Kinh Nghiệm về Bài học kinh nghiệm tay nghề lớn số 1 rút ra từ cuộc cải cách Open của Trung Quốc Đầy đủ 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Bài học kinh nghiệm tay nghề lớn số 1 rút ra từ cuộc cải cách Open của Trung Quốc Đầy đủ được Cập Nhật vào lúc : 2022-01-24 13:36:00 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Thủ Thuật về Bài học kinh nghiệm tay nghề tay nghề lớn số 1 rút ra từ cuộc cải cách Open của Trung Quốc 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Bài học kinh nghiệm tay nghề tay nghề lớn số 1 rút ra từ cuộc cải cách Open của Trung Quốc được Cập Nhật vào lúc : 2022-01-24 13:36:07 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Cải cách ruộng đất là một cuộc vận động lớn trong quy trình đấu tranh cách mạng của nhân dân ta chống đế quốc và phong kiến dưới sự lãnh đạo của Đảng. Cuộc vận động ấy cǎn bản đã thắng lợi, nhưng toàn bộ toàn bộ chúng ta đã phạm một số trong những trong những sai lầm không mong muốn không mong ước nghiêm trọng; qua sửa sai những sai lầm không mong muốn không mong ước này đã được sửa chữa thay thế thay thế và những thành quả của cải cách ruộng đất đã được giữ vững và phát huy thêm.

Hội nghị Trung ương lần này tổng kết cuộc vận động cải cách ruộng đất, nêu cao thắng lợi, phê phán sai lầm không mong muốn không mong ước, rút ra những bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề tay nghề kinh nghiệm tay nghề tay nghề để tăng cấp tăng cấp cải tiến thêm một bước sự lãnh đạo của Đảng, soi sáng một số trong những trong những yếu tố quan trọng trong cuộc đấu tranh cách mạng lúc bấy giờ, tǎng cường đoàn kết toàn Đảng, nâng cao tinh thần phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, thúc đẩy sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta tiến lên trong quy trình mới.

I- Cách mạng Việt Nam và tính tất yếucủa cải cách ruộng đất

1. Việt Nam ta vốn là một nước thuộc địa và nửa phong kiến. Chủ nghĩa đế quốc Pháp cấu kết với giai cấp địa chủ, nhất là với bọn đại địa chủ phong kiến, để thống trị việt nam một cách vô cùng khắc nghiệt. Chúng đã áp bức, bóc lột nhân dân ta mà đại hầu hết là nông dân, bằng những thủ đoạn rất là tàn nhẫn. Quan hệ sản xuất phong kiến ở nông thôn việt nam cǎn bản đã được đế quốc Pháp duy trì và ủng hộ, điều này làm cho ruộng đất càng bị triệu tập vào tay giai cấp địa chủ và bọn thực dân Pháp, số nông dân mất ruộng và thiếu ruộng ngày một tǎng, nông dân càng bị lệ thuộc vào giai cấp địa chủ và càng bị bọn thực dân áp bức dã man. Do đó, trong xã hội việt nam trước kia có hai xích míc hầu hết:

1- Mâu thuẫn giữa toàn thể dân tộc bản địa bản địa ta với chủ nghĩa đế quốc xâm lược;

2- Mâu thuẫn giữa quần chúng nhân dân phần đông, hầu hết là nông dân với giai cấp địa chủ phong kiến.

Muốn mở đường cho xã hội việt nam tiến lên, phải làm cách mạng để xử lý và xử lý hai xích míc đó, thực thi dân tộc bản địa bản địa độc lập và người cày có ruộng. Đối tượng hầu hết cần đánh đổ của cách mạng là chủ nghĩa đế quốc xâm lược và giai cấp địa chủ phong kiến. Muốn đánh đổ chủ nghĩa đế quốc xâm lược, phải đánh đổ giai cấp địa chủ phong kiến; ngược lại, muốn đánh đổ giai cấp địa chủ phong kiến, phải đánh đổ chủ nghĩa đế quốc xâm lược.Nhiệm vụ phản đế và trách nhiệm phản phong kiến là hai trách nhiệm cơ bản của cách mạng Việt Nam, có liên hệ ngặt nghèo với nhau;tuy nhiên ở một nước thuộc địa như việt nam, trong thuở nào gian khá dài,mũi nhọn của cách mạng hầu hết phải chĩa vào chủ nghĩa đế quốc xâm lược.

2. Cách mạng Việt Nam với hai trách nhiệm cơ bản trên đấy là một cuộc cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới ở một nước thuộc địa, mà toàn bộ toàn bộ chúng ta gọi là cách mạng dân tộc bản địa bản địa dân gia chủ dân. Đó làmột cuộc cách mạng của nhân dân, hầu hết là của nông dân, do giai cấp công nhân lãnh đạo.Nông dân chiếm khoảng chừng chừng 90% nhân khẩu việt nam. Đế quốc Pháp cấu kết với giai cấp địa chủ, áp bức, bóc lột nhân dân ta, hầu hết cũng là áp bức bóc lột mấy chục triệu nông dân. Mâu thuẫn giữa toàn thể dân tộc bản địa bản địa ta với chủ nghĩa đế quốc Pháp hầu hết thể hiện trong xích míc giữa nông dân với chủ nghĩa đế quốc Pháp cùng bè lũ tay sai của chúng. Đội quân nòng cốt của trào lưu cách mạng giải phóng dân tộc bản địa bản địa đó đó là quần chúng nông dân phần đông. Chỉ có nhìn nhận khá khá đầy đủ lực lượng cách mạng to lớn của nông dân, động viên được lực lượng đó và phát huy đến cao độ nǎng lực cách mạng của nông dân thì cách mạng ở việt nam mới thành công xuất sắc xuất sắc. Nông dân việt nam yêu cầu được giải phóng khỏi ách đế quốc, đồng thời yêu cầu đánh đổ giai cấp địa chủ, thực thi khẩu hiệu người cày có ruộng. Muốn phát huy đến cao độ nǎng lực cách mạng của nông dân, nhất định phảigiải quyết kịp thời và đúng đắn yếu tố ruộng đất cho nông dân trong quy trình tăng trưởng của cách mạng dân tộc bản địa bản địa – dân gia chủ dân.Cho nên, ở việt nam yếu tố dân tộc bản địa bản địa và yếu tố dân chủ khǎng khít với nhau; chủ trương mặt trận dân tộc bản địa bản địa thống nhất và chủ trương ruộng đất kết phù thích phù thích hợp với nhau một cách ngặt nghèo. Nền tảng của Mặt trận dân tộc bản địa bản địa thống nhất phải là khối liên minh công nông. Trong khi tiến hành cách mạng, nếu không thấy rõ tính chất quan trọng của yếu tố ruộng đất, không sở hữu và nhận thức khá khá đầy đủ vai trò củanhân tố dân chủtrong cách mạng thì không thể bảo vệ thắng lợi cho cách mạng.

Song ở một nước thuộc địa như việt nam, yêu cầu cấp bách chung của nhân dân là giải phóng dân tộc bản địa bản địa, cho nênnhân tố dân tộccó tác dụng rất rộng trong cả quy trình cách mạng dân tộc bản địa bản địa dân gia chủ dân. Yêu cầu giải phóng dân tộc bản địa bản địa khỏi ách đế quốc là yêu cầu của toàn dân, trước hết là yêu cầu của nhân dân lao động, chính bới không xử lý và xử lý yếu tố độc lập dân tộc bản địa bản địa thì những nguyện vọng cǎn bản khác của nhân dân lao động (ruộng đất, những quyền tự do dân chủ, v.v.) cũng không thể thực thi được. Khẩu hiệu dân tộc bản địa bản địa có tác dụng động viên những tầng lớp nhân dân lao động lên mặt trận cách mạng, đồng thời cũng luôn hoàn toàn có thể có tác dụng trong việc đoàn kết và tranh thủ rộng tự do giai cấp tư sản dân tộc bản địa bản địa (gồm có cả tầng lớp trí thức, tư sản dân tộc bản địa bản địa) và một số trong những trong những địa chủ có quá nhiều tính chất phản đế, đưa họ vàoMặt trận dân tộc bản địa bản địa thống nhấtchống đế quốc xâm lược và bè lũ tay sai của chúng. Trong khi tiến hành cách mạng, nếu coi nhẹ tác dụng của tác nhân dân tộc bản địa bản địa, không sở hữu và nhận rõ vai trò của Mặt trận dân tộc bản địa bản địa thống nhất rộng tự do nhờ vào cơ sở liên minh công nông, thì sẽ phạm sai lầm không mong muốn không mong ước lớn.

Cuộc cách mạng dân tộc bản địa bản địa dân gia chủ dân ở việt nam nhằm mục đích mục tiêu xử lý và xử lý hai trách nhiệm cơ bản dân tộc bản địa bản địa và dân chủ. Cuộc cách mạng đó tiến hành trong Đk Cách social chủ nghĩa Tháng Mười Nga thành công xuất sắc xuất sắc; giai cấp công nhân việt nam đã sớm hấp thụ được chủ nghĩa Mác – Lênin và xây dựng được chính đảng cách mạng của tớ và giành được quyền lãnh đạo cách mạng; còn giai cấp tư sản dân tộc bản địa bản địa thì non yếu về kinh tế tài chính tài chính cũng như về chính trị, tinh thần cách mạng của tớ bạc nhược, tổ chức triển khai triển khai cách mạng của tớ bị tan rã mau chóng trước yếu tố tiến công của đế quốc và phong kiến.Giai cấp công nhân lãnh đạo cách mạng dân tộc bản địa bản địa dân gia chủ dân,đó là yếu tố kiện hầu hết nhất bảo vệ cho cách mạng xử lý và xử lý triệt để hai trách nhiệm dân tộc bản địa bản địa và dân chủ, và chuyển biến một cách thuận tiện sang quy trình cách social chủ nghĩa.

Tóm lại, cách mạng dân tộc bản địa bản địa dân gia chủ dân ở việt nam là một cuộc cách mạng chống đế quốc và phong kiến của giai cấp công nhân, giai cấp nông dân, giai cấp tiểu tư sản, giai cấp tư sản dân tộc bản địa bản địa, trong số đó nông dân làm quân nòng cốt, do giai cấp công nhân lãnh đạo, nhờ vào cơ sở khối liên minh công nông.

3. Ngay từ khi mới xây dựng, Đảng ta đã xác lập cách mạng việt nam phải do giai cấp công nhân lãnh đạo thì mới giành được thắng lợi triệt để. Đảng đã vạch rõ hai trách nhiệm cơ bản của cách mạng là phản đế và phản phong kiến, đồng thời chỉ ra mối liên hệ ngặt nghèo giữa hai trách nhiệm ấy. Trong bảnLuận cương chính trịcủa Đảng Cộng sản Đông Dương (1930), có viết:

“Sự cốt yếu của tư sản dân quyền cách mạng thì một mặt là phải tranh đấu để đánh đổ những di tích lịch sử lịch sử phong kiến, đánh đổ những phương pháp bóc lột theo lối tiền tư bổn và để thực hành thực tiễn thực tiễn thổ địa cách mạng cho triệt để, một mặt nữa là tranh đấu để đánh đổ đế quốc chủ nghĩa Pháp, làm cho Đông Dương hoàn toàn độc lập. Hai mặt tranh đấu có liên lạc mật thiết với nhau, vì có đánh đổ đế quốc chủ nghĩa mới phá được cái giai cấp địa chủ và làm cách mạng thổ địa được thắng lợi; mà có phá vỡ chủ trương phong kiến thì mới đánh đổ được đế quốc chủ nghĩa”1).

Nhờ có nhận định cǎn bản đó, trong những nǎm 1930-1931, Đảng ta đã động viên được quần chúng nhân dân phần đông, nhất là nông dân, lên mặt trận cách mạng, đã gây được một cao trào cách mạng trong phạm vi toàn nước. Song lúc đó, vì chưa nhận thức được thật rõ lý luận cách mạng dân chủ tư sản ở một nước thuộc địa, vì kinh nghiệm tay nghề tay nghề cách mạng của Đảng ta còn ít, nên việc phối hợp hai trách nhiệm phản đế và phản phong kiến chưa làm được đúng mức. Lúc đó toàn bộ toàn bộ chúng ta có phần coi nhẹ tác nhân dân tộc bản địa bản địa, chưa để ý quan tâm khá khá đầy đủ yếu tố Mặt trận dân tộc bản địa bản địa thống nhất rộng tự do, cho nên vì thế vì thế có những lúc đã đưa ra những khẩu hiệu và hình thức đấu tranh không thích hợp.

