người tiêu dùng quy định tại điểm d khoản 1 Điều 1 Nghị định này.

3. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định rõ ràng việc trấn áp và kiểm soát và điều chỉnh riêng với đối tượng người dùng người tiêu dùng quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 1 và đối tượng người dùng người tiêu dùng thuộc trách nhiệm xử lý và xử lý quy định tại điểm g khoản 1 Điều 1 Nghị định này.

4. Bộ trưởng Bộ Công an quy định rõ ràng việc trấn áp và kiểm soát và điều chỉnh riêng với đối tượng người dùng người tiêu dùng quy định tại điểm e khoản 1 Điều 1 và đối tượng người dùng người tiêu dùng thuộc trách nhiệm xử lý và xử lý quy định tại điểm g khoản 1 Điều 1 Nghị định này.

5. Bộ Tài chính có trách nhiệm bảo vệ kinh phí góp vốn góp vốn đầu tư trấn áp và kiểm soát và điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng riêng với những đối tượng người dùng người tiêu dùng do ngân sách nhà nước đảm bảo.

6. Bảo hiểm xã hội Việt Nam có trách nhiệm thực thi việc trấn áp và kiểm soát và điều chỉnh, chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng riêng với những đối tượng người dùng người tiêu dùng quy định tại điểm a, điểm b và điểm c khoản 1 Điều 1 Nghị định này.

7. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc TW có trách nhiệm tổ chức triển khai triển khai thực thi việc trấn áp và kiểm soát và điều chỉnh, chi trả trợ cấp hằng tháng riêng với những đối tượng người dùng người tiêu dùng quy định tại những điểm d, đ, e và điểm g khoản 1 Điều 1 Nghị định này.

Chương II

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 5. Hiệu lực thi hành

1. Nghị định này còn tồn tại hiệu lực hiện hành hiện hành thi hành từ thời gian ngày 20 tháng 01 năm 2022. Các quy định tại Nghị định này được thực thi từ thời gian ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

2. Nghị định số 44/2022/NĐ-CP ngày 20 tháng 5 năm 2022 của Chính phủ trấn áp và kiểm soát và điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng hết hiệu lực hiện hành hiện hành Tính từ lúc ngày Nghị định này còn tồn tại hiệu lực hiện hành hiện hành thi hành.

Điều 6. Trách nhiệm thi hành

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân những tỉnh, thành phố trực thuộc TW phụ trách thi hành Nghị định này.

Nơi nhận:
– Ban Bí thư Trung ương Đảng;
– Thủ tướng, những Phó Thủ tướng Chính phủ;
– Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– HĐND, UBND những tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
– Văn phòng Trung ương và những Ban của Đảng;
– Văn phòng Tổng Bí thư;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Hội đồng Dân tộc và những Ủy ban của Quốc hội;
– Văn phòng Quốc hội;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
– Kiểm toán nhà nước;
– Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
– Ngân hàng Chính sách xã hội;
– Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
– Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
– Cơ quan TW của những đoàn thể;
– VPCP: BTCN, những PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, những Vụ, Cục, cty trực thuộc, Công báo;
– Lưu: VT, KTTH (2b).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG

Phạm Minh Chính

Reply

8

0

Chia sẻ

Share Link Cập nhật Bao nhiêu ngày Tính từ lúc ngày 12 tháng 11 năm 2000 miễn phí

Bạn vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Bao nhiêu ngày Tính từ lúc ngày 12 tháng 11 năm 2000 tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia Sẻ Link Down Bao nhiêu ngày Tính từ lúc ngày 12 tháng 11 năm 2000 Free.

Thảo Luận vướng mắc về Bao nhiêu ngày Tính từ lúc ngày 12 tháng 11 năm 2000

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Bao nhiêu ngày Tính từ lúc ngày 12 tháng 11 năm 2000 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha

#Bao #nhiêu #ngày #kể #từ #ngày #tháng #năm

Related posts:

4403

Video Bao nhiêu ngày Tính từ lúc ngày 12 tháng 11 năm 2000 Chi tiết ?

Bạn vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Bao nhiêu ngày Tính từ lúc ngày 12 tháng 11 năm 2000 Chi tiết tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Download Bao nhiêu ngày Tính từ lúc ngày 12 tháng 11 năm 2000 Chi tiết miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những Chia SẻLink Tải Bao nhiêu ngày Tính từ lúc ngày 12 tháng 11 năm 2000 Chi tiết miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Bao nhiêu ngày Tính từ lúc ngày 12 tháng 11 năm 2000 Chi tiết

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Bao nhiêu ngày Tính từ lúc ngày 12 tháng 11 năm 2000 Chi tiết vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Bao #nhiêu #ngày #kể #từ #ngày #tháng #năm #Chi #tiết