Đến thời kỳ vận động dân chủ (1936-1939), chủ trương của Đảng ta là xây dựng Mặt trận dân chủ thống nhất chống bọn phản động thuộc địa và bọn bù nhìn tay sai đắc lực của chúng, chống phát xít và trận trận chiến tranh, đòi tự do dân chủ, đòi cải tổ đời sống và góp sức cho nhân dân. Chính sách ấy đúng, nhưng cũng luôn hoàn toàn có thể có chỗ thiếu sót. Lúc đó toàn bộ toàn bộ chúng ta chủ trương triệu tập mũi nhọn vào bọn phản động thuộc địa là thiết yếu, vì chúng là bộ phận nguy hại nhất và ngoan cố nhất của thực dân Pháp ở Đông Dương, có liên hệ mật thiết với bọn phát xít Pháp và sẵn sàng thoả hiệp với phát xít Nhật đang lǎm le xâm lược Đông Dương. Đồng thời toàn bộ toàn bộ chúng ta nêu những khẩu hiệu như “phản đối vua quan, cường hào”, “chống cướp đất”, “chống sưu cao, thuế nặng”, “chia lại ruộng công”, v.v. là đúng, tuy rằng thiếu thốn. Nhưng thiếu sót của ta lúc đó là chưa phối hợp ngặt nghèo những yêu sách dân chủ đó với những yêu sách dân tộc bản địa bản địa.

Trong thời kỳ chống phát xít Nhật – Pháp (1939-1945), cǎn cứ vào những điểm lưu ý mới của tình hình, Đảng ta đã chuyển hướng một cách có sáng tạo trong sự lãnh đạo cách mạng dân tộc bản địa bản địa dân gia chủ dân. Hội nghị Trung ương lần thứ sáu (11-1939), rồi đến những cuộc Hội nghị Trung ương lần thứ bảy (10-1940) và lần thứ tám (5-1941) đã xác lập rõ trách nhiệm cấp bách nhất của cách mạng ta là đánh đổ bè lũ đế quốc phát xít, giành độc lập dân tộc bản địa bản địa; đồng thời, Đảng cũng đưa ra những chủ trương đúng đắn về trách nhiệm phản phong kiến, như “giảm tô, giảm tức”, “chia lại ruộng công”, “tịch thu ruộng đất của bọn thực dân và của Việt gian chia cho nông dân nghèo”, v.v.. Nhờ sự chuyển hướng đó, toàn bộ toàn bộ chúng ta đã tập hợp rộng tự do trong Mặt trận Việt Minh những lực lượng yêu nước, những tầng lớp nhân dân phần đông gồm có giai cấp công nhân, giai cấp nông dân, giai cấp tiểu tư sản và giai cấp tư sản dân tộc bản địa bản địa, đồng thời tranh thủ cả một bộ phận địa chủ chống phát xít Nhật – Pháp (phần nhiều là địa chủ nhỏ) và làm cho một số trong những trong những địa chủ khác giữ thái độ trung lập riêng với cách mạng. Một cao trào cứu nước được phát động trong toàn quốc, tạo Đk cho Cách mạng Tháng Tám thắng lợi. Tuy vậy, trong thời kỳ này, khuyết điểm của toàn bộ toàn bộ chúng ta là trong lúc giáo dục chính trị cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, không nhấn mạnh yếu tố yếu tố khá khá đầy đủ trách nhiệm phản phong kiến, điều này còn có ảnh hưởng không tốt về sau này.

Sau Cách mạng Tháng Tám và suốt trong thời kỳ kháng chiến, nói chung Đảng ta vẫn chủ trương chĩa mũi nhọn của cách mạng vào bọn đế quốc xâm lược và bè lũ tay sai của chúng. Trong kháng chiến, tại Đại hội lần thứ II của Đảng (2-1951), toàn bộ toàn bộ chúng ta đã nhận được được định về trách nhiệm cơ bản của cách mạng Việt Nam như sau:

“… Tiêu diệt bọn đế quốc xâm lược, đánh đổ bọn bù nhìn Việt gian phản nước, làm cho Việt Nam hoàn toàn độc lập và thống nhất; xoá bỏ những tàn tích phong kiến và nửa phong kiến, làm cho những người dân dân cày có ruộng; tăng trưởng chủ trương dân gia chủ dân, gây mầm mống cho chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

“Hiện nay, đế quốc xâm lược và phong kiến phản động câu kết với nhau một cách ngặt nghèo.

“Đánh đổ đế quốc xâm lược thì đồng thời phải đánh đổ thế lực phong kiến phản động, vì phong kiến phản động làm tay sai cho đế quốc. Trái lại, muốn đánh đổ thế lực phong kiến phản động, phải đánh đổ đế quốc xâm lược, vì đế quốc nhờ vào những thế lực đó đặng cướp việt nam…

“Nhiệm vụ phản đế và trách nhiệm phản phong kiến khǎng khít với nhau. Lúc này phải triệu tập lực lượng để kháng chiến, đặng hoàn thành xong xong trách nhiệm giải phóng dân tộc bản địa bản địa… Nhiệm vụ giải phóng dân tộc bản địa bản địa gồm có cả trách nhiệm phản đế và trách nhiệm phản phong kiến”2).

Nhưng từ nǎm 1945 đến cuối nǎm 1952, nhất là từ nǎm 1945 đến nǎm 1949, toàn bộ toàn bộ chúng ta đã coi nhẹ trách nhiệm phản phong kiến. Trên tư tưởng cũng như trong thực tiễn, toàn bộ toàn bộ chúng ta đang không sở hữu và nhận thức khá khá đầy đủ rằng giai cấp địa chủ, đứng về giai cấp mà nói, là quân địch của nhân dân Việt Nam là một thế lực mà cách mạng nhất định phải đánh đổ, không thấy thật rõ nông dân là lực lượng hầu hết của kháng chiến, liên minh công nông là nền tảng của Mặt trận dân tộc bản địa bản địa thống nhất rộng tự do, và ruộng đất là yêu cầu tha thiết nhất của nông dân. Do đó, sau Cách mạng Tháng Tám và trong mấy nǎm đầu của cuộc kháng chiến, tuy một mặt toàn bộ toàn bộ chúng ta có nhất quyết diệt tề trừ gian, bồi thêm một đòn nặng vào uy thế của giai cấp địa chủ, nhưng mặt khác, toàn bộ toàn bộ chúng ta không triệt để thực thi giảm tô, giảm tức, không nhất quyết chia cấp ruộng đất tịch thu của bọn thực dân và của Việt gian cho nông dân nghèo, và có chia lại ruộng công nhưng không phải nơi nào việc chia lại này cũng thật sự có lợi cho bần, cố nông và trung nông thiếu đất. Đối với địa chủ thì nặng về đoàn kết, nhẹ về đấu tranh, làm cho uy thế của giai cấp địa chủ bị giảm sút sau Cách mạng Tháng Tám lại sở hữu cơ hồi sinh một phần. Thái độ coi nhẹ trách nhiệm phản phong kiến đã ảnh hưởng đến việc tu dưỡng lực lượng kháng chiến, phát huy tinh thần thi đua yêu nước, tích cực kháng chiến và tích cực lao động của quần chúng nông dân.

Từ nǎm 1949, do Đảng ta đã để ý quan tâm hơn trước kia kia đến yếu tố nông dân và yếu tố ruộng đất, sắc lệnh triệt để giảm tô, thực thi giảm tức đã được phát hành. Do yêu cầu của quần chúng nông dân và của kháng chiến,toàn bộ toàn bộ chúng ta đã lần lượt thực hịên một loạt giải pháp về ruộng đất,như giảm tô, giảm tức, hoãn nợ và xoá nợ, tạm cấp ruộng đất tịch thu của thực dân Pháp và của Việt gian, sử dụng ruộng đất vắng chủ, khuyến khích nông dân lao động khai hoang và phục hoang, v.v.. Mặc dù nội dung của những giải pháp ấy còn tồn tại chỗ không được thoả đáng và trong việc thi hành còn nhiều thiếu sót, toàn bộ toàn bộ chúng ta cũngđã đạt được những kết quả quan trọng.Nhiều nơi nông dân đã được giảm tô 25% (có nơi giảm đến 50%) và được sử dụng một phần ruộng đất của đế quốc, phong kiến; đời sống của tớ nói chung đã được cải tổ một phần. Tính đến trước phát động quần chúng giảm tô (4-1953) riêng trong 3.653 xã đã thống kê được ở miền Bắc, số ruộng đất do cơ quan ban ngành thường trực nhân dân đem tạm chia, hoặc do địa chủ phân tán vào tay nông dân là trên 50 vạn hécta; và riêng ở Nam Bộ ta đã chia cho nông dân 41 vạn hécta ruộng đất của thực dân Pháp và của địa chủ phản động. Tuy vậy, trên tư tưởng, toàn bộ toàn bộ chúng ta vẫn cho rằngkhông nên và cũng không thể thực hành thực tiễn thực tiễn cải cách ruộng đất rộng tự do trong kháng chiến,sợ “vỡ khối đại đoàn kết”.

Nǎm 1953, cuộc kháng chiến đã bước vào nǎm thứ bảy và đang ở vào thời kỳ gay go, quyết liệt; yêu cầu về tu dưỡng lực lượng nông dân, lực lượng kháng chiến càng trở nên cấp bách. Việc thực thi những cải cách dân chủ ở nông thôn từ sau Cách mạng Tháng Tám và nhất là từ nǎm 1949 trở đi, tuy đã đem lại những kết quả quan trọng, nhưng vẫn chưa đủ để thoả mãn yêu cầu đó. Đời sống của nông dân nói chung, nhất là của bần, cố nông, còn gặp nhiều khó khǎn.

Ở vùng tự do, đứng trước việc ta nhất quyết thi hành những chủ trương giảm tô, giảm tức, thuế nông nghiệp, dân công, v.v. thái độ của giai cấp địa chủ đại khái như sau: một số trong những trong những địa chủ ngoan cố tìm mọi cách chống đối ra mặt, số đông vừa thi hành vừa chống lại bằng phương pháp này hoặc cách khác và một số trong những trong những ít địa chủ tuân theo pháp lý, chịu thi hành đúng chủ trương của Đảng và Chính phủ. Mặt khác, đế quốc Mỹ can thiệp sâu vào cuộc trận trận chiến tranh Đông Dương; thực dân Pháp và can thiệp Mỹ có những thủ đoạn mới nhằm mục đích mục tiêu lừa phỉnh nhân dân ta, phá hoại đoàn kết dân tộc bản địa bản địa, tiêu diệt lực lượng kháng chiến. Trong vùng tạm bị chiếm, bọn địa chủ phản động cấu kết ngặt nghèo với thực dân xâm lược, tích cực hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi chống kháng chiến, tǎng cường áp bức, bóc lột nhân dân.

Đầu nǎm 1953, để tu dưỡng nông dân, củng cố khối liên minh công nông, tăng cường kháng chiến, Đảng ta đã đưa ra chủ trương phát động quần chúng triệt để giảm tô và thực thi cải cách ruộng đất. Việc đưa ra chủ trương đó là đúng và thiết yếu.

4. Chúng ta phát động quần chúng triệt để giảm tô và thực thi cải cách ruộng đất trong tình hình lực lượng so sánh Một trong những giai cấp và tình hình nông thôn việt nam đã có những biến hóa quan trọng, trong tình hình tình hình toàn toàn thế giới diễn biến thuận tiện cho ta, đặc biệt quan trọng quan trọng nhất là cách mạng Trung Quốc đã thắng lợi, việt nam đã liền một khối với những nước trong khối mạng lưới khối mạng lưới hệ thống xã hội chủ nghĩa.

Nǎm 1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng ta, Cách mạng Tháng Tám đã thắng lợi trong toàn nước, ách thống trị của chủ nghĩa đế quốc và của vua quan phong kiến đã biết thành lật đổ,cơ quan ban ngành thường trực nhà nước đã thuộc về tay nhân dân.Chính quyền ấy lấy liên minh công nông làm nền tảng và do giai cấp công nhân lãnh đạo. Trải qua sáu, bảy nǎm kháng chiến, nói chung cơ quan ban ngành thường trực nhân dân ở vùng tự do đã được củng cố, và cǎn bản đã phát huy được xem chất cách mạng của nó.

Sau Cách mạng Tháng Tám,tổ chức triển khai triển khai của Đảng ta tăng trưởng khá rộng.Trong mấy nǎm đầu của cuộc kháng chiến việc tăng trưởng đảng viên tiến hành một cách ào ạt theo lối “thi đua”; số lượng đảng viên tǎng lên, nhưng chất lượng có bị giảm sút. Từ sau Đại hội lần thứ II của Đảng, qua chỉnh Đảng cũng như qua mấy lần trấn áp và trấn áp và chấn chỉnh tổ chức triển khai triển khai và vận động thu thuế nông nghiệp, nói chung hàng ngũ của Đảng đã được rèn luyện, cơ sở của Đảng cǎn bản đã được củng cố, trình độ tư tưởng của cán bộ, đảng viên đã được nâng cao một bước, chi bộ nông thôn của Đảng cǎn bản là tốt.

Trongvùng tự do và một phần nào trong vùng cǎn cứ du kíchdo thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám, do ta đã thực thi có kết quả tốt một số trong những trong những cải cách dân chủ trong kháng chiến, cho nên vì thế vì thế ở đây tính chất thuộc địa của xã hội không hề nữa và tính chất nửa phong kiến đã giảm sút; quan hệ sản xuất thành viên tăng trưởng, kinh tế tài chính tài chính tiểu nông đã được mở rộng. Quan hệ sản xuất phong kiến tuy còn tồn tại, nhưng thế lực kinh tế tài chính tài chính của giai cấp địa chủ phong kiến đã sút kém và bị thu hẹp dần. Về chính trị, giai cấp địa chủ đã mất vị thế thống trị, nhưng ảnh hưởng của nó về tư tưởng và chính trị trong xã hội vẫn còn đấy đấy, nội bộ giai cấp địa chủ đã phân hoá rõ rệt, số khá đông địa chủ giữ thái độ hai mặt, một mặt thi hành chủ trương một cách miễn cưỡng, mặt khác tìm mọi cách chống đối lại; một số trong những trong những ít địa chủ là Việt gian phản động cường hào gian ác hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi chống lại cách mạng, hoặc ngấm ngầm hoặc thể hiện; một số trong những trong những ít tham gia hoặc ủng hộ kháng chiến. Nhìn chung,nông dân lao động đã làm chủ nông thôn, tuy nhiên vì bần, cố nông chưa thật sự phát huy được tác dụng nòng cốt của tớ ở nông thôn,cho nênvai trò làm chủ nông thôn của nông dân lao động không được hoàn bị.

Ở những nơi trong vùng tự do và vùng cǎn cứ du kích có đông đồng bào Công giáo thì tình hình có khác. ở đây, tuy tính chất thuộc địa của xã hội đã biết thành xoá bỏ, ta đã có cơ quan ban ngành thường trực nhân dân, nhưng cơ quan ban ngành thường trực đó không được củng cố. Những cải cách dân chủ thực thi được rất ít, thậm chí còn còn tồn tại nơi chưa thực thi được. Nông dân Công giáo vẫn bị bọn địa chủ bóc lột và áp bức, lại thêm bị chúng mê hoặc và uy hiếp bằng tín ngưỡng và thần quyền, cho nên vì thế vì thế trình độ giác ngộ của nông dân công giáo nói chung còn thấp.

Trongvùng tạm bị chiếm,kể cả những nơi có đông đồng bào công giáo, tính chất thuộc địa và nửa phong kiến của xã hội vẫn tồn tại; quan hệ sản xuất phong kiến vẫn chiếm vị thế hầu hết ở nông thôn; thế lực kinh tế tài chính tài chính của giai cấp địa chủ vẫn được duy trì và có nơi còn được tǎng cường hơn trước kia kia. Về mặt chính trị,với việc che chở của bọn đế quốc xâm lược, giai cấp địa chủ đã giành lại được vị thế thống trị ở nông thôn, uy thế chính trị của nó lại được phục hồi. Giai cấp địa chủ tuy quá nhiều bị phân hoá, nhưng sự cấu kết giữa bộ phận phản động nhất trong giai cấp đó với bọn đế quốc xâm lược lại ngặt nghèo hơn; những địa chủ phản động tích cực chống lại kháng chiến, đàn áp nhân dân một cách vô cùng tàn nhẫn, gây ra nhiều tội ác nghiêm trọng.

Sauchiến thắng Điện Biên Phủ, hoà bình được lập lại, miền Bắc việt nam được giải phóng khỏi ách đế quốc, uy tín của Đảng và Chính phủ lên rất cao. Phần lớn bọn địa chủ có nhiều tội ác đã chạy vào miền Nam, bỏ lại ruộng đất, nhà cửa, trâu bò. Khí thế phát động quần chúng cải cách ruộng đất phủ rộng rộng tự do ra khắp nơi ở vùng tự do cũng như ở vùng mới giải phóng. Tình hình đã thay đổi. Trong vùng mới giải phóng, thế lực kinh tế tài chính tài chính của giai cấp địa chủ cǎn bản vẫn còn đấy đấy, nhưng uy thế chính trị của nó đã biết thành sụp đổ, đồng thời ưu thế chính trị của nông dân tǎng lên rất mau. Và chung cho toàn bộ miền Bắc, tuy rằng địa chủ còn tồn tại như một giai cấp, nhưng thế lực chính trị và kinh tế tài chính tài chính của giai cấp địa chủ nói chung đã suy sụp nhiều; tình trạng phân hoá trong hàng ngũ địa chủ rất thâm thúy; một số trong những trong những ít địa chủ kiên trì chống lại cách mạng, một số trong những trong những muốn đầu hàng nông dân, còn số đông có thái độ hoang mang lo ngại lo ngại, xấp xỉ.

Mặt khác, cách mạng Việt Nam đã chuyển sang một quy trình mới, quy trình cách social chủ nghĩa ở miền Bắc. Sự chuyển biến đó yêu cầu phải làm tốt và làm nhanh cuộc vận động cải cách ruộng đất để tăng cường Phục hồi kinh tế tài chính tài chính, củng cố miền Bắc và đưa nông thôn miền Bắc qua con phố hợp tác hoá nông nghiệp mà tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Cǎn cứ vào những điểm lưu ý của tình hình trên đây, toàn bộ toàn bộ chúng ta nhận rõ rằng: ngay trong thời kỳ kháng chiến, trên cơ sở những thành quả quan trọng của nhiều cuộc cải cách dân chủ từ sau Cách mạng Tháng Tám,nhất định phải phát động quần chúng thực thi cải cách ruộng đất,để triệt để xoá bỏ chủ trương phong kiến chiếm hữu ruộng đất, thực thi quyền sở hữu ruộng đất của nông dân lao động, triệt để thủ tiêu thế lực kinh tế tài chính tài chính và ảnh hưởng chính trị của giai cấp địa chủ, hoàn thành xong xong xây dựng và củng cố ưu thế chính trị của nông dân lao động ở nông thôn, tu dưỡng lực lượng của nông dân, tăng cường kháng chiến đến thắng lợi. Sau khi hoà bình được lập lại,phải hoàn thành xong xong cải cách ruộng đấtđể tăng cường Phục hồi kinh tế tài chính tài chính và mở đường cho miền Bắc việt nam tiến lên chủ nghĩa xã hội, củng cố miền Bắc thành cơ sở vững mạnh cho cuộc đấu tranh thực thi thống nhất nước nhà; đồng thời cổ vũ nông dân và nhân dân ta ở miền Nam đấu tranh chống Mỹ – Diệm, đòi cải tổ đời sống và hoà bình thống nhất Tổ quốc. Những quan điểm phủ nhận hoặc giảm nhẹ tính tất yếu của phát động quần chúng thực thi cải cách ruộng đất đều là sai lầm không mong muốn không mong ước.

Đương nhiên, phát động quần chúng đánh đổ giai cấp địa chủ, thực thi cải cách ruộng đất là một cuộc đấu tranh giai cấp gay go, quyết liệt, vì một giai cấp bóc lột không lúc nào tự nguyện rút lui khỏi vũ đài xã hội. Nhưng trong tình hình rõ ràng của việt nam như đã nói trên,cuộc vận động cải cách ruộng đất ở miền Bắc việt nam phải tiến hành trên cơ sở dựa hẳn vào bần, cố nông và đoàn kết ngặt nghèo với trung nông. Song muốn đánh đổ giai cấp địa chủ, xoá bỏ chủ trương phong kiến chiếm hữu ruộng đất, thực thi khẩu hiệu người cày có ruộng, phải lập Mặt trận chống phong kiến thật rộng tự do ở nông thôn và triệt để phân hoá giai cấp địa chủ, chĩa mũi nhọn đấu tranh hầu hết vào bộ phận địa chủ phản động và ngoan cố nhất; phương pháp tiến hành phải là phát động quần chúng đấu tranh kết phù thích phù thích hợp với cơ quan ban ngành thường trực ra lệnh và cuộc vận động ấy phải do những cấp uỷ đảng, kể cả chi uỷ, trực tiếp lãnh đạo thực thi.

Chúng ta đã giành được thắng lợi cǎn bản trong cải cách ruộng đất là vì toàn bộ toàn bộ chúng ta đã nhất quyết đánh đổ giai cấp địa chủ, thực thi nguyện vọng từ bao đời của nông dân việt nam là người cày có ruộng. Nhưng toàn bộ toàn bộ chúng ta đã phạm một số trong những trong những sai lầm không mong muốn không mong ước nghiêm trọng trong cải cách ruộng đất và chỉnh đốn tổ chức triển khai triển khai, chính vì không sở hữu và nhận thức khá khá đầy đủ quan hệ giữa hai trách nhiệm phản đế và phản phong kiến, đang không thấy một cách toàn vẹn và tổng thể và đúng mức những sự thay đổi về lực lượng so sánh Một trong những giai cấp trong nông thôn việt nam từ sau Cách mạng Tháng Tám, đã nhấn mạnh yếu tố yếu tố quá đáng thế lực của giai cấp địa chủ và nhìn nhận quá thấp lực lượng cách mạng của ta ở nông thôn, không thấy rõ bản chất cách mạng của những tổ chức triển khai triển khai cơ sở của ta ở những địa phương; do đó, toàn bộ toàn bộ chúng ta đang không sử dụng được khá khá đầy đủ những Đk thuận tiện sẵn có trong quy trình lãnh đạo cải cách ruộng đất.

II- Đánh giá thắng lợi và sai lầmcủa cải cách ruộng đất

1. Hội nghị Trung ương lần thứ nǎm (11-1953) và Hội nghị toàn quốc của Đảng (11-1953) đã thông qua bản Cương lĩnh của Đảng về yếu tố ruộng đất. Vềmục đích chungcủa cuộc vận động cải cách ruộng đất, bản Cương lĩnh nói rõ:

“Để cải tổ đời sống của nông dân, để tăng cường kháng chiến, đánh đuổi đế quốc Pháp, can thiệp Mỹ, đánh đổ nguỵ quyền, hoàn toàn giải phóng dân tộc bản địa bản địa.

Để giải phóng sức sản xuất ở nông thôn, tăng cường sản xuất nông nghiệp, mở đường cho công thương nghiệp tăng trưởng, lợi cho kháng chiến và kiến quốc.

Cần phải xóa khỏi quyền chiếm hữu ruộng đất của đế quốc Pháp ở Việt Nam, xoá bỏ chủ trương phong kiến chiếm hữu ruộng đất của giai cấp địa chủ, thực thi chủ trương sở hữu ruộng đất của nông dân, thực thi khẩu hiệu người cày có ruộng”3).

Vềchính sách riêng với giai cấp địa chủ,cǎn cứ vào tình hình rõ ràng của việt nam và để phân hóa giai cấp địa chủ đến cao độ, bản Cương lĩnh đã chia địa chủ làm ba loại: địa chủ cường hào gian ác, địa chủ thường và địa chủ kháng chiến; đồng thời đưa ra ba giải pháp: tịch thu, trưng thu, trưng mua, nhằm mục đích mục tiêu phân biệt đối đãi với những hạng địa chủ và chiếu cố thích đáng những địa chủ kháng chiến. Để tạo Đk cho địa chủ hoàn toàn hoàn toàn có thể lao động tái tạo thành con người mới, bản Cương lĩnh còn quy định rằng: “Khi tịch thu, trưng thu, trưng mua, làm cho địa chủ một phần ruộng đất tương riêng với phần ruộng đất được chia của nông dân (trừ những địa chủ bị tù từ 5 nǎm trở lên)”.

Bản Cương lĩnh cũng quy định những chủ trương thích hợp riêng với những tầng lớp trong nhân dân.Đối với trung nông,”nhất quyết bảo lãnh ruộng đất, trâu bò, nông cụ, nhà cửa và tài sản khác của trung nông”, tuyệt đối không được xâm phạm đến.Đối với phú nông,”không đụng đến ruộng đất, trâu bò, nông cụ, nhà cửa và tài sản khác của phú nông”.Đối với những nhà công thương nghiệp,”bảo lãnh công nghiệp và thương nghiệp. Không trưng mua công nghiệp, thương nghiệp của địa chủ và những đất đai cùng tài sản trực tiếp dùng vào công nghiệp và thương nghiệp”.Đối với những người dân dân dân có ít ruộng đất phát canh,”không đụng đến ruộng đất” của tớ.

Vềchính sách chia ruộng đất, trâu bò, nông cụ,v.v. tịch thu, trưng thu và trưng mua của giai cấp địa chủ thì “chia hẳn cho nông dân không hề ruộng đất hoặc thiếu ruộng đất; họ được quyền sở hữu vĩnh viễn những thứ được chia và không phải trả tiền”.

Nội dung cơ bản của Cương lĩnh ruộng đất của Đảng là đúng. Cương lĩnh này đã thể hiện được quan điểm đúng đắn của Đảng ta về quan hệ giữa hai trách nhiệm phản đế và phản phong kiến, thể hiện được việc phối hợp đúng đắn những nguyên tắc phổ cập của chủ nghĩa Mác Lênin về phong thái mạng dân chủ tư sản với thực tiễn cách mạng của việt nam. Nó bảo vệ giữ vững những nguyên tắc như đánh đổ giai cấp địa chủ, xóa khỏi chủ trương phong kiến chiếm hữu ruộng đất, thực thi khẩu hiệu người cày có ruộng, tu dưỡng lực lượng nông dân, đồng thời chiếu cố thích đáng đến những điểm lưu ý của tình hình việt nam, nhằm mục đích mục tiêu làm cho cuộc vận động cải cách ruộng đất đạt được những kết quả có lợi cho kháng chiến, lợi cho sản xuất, lợi cho việc hoàn thành xong xong những trách nhiệm cách mạng của Đảng và của toàn dân.

Để bảo vệ thực thi tốt bản Cương lĩnh ruộng đất, Đảng ta đã đề rađường lối giai cấp ở nông thônnhư sau:

“Dựa hẳn vào bần, cố nông, đoàn kết ngặt nghèo với trung nông, liên hiệp phú nông, đánh đổ giai cấp địa chủ, tiêu diệt chủ trương bóc lột phong kiến từng bước và có phân biệt, tăng trưởng sản xuất, tăng cường kháng chiến”.

Mặt khác, lại đề raphương châm và sách lược:

“Trên cơ sở thỏa mãn nhu cầu nhu yếu yêu cầu về ruộng đất của nông dân, cần chú trọng phân biệt đối đãi với những hạng địa chủ, triệt để phân hóa giai cấp địa chủ, chiếu cố địa chủ kháng chiến một cách thích đáng, làm thế nào làm cho càng ít kẻ địch càng tốt”.

Và sau khi hòa bình được lập lại, có quy định thêm:

“… Sách lược lúc bấy giờ là đoàn kết mọi lực lượng hoàn toàn hoàn toàn có thể đoàn kết, tranh thủ mọi lực lượng hoàn toàn hoàn toàn có thể tranh thủ, để mở rộng Mặt trận dân tộc bản địa bản địa thống nhất, củng cố hòa bình, thực thi thống nhất, hoàn thành xong xong độc lập và dân chủ trong toàn quốc. Cho nên dưới tiền đề thoả mãn yêu cầu ruộng đất của nông dân, bảo vệ thi hành hiệp định đình chiến, trong phát động quần chúng, cần hạ thấp một số trong những trong những yêu cầu hoàn toàn hoàn toàn có thể hạ thấp, giảm sút một số trong những trong những trách nhiệm hoàn toàn hoàn toàn có thể giảm sút; rất là sử dụng hình thức đấu tranh của cơ quan ban ngành thường trực từ trên xuống kết phù thích phù thích hợp với hình thức đấu tranh của quần chúng để cải cách ruộng đất được nhanh và gọn”3).

Đường lối giai cấp của Đảng ở nông thôn đưa ra như trên là đúng. Nó phù phù thích phù thích hợp với tình hình thực tiễn của những giai cấp ở nông thôn việt nam trong cải cách ruộng đất. Phương châm và sách lược cải cách ruộng đất cũng thể hiện được tinh thần của đường lối giai cấp, cho nên vì thế vì thế nội dung cơ bản của phương châm và sách lược đó là đúng.

Cải cách ruộng đất cũng như những cuộc vận động cách mạng khác là yếu tố nghiệp của quần chúng, không hề ai hoàn toàn hoàn toàn có thể làm thay cho quần chúng được. Chỉ cóphát động quần chúng nông dân,nâng cao ý thức giai cấp và trình độ giác ngộ chính trị của tớ, mới hoàn toàn hoàn toàn có thể làm cho họ tự giác, tự nguyện vùng dậy đấu tranh thực thi cải cách ruộng đất theo như đúng đường lối, chủ trương của Đảng. Chính trên tinh thần này mà Đảng ta đã đưa ra chủ trương “phóng tay phát động quần chúng nông dân, nhờ vào quần chúng, đi đường lối quần chúng, tổ chức triển khai triển khai, giáo dục và lãnh đạo quần chúng nông dân đấu tranh một cách có kế hoạch, làm từng bước, có trật tự, có lãnh đạo ngặt nghèo”. Phát động quần chúng là một phương pháp công tác thao tác thao tác nhằm mục đích mục tiêu nâng cao giác ngộ giai cấp, phát huy tinh thần thương yêu giai cấp của quần chúng nông dân lao động, làm cho họ thừa nhận một cách tự giác sự lãnh đạo của Đảng. Nó phối hợp phát động tố khổ với tuyên truyền chủ trương; trên cơ sở phát động tư tưởng quần chúng và làm cho quần chúng nhận rõ thực ra và nguyên nhân những nỗi thống khổ của tớ, mà tuyên truyền, giáo dục chủ trương cải cách ruộng đất của Đảng và của Nhà nước, làm cho quần chúng thấy rõ vì sao nông dân phải đánh đổ giai cấp địa chủ, thực thi người cày có ruộng, và ý nghĩa chính trị to lớn của cải cách ruộng đất riêng với cách mạng Việt Nam và kháng chiến Việt Nam cũng như riêng với đời sống tự do, niềm sung sướng của tớ ra làm thế nào; do đó quần chúng thêm hǎng hái, tin tưởng và đoàn kết đấu tranh, ra sức thực thi chủ trương cải cách ruộng đất.Chủ trương dùng phương pháp phát động quần chúng để thực thi cải cách ruộng đất là đúng.Chúng ta không thể vì có những sai lầm không mong muốn không mong ước trong cải cách ruộng đất mà phủ nhận sự thiết yếu và tính chất đúng đắn của phương pháp đó.

Phát động quần chúng thực thi cải cách ruộng đất (gồm có cả sửa sai) ở việt nam đã thu được những kết quả gì ?

a) Về mặtchính trị,dưới sự lãnh đạo của Đảng, nông dân đã vùng dậy đấu tranh nhất quyết, đánh đổ giai cấp địa chủ, một đối tượng người dùng người tiêu dùng của cách mạng dân tộc bản địa bản địa dân gia chủ dân, trừng trị bọn địa chủ Việt gian phản động cường hào gian ác và những hạng phá hoại hiện hành, tay sai đắc lực của bọn đế quốc cướp nước, giải phóng nông dân khỏi ách phong kiến, làm cho nông dân lao động, nhất là bần, cố nông, thật sự làm chủ nông thôn. Uy thế chính trị của giai cấp địa chủ đã biết thành đập tan; ưu thế chính trị của nông dân lao động, nhất là của bần, cố nông, đã được xây dựng và nâng cao. Củng cố thêm khối liên minh công nông, cơ sở của Mặt trận dân tộc bản địa bản địa thống nhất và của nền chuyên chính dân gia chủ dân; củng cố quyền lãnh đạo của giai cấp công nhân và của Đảng. Trong kháng chiến thì củng cố hậu phương, tu dưỡng lực lượng kháng chiến, góp thêm phần tích cực tăng cường kháng chiến đến thắng lợi. Sau khi hòa bình được lập lại thì góp thêm phần củng cố miền Bắc và cổ vũ nông dân và nhân dân miền Nam đấu tranh chống Mỹ Diệm, đòi đối phương thi hành đúng Hiệp nghị Giơnevơ.

Trong 3.563 xã thuộc 22 tỉnh và những vùng ngoài thành phố ở miền Bắc đã qua phát động quần chúng thực thi cải cách ruộng đất, ta đã vạch 47.890 hộ là địa chủ, tỷ suất chiếm 1,87% tổng số hộ và 2,25% tổng số nhân khẩu ở nông thôn. Trong số địa chủ đó, có 6.220 hộ là cường hào gian ác, chiếm 13% tổng số hộ địa chủ5).

Những tên địa chủ có nhiều tội ác với nông dân và là phản động đầu sỏ cùng một số trong những trong những tổ chức triển khai triển khai của chúng đã biết thành quần chúng tố cáo và bị trừng trị theo pháp lý.

b) Vềkinh tế và vǎn hóa,cải cách ruộng đất đã vĩnh viễn xóa khỏi chủ trương phong kiến chiếm hữu ruộng đất và quyền chiếm hữu ruộng đất của bọn đế quốc bên phía ngoài, thực thi quyền sở hữu ruộng đất của nông dân lao động, thực thi nguyện vọng mà nông dân hằng mơ ước từ lâu lăm là người cày có ruộng. Vĩnh viễn phá bỏ quan hệ sản xuất phong kiến, giải phóng sức sản xuất ở nông thôn, tăng cường sản xuất nông nghiệp và mở đường cho công thương nghiệp tăng trưởng, tạo Đk thuận tiện cho công nghiệp hóa nước nhà. Người cày có ruộng là một bước thiết yếu để lấy nông dân lao động đi vào hợp tác hóa nông nghiệp và qua con phố hợp tác hóa mà tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Trong cải cách ruộng đất ở miền Bắc việt nam, trên 810.000 hécta ruộng đất của đế quốc và địa chủ, ruộng đất tôn giáo, ruộng đất công và nửa công nửa tư đã biết thành tịch thu, trưng thu, trưng mua và đem chia hẳn cho 2.220.000 hộ nông dân lao động và dân nghèo ở nông thôn, gồm có trên 9.000.000 nhân khẩu. Như vậy là 72,8% số hộ ở nông thôn miền Bắc được chia ruộng đất. Số ruộng đất trực tiếp lấy từ tay địa chủ ra chia cho nông dân bằng 67,67% tổng số ruộng đất địa chủ chiếm hữu nǎm 1945 nếu tính đến tháng bốn-1953, và bằng 52,47% nếu tính đến trước thời gian ngày địa phương thực thi cải cách ruộng đất6).

Một việc quan trọng là những ruộng đất của đế quốc và Việt gian mà ta tạm cấp, tạm giao, ruộng đất địa chủ phân tán trái phép vào tay nông dân để trốn chủ trương, v.v., lâu nay nông dân chỉ có quyền sử dụng, từ cải cách ruộng đất họ mới chính thức có quyền sở hữu, do đó họ càng yên tâm và hǎng hái sản xuất. Ruộng đất về tay mình, thu nhập tǎng, nông dân có Đk tăng cấp tăng cấp cải tiến kỹ thuật, tăng trưởng công tác thao tác thao tác thuỷ lợi, để ý quan tâm đến yếu tố phân bón. Sau cải cách ruộng đất, do tinh thần phấn khởi của nông dân được chia ruộng đất, nǎng suất nông nghiệp tǎng lên khá nhanh. Ta đã xử lý và xử lý được nạn đói giáp hạt, một bệnh kinh niên do chủ trương cũ để lại, và lần thứ nhất trong lịch sử việt nam, miền Bắc đã tự túc gạo. Vǎn hóa, giáo dục đại chúng có cơ sở rộng tự do để tăng trưởng. Bộ mặt nông thôn thay đổi.

c) Vềtư tưởng,cải cách ruộng đất đã vạch rõ ranh giới giữa giai cấp nông dân và địa chủ. Trước phát động quần chúng, nông dân thường mới được giáo dục về cǎm thù đế quốc, không được giáo dục về giai cấp. ở nông thôn, tình trạng nể sợ, mang ơn địa chủ là khá phổ cập. Qua phát động quần chúng, ta đã giáo dục tư tưởng một cách sâu rộng cho nông dân, nhất là cho bần, cố nông, giúp họ nhận rõ nguyên nhân trực tiếp đã làm cho họ khổ là yếu tố áp bức, bóc lột của đế quốc và phong kiến. Do đó, họ gột rửa được một phần lớn tư tưởng nhận định rằng nghèo khổ là vì “số phận tại Trời”, v.v.. Qua kháng chiến và phát động quần chúng, nông dân lao động thêm tin tưởng rằng đoàn kết đấu tranh dưới sự lãnh đạo của Đảng, hoàn toàn hoàn toàn có thể làm cho họ được hoàn toàn giải phóng khỏi ách đế quốc và phong kiến và đời sống của tớ được tự do, niềm sung sướng. Do đó, họ càng tin ở sức mình và tin ở Đảng và Hồ Chủ tịch. Sai lầm trong cải cách ruộng đất và chỉnh đốn tổ chức triển khai triển khai đã làm cho nội bộ nông dân lao động có những lúc thiếu đoàn kết, nhưng sau sửa sai, nhất là qua cuộc vận động đổi công hợp tác, từ từ họ đã đoàn kết trở lại.

Trước phát động quần chúng, thực thi chủ trương ruộng đất trong lập trường, tư tưởng của nhiều cán bộ, đảng viên, có chỗ còn mơ hồ riêng với giai cấp địa chủ. Phát động quần chúng đã mang lại một sự chuyển biến về tư tưởng trong Đảng, cán bộ, đảng viên đã nhận được được rõ lập trường của giai cấp công nhân, nhất quyết đứng hẳn về phía nông dân, lãnh đạo nông dân đấu tranh chống giai cấp địa chủ.

đ) Vềtổ chức,ta đã kết phù thích phù thích hợp với phát động quần chúng cải cách ruộng đất mà chỉnh đốn tổ chức triển khai triển khai ở xã. Phạm vi chỉnh đốn gồm có chi bộ, Uỷ phát hành chính, những đoàn thể quần chúng, công an và dân quân du kích xã.

Trong phát động quần chúng thực thi cải cách ruộng đất, ta đã thanh thải những thành phần bóc lột và thành phần xấu, làm cho nhiều chi bộ đảng ở nông thôn càng được trong sáng, vững mạnh, xây dựng thêm được một số trong những trong những chi bộ mới ở những xã trước chưa tồn tại tổ chức triển khai triển khai đảng. Chỉnh đốn những cty, cơ quan ban ngành thường trực, chỉnh đốn và tăng trưởng những đoàn thể quần chúng ở nông thôn, như Nông hội, Đoàn Thanh niên Lao động, Hội Phụ nữ Liên hiệp; tăng trưởng trào lưu đổi công. Đáng để ý quan tâm nhất là số đảng viên bần, cố nông trong chi bộ đã tǎng và trong những tổ chức triển khai triển khai cơ quan ban ngành thường trực và đoàn thể quần chúng nói chung bần, cố nông đã đóng vai trò cốt cán. Hiện nay, hầu hết cốt cán mới được tu dưỡng trong cải cách ruộng đất tuy còn non, tuy nhiên với bản chất giai cấp tốt, lòng trung thành với chủ với chủ và tính tích cực sẵn có, nhất định họ sẽ cùng với những cán bộ cũ trở thành lực lượng trung kiên của Đảng ở nông thôn.

Sau sửa sai, những kết quả rõ ràng trên đây lại được phát huy và cơ sở tổ chức triển khai triển khai của ta được kiện toàn và củng cố thêm một bước.

Dưới đấy là mấy số lượng đáng để ý quan tâm: những đảng viên xấu hoặc thuộc thành phần giai cấp bóc lột bị thanh thải trong phát động quần chúng là 8,8% tổng số đảng viên ở những xã đã phát động quần chúng; số đảng viên mới được kết nạp là 37.456 người, trong số đó 99,2% là bần, cố nông, 0,8% là trung nông; đã xây dựng được 285 chi bộ mới và đào tạo và giảng dạy và giảng dạy nên 56.950 cán bộ và cốt cán mới6). Đã kết nạp thêm hơn 20.000 đoàn viên thanh niên lao động, 2.700.000 hội viên nông hội và 1.931.430 hội viên Hội Phụ nữ Liên hiệp. Tính đến hết đợt nǎm cải cách ruộng đất, ở nông thôn đã có trên 190.249 tổ đổi công, gồm có 58,7% tổng số hộ ở những xã đã cải cách ruộng đất. Khi phát hiện sai lầm không mong muốn không mong ước, nhiều tổ đổi công đã tan rã, nhưng trong và sau sửa sai, trào lưu đổi công từ từ tăng trưởng trở lại.

Tóm lại, phát động quần chúng thực thi cải cách ruộng đất tuy có phạm một số trong những trong những sai lầm không mong muốn không mong ước nghiêm trọng, sẽ nói ở dưới, nhưng cǎn bản đã đạt yêu cầu. Thắng lợi của cải cách ruộng đất đã có tác dụng quyết định hành động hành vi riêng với việc hoàn thành xong xong trách nhiệm phản phong kiến ở miền Bắc, đã góp thêm phần tích cực tăng cường kháng chiến đến thắng lợi, củng cố khối liên minh công nông, củng cố vai trò lãnh đạo cách mạng của giai cấp công nhân và của Đảng.Thắng lợi đó có tính chất kế hoạch.Và đúng như Nghị quyết của Hội nghị Trung ương lần thứ mười (9-1956) đã nói:

– “Đó là một cuộc chuyển biến to lớn về kinh tế tài chính tài chính, chính trị và xã hội. Nguyện vọng lâu lăm của nông dân Việt Nam đã được thoả mãn: khẩu hiệu người cày có ruộng đã được thực thi. Trình độ giác ngộ giai cấp của nông dân lao động đã được nâng cao một phần. Hàng triệu nông dân lao động đã thấy rõ rằng chính Đảng ta và chủ trương ta đã đưa lại ruộng đất cho họ. Sức sản xuất to lớn ở nông thôn đã được giải phóng, quan hệ sản xuất ở nông thôn đang thay đổi, do đó sản xuất nông nghiệp bước đầu được tăng cường, đời sống nông dân bước đầu được cải tổ. Nông thôn đã bước sang một quy trình mới trong việc tăng trưởng nông nghiệp, mở đường cho công thương nghiệp tăng trưởng và góp thêm phần quan trọng vào công cuộc củng cố miền Bắc, tăng trưởng kinh tế tài chính tài chính và vǎn hóa của nước nhà”.

Cho nên, việchoàn thành trách nhiệm phản phong kiến và cải cách ruộng đất (gồm có sửa sai), là một thắng lợi to lớn và cǎn bản.

Phát động quần chúng thực thi cải cách ruộng đất đã đạt được những kết quả nói trên là vì những nguyên nhân dưới đây:

a) Cương lĩnh ruộng đất của Đảng và Luật cải cách ruộng đất của Nhà nước; đường lối giai cấp của Đảng ở nông thôn, phương châm phát động quần chúng và những chủ trương lớn của Đảng trong cải cách ruộng đất, như chủ trương tịch thu, trưng thu, trưng mua ruộng đất của địa chủ, chủ trương chia ruộng đất, v.v. cǎn bản là đúng. Đảng ta có quyết tâm rất rộng trong việc phát động quần chúng nông dân đấu tranh đánh đổ giai cấp địa chủ, nhất quyết lãnh đạo quần chúng thực thi chủ trương ruộng đất của Đảng và của Nhà nước.

Đến khi phát hiện sai lầm không mong muốn không mong ước, với tinh thần phụ trách trước nhân dân, Đảng ta lại dũng cảm tự phê bình, tìm ra nguyên nhân sai lầm không mong muốn không mong ước và đưa ra phương châm, chủ trương và phương pháp sửa sai một cách đúng đắn. Do đó, đã động viên được toàn Đảng tiến hành sửa sai có kết quả tốt, hoàn thành xong xong tốt cải cách ruộng đất.

b) Nông dân ta sẵn có truyền thống cuội nguồn cuội nguồn hǎng hái đấu tranh cách mạng. Từ bao nǎm nay, nông dân đi theo Đảng làm cách mạng giành được thắng lợi, cho nên vì thế vì thế họ luôn luôn tin tưởng ở Đảng, luôn luôn coi Đảng là nguồn kỳ vọng, là ánh sáng soi đường cho họ tiến lên giành lấy tự do và niềm sung sướng. Trong cải cách ruộng đất, dưới sự lãnh đạo của Đảng, họ đã vùng lên đánh đổ giai cấp địa chủ để tự giải phóng. Tinh thần đấu tranh nhất quyết của hàng triệu nông dân lao động là một tác nhân quan trọng bảo vệ chủ trương cải cách ruộng đất của Đảng và Chính phủ được thực thi. Các tầng lớp nhân dân nói chung đều đống ý và ủng hộ cuộc đấu tranh chính nghĩa của nông dân, càng làm cho nông dân hǎng hái thêm.

Trong phát động quần chúng, tuy ta có phạm sai lầm không mong muốn không mong ước, nhưng nhờ uy tín của Đảng và Hồ Chủ tịch rất rộng trong nhân dân, cho nên vì thế vì thế nói chung nông dân và những tầng lớp nhân dân khác vẫn tin tưởng ở lãnh đạo. Điều này đã tương hỗ ta khắc phục khó khǎn, tiến hành sửa sai có kết quả tốt.

c) Cán bộ, đảng viên ta nói chung là tốt, có truyền thống cuội nguồn cuội nguồn khắc phục khó khǎn, chịu đựng gian truân, quyết tâm làm tròn trách nhiệm. Truyền thống này đã được tu dưỡng trong những nǎm kháng chiến. Trong phát động quần chúng thực thi cải cách ruộng đất, cán bộ tham gia phát động quần chúng cải cách ruộng đất và chỉnh đốn tổ chức triển khai triển khai tuy quá nhiều có khuyết điểm, sai lầm không mong muốn không mong ước, nhưng nói chung đều hǎng hái phục vụ Đảng, phục vụ nhân dân; nhiều anh chị em đã nêu gương đấu tranh nhất quyết, lập trường tư tưởng rất vững. Trong sửa sai nhiều người đã nhất quyết sửa chữa thay thế thay thế sai lầm không mong muốn không mong ước, đồng thời cũng nhất quyết bảo vệ cái đúng. Trong cán bộ, đảng viên bị thiệt thòi vì sai lầm không mong muốn không mong ước của cải cách ruộng đất và chỉnh đốn tổ chức triển khai triển khai, nhiều người sau khi có Nghị quyết của Hội nghị Trung ương lần thứ mười, đã khắc phục tư tưởng bi quan, xấu đi, hǎng hái tham gia sửa sai để giữ vững thành quả của cách mạng. Nhờ bản chất tốt của cán bộ, đảng viên, toàn bộ toàn bộ chúng ta đã sửa sai tốt và đã hoàn thành xong xong cải cách ruộng đất, củng cố và phát huy được những thắng lợi của cải cách ruộng đất.

2. Tuy vậy, do nhận thức về hai trách nhiệm của cách mạng dân tộc bản địa bản địa dân gia chủ dân ở việt nam không được thâm thúy, rõ ràng, do nhìn nhận tình hình nông thôn việt nam không được toàn vẹn và tổng thể vì thiếu khảo sát, nghiên cứu và phân tích và phân tích một cách rõ ràng và khá khá đầy đủ, cho nên vì thế vì thế đã phạm một số trong những trong những sai lầm không mong muốn không mong ước về quy định chủ trương cũng như về lãnh đạo và chỉ huy thực thi đường lối, phương châm chủ trương cải cách ruộng đất và chỉnh đốn tổ chức triển khai triển khai. Trong khi phân tích sai lầm không mong muốn không mong ước của cải cách ruộng đất và chỉnh đốn tổ chức triển khai triển khai, Hội nghị Trung ương lần thứ mười đã uốn nắn những nhận thức lệch lạc đó.

a) Trong cải cách ruộng đất, về đường lối giai cấp của Đảng ở nông thôn, nhấn mạnh yếu tố yếu tố yếu tố dựa hẳn vào bần, cố nông là đúng, vì bần, cố nông chiếm xấp xỉ 70% trong nông dân lao động và gần 60% tổng số hộ ở nông thôn, là tầng lớp nghèo khổ nhất và nhất quyết cách mạng nhất ở nông thôn; họ tha thiết nhất với khẩu hiệu người cày có ruộng. Không tin bần, cố nông và không dựa hẳn vào bần, cố nông thì nhất định không thực thi tốt được chủ trương ruộng đất của Đảng. Sai lầm là ở đoạn không thấy số đông bần, cố nông tiền tiến đã tham gia kháng chiến, đi đến không tin và không nhờ vào những bần, cố nông đã tham gia “tổ chức triển khai triển khai cũ”, thậm chí còn còn còn đả kích vào một trong những trong những số trong những bần, cố nông ấy, ảnh hưởng không tốt đến chỗ tựa của ta ở nông thôn. Mặt khác, không chú trọng việc giáo dục tư tưởng và chủ trương một cách kỹ lưỡng, khá khá đầy đủ, cho bần, cố nông, nhất là chủ trương đoàn kết ngặt nghèo với trung nông và mở rộng mặt trận chống phong kiến ở nông thôn. Kết quả là ở nhiều nơi lực lượng chống phong kiến mỏng dính dính đi và một số trong những trong những cốt cán bần, cố nông không phát huy được tác dụng nòng cốt của tớ.

Đối với trung nông, thực hành thực tiễn thực tiễn chủ trương đoàn kết ngặt nghèo với trung nông trong cải cách ruộng đất là đúng. Trung nông là một bộ phận quan trọng trong nông dân lao động; trong trung nông việt nam lại sở hữu một số trong những trong những vốn là bần, cố nông, nhờ cách mạng mà trở thành trung nông. Tuy vậy, nói chung, không thể coi trung nông như bần, cố nông, vì Đk sinh hoạt kinh tế tài chính tài chính của trung nông làm cho họ không được nhất quyết như bần, cố nông trong cuộc đấu tranh đánh đổ giai cấp địa chủ. Sai lầm là ở đoạn không nhìn nhận thật đúng thái độ chính trị và vai trò của trung nông việt nam trong cách mạng dân tộc bản địa bản địa dân gia chủ dân, nhất là trong quy trình kháng chiến cứu nước; do đó, không thấy hết ưu điểm của trung nông và không sở hữu và nhận rõ ưu điểm đó là chính, đi đến tình trạng ở nhiều nơi không những không thực thi đúng chủ trương riêng với trung nông, mà còn xâm phạm quyền lợi của một số trong những trong những trung nông và đả kích lầm một số trong những trong những trung nông, làm tổn thương đến tình đoàn kết giữa bần, cố nông và trung nông.

Sách lược phân hóa giai cấp địa chủ như Đảng ta đã đưa ra là phù phù thích phù thích hợp với yêu cầu của cuộc cách mạng dân tộc bản địa bản địa dân gia chủ dân ở việt nam, phù phù thích phù thích hợp với tình hình việt nam trong kháng chiến và sau khi hoà bình được lập lại. Vận dụng đúng sách lược đó thì có lợi cho kháng chiến, lợi cho đấu tranh thực thi thống nhất nước nhà. Nhưng khi phát động quần chúng thực thi chủ trương ruộng đất, do nhấn mạnh yếu tố yếu tố quá đáng sức phản kháng của giai cấp địa chủ, cho nên vì thế vì thế nói chung ta đang không làm đúng sách lược phân hóa giai cấp địa chủ đến cao độ, không để ý quan tâm phân biệt đối đãi với từng hạng địa chủ, không chiếu cố đúng mức địa chủ kháng chiến, thậm chí còn còn tồn tại nơi một số trong những trong những địa chủ kháng chiến đã biết thành quy nhầm là địa chủ cường hào gian ác.

b) Cải cách ruộng đất là một cuộc đấu tranh giai cấp to lớn ở nông thôn. Trong Đk rõ ràng của việt nam đang kháng chiến, cũng như sau khi hoà bình được lập lại, trong thời gian trong thời điểm tạm thời bị phân thành hai miền, đế quốc Mỹ can thiệp ngày một sâu vào miền Nam, mũi nhọn của cuộc vận động cải cách ruộng đất không những chĩa vào giai cấp địa chủ phong kiến, mà còn chĩa vào bọn đế quốc xâm lược. Vì vậy, trong quy trình cải cách ruộng đất, tất yếu bọn địa chủ Việt gian phản động, cường hào gian ác, bọn tay sai của Mỹ Diệm ở lại miền Bắc, bọn tề, nguỵ cũ có nhiều tội ác, bọn phản động đội lốt tôn giáo, v.v., nhất là ở vùng mới giải phóng, ra sức hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi chống lại và phá hoại. Trước tình hình ấy, ngay từ trên đầu cuộc phát động quần chúng cải cách ruộng đất và sau khi hòa bình được lập lại, chủ trương phối hợp trấn áp bọn phá hoại hiện hành trong cải cách ruộng đất là đúng. Vì nếu không làm như vậy thì không thể bảo vệ giành được thắng lợi.

Nhưng về sau, do nhìn nhận không đúng thế lực và sự hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi của địch, thậm chí còn còn nhận định rằng “tổ chức triển khai triển khai địch lồng vào tổ chức triển khai triển khai ta”, do không thấy việc trấn áp phản cách mạng là rất phức tạp và cán bộ cải cách ruộng đất phần lớn thiếu kinh nghiệm tay nghề tay nghề trấn áp phản cách mạng, thời hạn mỗi đợt cải cách ruộng đất lại quá ngắn, cho nên vì thế vì thế đến đợt nǎm cải cách ruộng đất, toàn bộ toàn bộ chúng ta đã đưa ra chủ trương mở cuộc vận động trấn áp bọn phá hoại hiện hành lồng vào cuộc vận động cải cách ruộng đất, nhằm mục đích mục tiêu “cǎn bản làm tan rã tổ chức triển khai triển khai phản động ở nông thôn” và riêng Ban Tổ chức Trung ương lại nêu thêm yêu cầu “triệt để làm tan rã tổ chức triển khai triển khai phản động trong Đảng”. Kết quả là công tác thao tác thao tác trấn áp bọn phá hoại hiện hành đã có nhiều lệch lạc, dẫn đến đả kích vào nội bộ Đảng và một bộ phận nông dân lao động, gây ra những tổn thất nghiêm trọng.

c) Trong cải cách ruộng đất, Đảng ta chủ trương kết phù thích phù thích hợp với phát động quần chúng mà chỉnh đốn tổ chức triển khai triển khai của Đảng, cơ quan ban ngành thường trực, nông hội và những đoàn thể quần chúng khác ở xã. Như trên đã nói, trong kháng chiến, qua nhiều cuộc vận động thực thi những cải cách dân chủ, qua chỉnh huấn, những tổ chức triển khai triển khai cơ sở của ta ở nông thôn nói chung đã được rèn luyện và tương đối được củng cố; chi bộ xã cǎn bản là tốt và đã lập được nhiều thành tích trong việc lãnh đạo kháng chiến và lãnh đạo sản xuất ở địa phương. Nhưng trong những tổ chức triển khai triển khai cơ sở của ta, vẫn còn đấy đấy hiện tượng kỳ lạ kỳ lạ lập trường giai cấp không được củng cố, những đảng viên bần, cố nông chưa tồn tại vị trí xứng danh trong nhiều cơ quan lãnh đạo ở xã; trong nhiều chi bộ, còn tồn tại một số trong những trong những ít đảng viên xấu hoặc thuộc những tầng lớp bóc lột không được tái tạo. Hơn nữa, trong một cuộc đấu tranh giai cấp lớn ở nông thôn như cuộc vận động cải cách ruộng đất, không tránh khỏi có một số trong những trong những đảng viên chùn bước, cũng như trong quần chúng sẽ nảy nở ra nhiều thành phần ưu tú nên phải kết nạp vào Đảng. Trong những tổ chức triển khai triển khai cơ quan ban ngành thường trực và đoàn thể quần chúng ở xã, về đại thể cũng luôn hoàn toàn có thể có tình trạng tương tự. Vì vậy, chủ trương kết phù thích phù thích hợp với phát động quần chúng mà chỉnh đốn tổ chức triển khai triển khai là đúng và thiết yếu, và trong công tác thao tác thao tác chỉnh đốn tổ chức triển khai triển khai, toàn bộ toàn bộ chúng ta đã thu được một số trong những trong những kết quả.

Tuy vậy, do không nắm vững điểm lưu ý của công tác thao tác thao tác xây dựng Đảng, trong một nước thuộc địa và nông nghiệp lỗi thời, do nhìn nhận không đúng chất lượng cách mạng và tình hình thực tiễn của những tổ chức triển khai triển khai của ta ở nông thôn, nhận định rằng chi bộ, cơ quan ban ngành thường trực và những đoàn thể quần chúng ở nông thôn đều bị “giai cấp địa chủ lũng đoạn” (sau lại đi đến nhận định tổ chức triển khai triển khai ta bị tổ chức triển khai triển khai địch lồng vào), do không nắm vững phương châm chỉnh Đảng của ta và lấy giáo dục tư tưởng làm chính, cho nên vì thế vì thế ngay từ khi đưa ra chủ trương chỉnh đốn tổ chức triển khai triển khai, trên tư tưởng chỉ huy đã có những lệch lạc nghiêm trọng. Đáng lẽ phải bước đầu củng cố chi bộ, cơ quan cơ quan ban ngành thường trực, rồi thông qua những tổ chức triển khai triển khai ấy, hầu hết là thông qua sự lãnh đạo của chi bộ, để tiến hành cải cách ruộng đất, lại nhất loạt tổ chức triển khai triển khai ra những đoàn và đội phát động quần chúng riêng, tách rời sự lãnh đạo của những cấp uỷ đảng từ tỉnh trở xuống, đưa tới tình trạng lúc đầu còn dùng chi bộ và những tổ chức triển khai triển khai khác ở xã vào những việc lặt vặt, sau gạt hẳn ra một bên, ở đầu cuối xây dựng những tổ chức triển khai triển khai mới. Vì vậy, trong việc giải tán và đǎng ký một số trong những trong những chi bộ và xử trí nhiều đảng viên, đã có những sai lầm không mong muốn không mong ước nghiêm trọng.

d) Dùng phương pháp phát động quần chúng để thực thi cải cách ruộng đất là đúng và thiết yếu. Nhưng trong nhận thức về phương pháp phát động quần chúng, trong việc vận dụng những hình thức phát động quần chúng cũng như trong việc lãnh đạo phát động, toàn bộ toàn bộ chúng ta đã phạm một số trong những trong những sai lầm không mong muốn không mong ước. Phát động quần chúng thì phải phối hợp phát động tố khổ với tuyên truyền chủ trương, nhưng ở nhiều nơi những đoàn và đội lại nặng về giải pháp phát động tố khổ mà nhẹ về giáo dục chủ trương, có nơi chỉ đơn thuần phát động tố khổ; thậm chí còn còn tồn tại khi cán bộ còn gò ép quần chúng tố khổ không đúng thực sự. Trong việc lãnh đạo tố khổ, vì không nắm vững đường lối giai cấp ở nông thôn, có khi vì không am hiểu phong tục tập quán ở nông thôn, cho nên vì thế vì thế nhiều nơi đã phát động tố khổ một cách tràn ngập, gây ra xích mích trong nội bộ nông dân lao động. Riêng riêng với vùng mới giải phóng, vì không sở hữu và nhận rõ tình hình rất phức tạp ở đây và mất cảnh giác, cho nên vì thế vì thế đã phát động cả một số trong những trong những thành phần xấu “tố khổ” rồi tin ở những lời tố sai của chúng mà nghi ngờ và đả kích lầm vào một trong những trong những số trong những người dân dân tốt hoặc vô tội.

Phát động quần chúng trong Đk ta đã có cơ quan ban ngành thường trực nhân dân thì nhất định phải phối hợp ngặt nghèo giải pháp phát động quần chúng đấu tranh với giải pháp cơ quan ban ngành thường trực ra lệnh, nhưng ta đã coi nhẹ việc phối hợp đó; có nơi đang không sử dụng cỗ máy của cơ quan ban ngành thường trực nhân dân để phục vụ cho phát động quần chúng. Do nhận định không đúng về tổ chức triển khai triển khai cơ sở của ta ở xã, ta đã nhất loạt dùng cách bắt rễ, xâu chuỗi để xây dựng lực lượng đấu tranh mới, không giao việc lãnh đạo phát động quần chúng cho chi bộ xã, vì thế mà cán bộ phát động quần chúng dễ chủ quan và phạm lệch lạc, sai lầm không mong muốn không mong ước.

Trong cuộc vận động cải cách ruộng đất và chỉnh đốn tổ chức triển khai triển khai, tổn thất đau đớn nhất là về mặt tổ chức triển khai triển khai đảng. Ngoài những cơ quan cơ quan ban ngành thường trực, tổ chức triển khai triển khai công an, dân quân du kích và những đoàn thể quần chúng bị giải tán không đúng, có hàng trǎm chi bộ bị giải tán và đǎng ký sai, nhiều đảng viên bị xử trí sai, trong số đó có một số trong những trong những có công và được quần chúng mến phục. Kết quả là trong thuở nào gian tương đối dài, một số trong những trong những cơ sở của ta ở nông thôn bị trong thời gian trong thời điểm tạm thời suy yếu, sự đoàn kết trong nhiều đảng bộ bị tổn thương nặng.

Về mặt chính trị, những sai lầm không mong muốn không mong ước trong cải cách ruộng đất làm cho uy tín của Đảng và Chính phủ bị giảm sút trong quần chúng một phần nào, tinh thần phấn khởi và niềm tin tưởng của cán bộ và quần chúng bị hạn chế, tình đoàn kết trong nông dân lao động trong thời gian trong thời điểm tạm thời bị sút kém, và quan hệ trong Mặt trận dân tộc bản địa bản địa thống nhất có những lúc bị ảnh hưởng. Tất cả những điều này sẽ không còn những không hề lợi cho việc nghiệp củng cố miền Bắc mà còn ảnh hưởng không tốt đến cuộc đấu tranh nhằm mục đích mục tiêu thực thi thống nhất nước nhà.

Những sai lầm không mong muốn không mong ước đã đưa tới những tổn thất nghiêm trọng đó có nhiềunguyên nhân.Nguyên nhân quan trọng nhất là vì nhận thức lý luận về quan hệ giữa hai trách nhiệm phản đế và phản phong kiến trong cách mạng Việt Nam có chỗ không rõ; do chủ quan ta đang không xuất phát khá khá đầy đủ từ yêu cầu của trách nhiệm phản đế và phản phong kiến và từ những sự thay đổi quan trọng ở nông thôn Việt Nam sau Cách mạng Tháng Tám để định ra một số trong những trong những chủ trương, chủ trương rõ ràng về cải cách ruộng đất và để chỉ huy thực thi cuộc phát động quần chúng thực thi cải cách ruộng đất. Một nguyên nhân khác cũng rất quan trọng là trong thuở nào gian khá dài những nguyên tắc sinh hoạt của một Đảng theo chủ nghĩa Mác – Lênin đã biết thành vi phạm, chủ trương dân chủ triệu tập, phương pháp lãnh đạo tập thể không được luôn luôn tôn trọng, dẫn đến chủ nghĩa mệnh lệnh trong công tác thao tác thao tác. Đứng về mặt trách nhiệm mà xét, thì những sai lầm không mong muốn không mong ước trong cải cách ruộng đất và chỉnh đốn tổ chức triển khai triển khai có tính chất nghiêm trọng như vậy,hầu hết là vì sự chỉ huy thực thi đã phạm nhiều khuyết điểm lớn.Đương nhiên, sự lãnh đạo của Trung ương cũng luôn hoàn toàn có thể có khuyết điểm, như quy định đường lối, chủ trương không được toàn vẹn và tổng thể, lãnh đạo tư tưởng không được ngặt nghèo, thiếu kiểm tra liên tục. Nhưng nếu những cty chỉ huy thực thi không mang nặng chủ nghĩa chủ quan, biết tôn trọng nguyên tắc sinh hoạt đảng, đi đường lối quần chúng, không tự kiêu, tự mãn, không độc đoán chuyên quyền thì những thiếu sót về đường lối, chủ trương hoàn toàn hoàn toàn có thể được kịp thời bổ khuyết, những sai lầm không mong muốn không mong ước hoàn toàn hoàn toàn có thể được kịp thời phát hiện và sửa chữa thay thế thay thế, không thể có tình trạng làm cho một số trong những trong những sai lầm không mong muốn không mong ước đang trở thành phổ cập, nghiêm trọng và kéo dãn như trong cải cách ruộng đất và chỉnh đốn tổ chức triển khai triển khai.

Từ những nguyên nhân hầu hết nói trên, toàn bộ toàn bộ chúng ta cần rút ra những bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề tay nghề thiết yếu để tăng cấp tăng cấp cải tiến sự lãnh đạo của Đảng ta từ nay về sau.

3. Hội nghị Trung ương lần thứ mười (mở rộng) trên những nét lớn, đã vạch rõ phần đúng, phần sai trong cải cách ruộng đất và chỉnh đốn tổ chức triển khai triển khai, đã phân tích, phê phán những sai lầm không mong muốn không mong ước và đưa ra những phương châm, chủ trương và giải pháp sửa chữa thay thế thay thế. Hội nghị Trung ương lần thứ mười (mở rộng) đã có một tác dụng lớn trong việc cải biến tình hình nghiêm trọng do những sai lầm không mong muốn không mong ước trong cải cách ruộng đất và chỉnh đốn tổ chức triển khai triển khai gây ra.

Nhờ cóNghị quyết của Hội nghị Trung ương lần thứ mười (mở rộng), công tác thao tác thao tác sửa chữa thay thế thay thế sai lầm không mong muốn không mong ước trong cải cách ruộng đấtvà chỉnh đốn tổ chức triển khai triển khai đã mang lại kết quả tốt.Cơ sở đảng ở nông thôn đã được củng cố và tǎng cường; những đảng viên bị xử trí sai đã được Phục hồi đảng tịch; những cán bộ bị xử trí sai đã được Phục hồi chức vụ cũ. Các tổ chức triển khai triển khai cơ quan ban ngành thường trực và quần chúng ở xã cũng rất được củng cố và kiện toàn thêm. Vai trò của bần, cố nông được nâng cao hơn và bần, cố, trung nông đoàn kết hơn. Những người bị quy sai và xử trí sai trong cải cách ruộng đất đã được sửa thành phần, Phục hồi danh dự và đền bù tài sản một cách tương đối thích đáng. Không khí cǎng thẳng ở nông thôn trước sửa sai đã từ từ dịu đi, nông thôn từ từ bước vào thế ổn định về mọi mặt, sản xuất được tăng cường, tinh thần phấn khởi của quần chúng được phục hồi và phát huy. Lòng tin tưởng của quần chúng riêng với Đảng và Chính phủ được củng cố trở lại. Công tác sửa sai tiến hành trong Đk cách mạng đã chuyển sang quy trình xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc; nếu trong quy trình sửa sai toàn bộ toàn bộ chúng ta đưa ra những yêu cầu thích hợp về giáo dục tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và kết phù thích phù thích hợp với sửa sai mà tích cực tổ chức triển khai triển khai nông dân lại để lao động tập thể thì chắc như đinh còn đạt được những kết quả to nhiều hơn nữa thế nữa.

Trong sửa sai, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nông dân lao động, nhất là bần, cố nông và trung nông được chia ruộng đất, đã xiết chặt hàng ngũ chống lại bọn địa chủ ngoan cố và những thành phần phản động khác, nhất quyết bảo vệ những thành quả của cải cách ruộng đất. Nghe tiếng gọi của Trung ương Đảng, tuyệt đại hầu hết cán bộ, đảng viên và nông dân lao động tốt bị quy sai và xử trí sai trong cải cách ruộng đất và chỉnh đốn tổ chức triển khai triển khai đã đặt quyền lợi của Đảng và của cách mạng lên trên quyền lợi riêng, tích cực góp thêm phần vào việc lý giải chủ trương, thuyết phục bà con, hoà giải xích mích và tìm những giải pháp thích đáng để thực thi tốt Nghị quyết của Hội nghị Trung ương lần thứ mười (mở rộng), Trung ương tỏ lời khen ngợi tinh thần cách mạng của những cán bộ, đảng viên và những anh chị em nông dân lao động đó.

Việc sửa sai thành công xuất sắc xuất sắc chứng tỏ Nghị quyết của Hội nghị Trung ương lần thứ mười (mở rộng) là đúng. Qua sửa sai, một mặt những sai lầm không mong muốn không mong ước đã phạm phải trong cải cách ruộng đất và chỉnh đốn tổ chức triển khai triển khai đã được sửa chữa thay thế thay thế, mặt khác, những thành quả của cải cách ruộng đất đã được phát huy; do đó, toàn bộ toàn bộ chúng ta đã hàn gắn được những tổn thất và hoàn thành xong xong cuộc cải cách ruộng đất một cách thắng lợi. Trung ương hoan nghênh tinh thần nỗ lực khắc phục khó khǎn, làm tròn trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và của những đoàn thể trong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã góp thêm phần tích cực vào công tác thao tác thao tác sửa sai.

III- Bài học kinh nghiệm tay nghề tay nghề của cải cách ruộng đất

1. Cải cách ruộng đất có thắng lợi và có sai lầm không mong muốn không mong ước. Thắng lợi là cǎn bản, sai lầm không mong muốn không mong ước là thứ yếu, nhưng nghiêm trọng. Ngày nay tổng kết cuộc vận động cải cách ruộng đất, toàn bộ toàn bộ chúng ta phải nêu lên những bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề tay nghề kinh nghiệm tay nghề tay nghề lớn, bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề tay nghề về thắng lợi cũng như về sai lầm không mong muốn không mong ước, để phát huy ưu điểm, sửa chữa thay thế thay thế khuyết điểm, tăng cấp tăng cấp cải tiến công tác thao tác thao tác và sự lãnh đạo của Đảng; hầu hết là nêu bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề tay nghề về sai lầm không mong muốn không mong ước để ra sức sửa chữa thay thế thay thế và tiến lên.

Chúng ta làm cách mạng là để giải phóng dân tộc bản địa bản địa, tái tạo xã hội, tái tạo toàn toàn thế giới. Muốn vậy, phải đi sâu vào thực tiễn khách quan, phân tích rõ ràng những tình hình rõ ràng, nắm được bản chất của yếu tố vật, tìm ra những quy luật tăng trưởng của xã hội, rồi cǎn cứ vào đó để định ra phương châm, chủ trương, kế hoạch, giải pháp đặng tiến hành cuộc vận động cách mạng, rồi lại thông qua thực tiễn cách mạng mà kiểm nghiệm và tương hỗ update những phương châm, chủ trương, kế hoạch, giải pháp ấy, làm cho ý thức chủ quan của toàn bộ toàn bộ chúng ta ngày càng phù phù thích phù thích hợp với thực tiễn khách quan, bảo vệ được hoặc giảm sút sai lầm không mong muốn không mong ước, khuyết điểm. Đó là phương pháp tư tưởng và phương pháp công tác thao tác thao tác của chủ nghĩa Mác – Lênin. Theo đúng phương pháp này cũng đó đó là tại vị trên lập trường của giai cấp công nhân và bảo vệ hoàn thành xong xong trách nhiệm của Đảng. Bởi vậy người đảng viên cộng sản phải nắm vững phương pháp tư tưởng và phương pháp công tác thao tác thao tác của chủ nghĩa Mác – Lênin.

Trong cuộc vận động cải cách ruộng đất, đường lối, chủ trương của Đảng ta cǎn bản là đúng; đó là vì cǎn bản toàn bộ toàn bộ chúng ta đã xuất phát từ thực tiễn khách quan, đã để ý quan tâm vận dụng những nguyên tắc của chủ nghĩa Mác – Lênin vào Đk rõ ràng của việt nam, nghĩa là toàn bộ toàn bộ chúng ta có theo phương pháp tư tưởng và phương pháp công tác thao tác thao tác nói trên. Khi nào và ở đâu toàn bộ toàn bộ chúng ta xa rời phương pháp tư tưởng và phương pháp công tác thao tác thao tác của chủ nghĩa Mác – Lênin thì toàn bộ toàn bộ chúng ta đã phạm sai lầm không mong muốn không mong ước. Trong nhiều trường hợp, toàn bộ toàn bộ chúng ta đang không xuất phát khá khá đầy đủ từ thực tiễn khách quan, gây ra tình trạng nghiêm trọng là chủ quan trái chiều với khách quan, lý luận tách rời thực tiễn, lãnh đạo tách rời quần chúng, và do này đã phạm phải chủ nghĩa chủ quan, chủ nghĩa giáo điều và chủ nghĩa quan liêu.

Chủ nghĩa chủ quan biểu lộ trước hết ở đoạn chúng takhông thật nắm vững lý luận và điểm lưu ý của cách mạng Việt Nam, không thật nắm vững điểm lưu ý của công tác thao tác thao tác xây dựng Đảng ta.

Chúng ta không sở hữu và nhận thức thật rõ cách mạng dân tộc bản địa bản địa dân gia chủ dân ở việt nam là một cuộc cách mạng tư sản dân chủ ở một nước thuộc địa, lấy nông dân làm quân nòng cốt, do giai cấp công nhân lãnh đạo, nhờ vào cơ sở công nông liên minh. Cuộc cách mạng đó có hai trách nhiệm phản đế và phản phong liên hệ ngặt nghèo với nhau và trong thuở nào gian dài, mũi nhọn của cách mạng phải chĩa hầu hết vào chủ nghĩa đế quốc và bè lũ tay sai đắc lực nhất của chúng. Trong một cuộc cách mạng như vậy, tác dụng của nông dân rất rộng, đồng thời việc xây dựng Mặt trận dân tộc bản địa bản địa thống nhất rộng tự do nhờ vào cơ sở công nông liên minh do Đảng lãnh đạo là một yếu tố trọng điểm. Không phát huy đến cao độ lực lượng cách mạng của nông dân và không hề một Mặt trận dân tộc bản địa bản địa thống nhất rộng tự do do Đảng ta lãnh đạo thì cách mạng không thể thắng lợi. ở việt nam, Mặt trận dân tộc bản địa bản địa thống nhất rộng tự do đó gồm có giai cấp công nhân, giai cấp nông dân, giai cấp tiểu tư sản, giai cấp tư sản dân tộc bản địa bản địa, và trong những Đk nhất định, hoàn toàn hoàn toàn có thể thu hút cả một số trong những trong những người dân dân thuộc giai cấp địa chủ chống đế quốc. Thực tiễn cách mạng của ta đã chứng tỏ điều này. Khi làm cách mạng ruộng đất, toàn bộ toàn bộ chúng ta không thể không cǎn cứ vào những nhận thức lý luận và những điểm lưu ý này của cách mạng dân tộc bản địa bản địa dân gia chủ dân ở việt nam.

Nội dung cơ bản của Cương lĩnh ruộng đất, của đường lối giai cấp của Đảng ở nông thôn, của phương châm và sách lược trong cải cách ruộng đất, cǎn bản đúng đắn đó đó là vì nói chung đã thể hiện được những điểm lưu ý này, đã phản ánh được nội dung lý luận cơ bản của cách mạng việt nam. Do đó toàn bộ toàn bộ chúng ta đã lãnh đạo được nông dân đánh đổ giai cấp địa chủ, thực thi cải cách ruộng đất ngay trong kháng chiến.

Nhưng trong cuộc vận động cải cách ruộng đất, sở dĩ nhiều cơ quan chỉ huy thực thi đã đi đến chỗ đả kích lầm vào một trong những trong những số trong những bần, cố nông và trung nông đã tích cực tham gia kháng chiến, không sở hữu và nhận thức toàn vẹn và tổng thể yếu tố bần, cố, trung nông đoàn kết một nhà, không thấy rõ vai trò tích cực của trung nông ở việt nam trong cách mạng và trong kháng chiến, không làm đúng chủ trương liên hiệp phú nông, coi nhẹ sách lược phân hoá giai cấp địa chủ và chiếu cố đúng mức những địa chủ kháng chiến, v.v. đó đó là vì đang không coi trọng những điểm lưu ý của cách mạng việt nam; không nắm vững quan hệ giữa hai trách nhiệm phản đế và phản phong kiến, không thấy rõ vai trò của Mặt trận dân tộc bản địa bản địa thống nhất rộng tự do ở một nước thuộc địa.

Cũng do chủ nghĩa chủ quan và chủ nghĩa giáo điều, toàn bộ toàn bộ chúng ta đang không nắm vững điểm lưu ý của việc xây dựng Đảng ta trong Đk lịch sử và xã hội việt nam. Đảng ta sinh ra và lớn lên trong một nước thuộc địa và nửa phong kiến, nông nghiệp lỗi thời, công nghiệp nhỏ bé, nông dân và tiểu tư sản thành thị chiếm số thật nhiều trong nhân dân, giai cấp công nhân chưa tăng trưởng mấy. Song từ nǎm 1930 trở đi, ngoài giai cấp công nhân ra, không hề giai cấp nào ở Việt Nam tự mình hoàn toàn hoàn toàn có thể thành một lực lượng chính trị độc lập và xây dựng được một chính đảng cách mạng bền vững, cho nên vì thế vì thế Đảng ta, đảng của giai cấp công nhân, đang trở thành TT duy nhất thu hút toàn bộ những tình nhân nước và tiến bộ nhất trong dân tộc bản địa bản địa, không kể họ xuất thân từ giai cấp nào. Trong Đk lịch sử đó, Đảng ta có những điểm lưu ý như sau: về thành phần xã hội, số đảng viên xuất thân từ giai cấp công nhân chiếm số rất ít (gần 3%), số đảng viên xuất thân từ nông dân và tiểu tư sản chiếm số thật nhiều (gần 80%), lại sở hữu một số trong những trong những đảng viên xuất thân từ những tầng lớp bóc lột; quy trình giác ngộ chính trị của đảng viên ở một nước thuộc địa như việt nam trước kia là một quy trình không giản đơn; khi thì đi từ giác ngộ dân tộc bản địa bản địa đến giác ngộ giai cấp, khi thì giác ngộ dân tộc bản địa bản địa và giác ngộ giai cấp liên hệ ngặt nghèo và ảnh hưởng lẫn nhau, điều này đúng cả với những đảng viên xuất thân là công nhân và bần, cố nông. Cho nên trong công tác thao tác thao tác xây dựng đảng, một mặt toàn bộ toàn bộ chúng ta cần tích cực thu hút vào Đảng những người dân dân ưu tú thuộc thành phần công nhân và bần, cố nông; mặt khác, toàn bộ toàn bộ chúng ta cần nhận rõ rằng tuy nhiên thành phần xuất thân của đại hầu hết đảng viên hoàn toàn hoàn toàn có thể ảnh hưởng đến chất lượng của Đảng, nhưng Đk hầu hết quyết định hành động hành vi tính chất của Đảng không phải là yếu tố thành phần giai cấp xuất thân của đảng viên, mà đó đó là yếu tố giáo dục tư tưởng của chủ nghĩa Mác – Lênin cho họ, kết phù thích phù thích hợp với việc rèn luyện họ trong ngọn lửa đấu tranh cách mạng.

Những điểm lưu ý này thường không được nắm vững trong cải cách ruộng đất và chỉnh đốn tổ chức triển khai triển khai. Chủ nghĩa giáo điều đã dẫn đến chỗ nhìn nhận sai lệch tính chất giai cấp của Đảng và chất lượng cách mạng của những đảng viên xuất thân từ những thành phần phi vô sản nhưng đã từng lǎn lộn trong đấu tranh cách mạng, trong kháng chiến và do đó đang không sở hữu và nhận thấy rằng tổ chức triển khai triển khai của Đảng ta cǎn bản là tốt. Chính vì vậy mà ngay từ trên đầu đã nhất loạt không giao cho những chi bộ nông thôn trách nhiệm lãnh đạo cuộc phát động quần chúng thực thi cải cách ruộng đất; đến khi để yếu tố chỉnh đốn chi bộ nông thôn thì coi nhẹ công tác thao tác thao tác giáo dục tư tưởng, nặng về mặt xử trí về tổ chức triển khai triển khai, đi đến đǎng ký, giải tán một số trong những trong những chi bộ và thanh thải nhiều đảng viên một cách không đúng.

Chủ nghĩa chủ quan còn biểu lộ ở chỗkhông thấy hoặc thấy không rõ những sự biến chuyển quan trọng trong lực lượng so sánh Một trong những giai cấp ở nông thôn việt nam từ sau Cách mạng Tháng Tám, trong cuộc kháng chiến lâu dài và nhất là từ thời gian ngày hoà bình được lập lại, không nắm hoặc nắm không vững thực tiễn của nông thôn ở những vùng rất rất khác nhau thuộc miền Bắc việt nam.Chúng ta thấy sự tồn tại của giai cấp địa chủ, nhưng không thấy rõ thế lực kinh tế tài chính tài chính và chính trị của nó đã suy yếu nhiều. Chúng ta thấy bản chất phản động nói chung của giai cấp địa chủ, nhưng không thấy thật rõ sự phân hoá nội bộ của giai cấp ấy từ sau Cách mạng Tháng Tám. Chúng ta thấy sự phản kháng của giai cấp địa chủ riêng với cải cách ruộng đất, nhưng không thấy một bộ phận địa chủ đã muốn đầu hàng hoặc có khả nǎng đầu hàng nông dân. Chúng ta thấy những khuyết điểm và nhược điểm của những tổ chức triển khai triển khai đảng, cơ quan ban ngành thường trực, đoàn thể quần chúng ở nông thôn, nhưng không thấy rõ mặt hầu hết của những tổ chức triển khai triển khai ấy là tốt. Cải cách ruộng đất đánh đổ giai cấp địa chủ thì nhất định phải cảnh giác với địa chủ và tay sai của chúng, nhưng toàn bộ toàn bộ chúng ta đã quá nhấn mạnh yếu tố yếu tố thế lực và sức phản kháng của giai cấp địa chủ, nhìn nhận quá thấp lực lượng cách mạng và trào lưu quần chúng ở nông thôn, do đó trong công tác thao tác thao tác nhiều cơ quan chỉ huy thực thi đã đi đến “truy liên quan” không hề phân biệt và đả kích lầm vào một trong những trong những số trong những nông dân lao động, và tổ chức triển khai triển khai của Đảng ở nông thôn.

Chúng ta thấy được yêu cầu ruộng đất của nông dân Công giáo, nhưng lại coi nhẹ yêu cầu tín ngưỡng của tớ. Chúng ta quan tâm đến nguyện vọng muốn được giải phóng của nông dân vùng dân tộc bản địa bản địa thiểu số, nhưng không sở hữu và nhận rõ sự phân hoá giai cấp ở miền núi khác với miền xuôi, do đó trong công tác thao tác thao tác đang không để ý quan tâm tranh thủ những người dân dân thuộc tầng lớp trên có liên hệ với quần chúng, coi nhẹ việc chiếu cố thích đáng những thủ lĩnh dân tộc bản địa bản địa thiểu số có uy tín trong quần chúng, và đã vận dụng máy móc phương thức phát động quần chúng thực thi cải cách ruộng đất ở miền xuôi lên miền núi, v.v..

Trong quy trình tiến hành cải cách ruộng đất, những cty chỉ huy thực thi có khảo sát, nghiên cứu và phân tích và phân tích thực tiễn, nhưng vì ý thức trách nhiệm không đủ, phương pháp tư tưởng lệch lạc, lại không nắm vững lý luận cách mạng, cho nên vì thế vì thế vẫn không hiểu được thâm thúy và toàn vẹn và tổng thể thực tiễn khách quan. Khi chọn điển hình, thường chỉ để ý quan tâm những “điển hình” phù phù thích phù thích hợp với “dự kiến chủ quan” của tớ. Khi tích lũy tài liệu, thường chỉ để ý quan tâm những tài liệu hoàn toàn hoàn toàn có thể xác nhận cho những nhận định chủ quan sẵn có. Khi phân tích, tổng hợp thì trong nhiều trường hợp, đang không tìm tìm kiếm được đúng những xích míc bên trong và quan hệ bên trong của yếu tố vật, không thấy rõ bản chất của yếu tố vật, do này đã đi đến những kết luận không thích hợp hoặc chỉ thích hợp phần nào với thực tiễn khách quan. Khi đem những kết luận ấy vận dụng vào thực tiễn, giữa kết luận và thực tiễn phát sinh trái chiều thì toàn bộ toàn bộ chúng ta thường cố gò ép thực tiễn sao cho phù thích phù thích hợp với kết luận, do này mà sinh ra độc đoán, mệnh lệnh.

Nhìn chung lại, trong cuộc vận động cải cách ruộng đất và chỉnh đốn tổ chức triển khai triển khai, toàn bộ toàn bộ chúng ta đã phạm phải chủ nghĩa chủ quan và chủ nghĩa giáo điều trên một số trong những trong những yếu tố quan trọng. Chủ nghĩa giáo điều này sẽ không còn những biểu lộ tình trạng tách rời thực tiễn của trào lưu quần chúng, mà còn biểu lộ tình trạng thiếu sót về mặt lý luận và còn phạm phải chủ nghĩa kinh nghiệm tay nghề tay nghề trong công tác thao tác thao tác. Trong quy trình sửa sai, chủ nghĩa chủ quan, chủ nghĩa giáo điều đã được bước đầu sửa chữa thay thế thay thế.

Vì vậy, bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề tay nghề kinh nghiệm tay nghề tay nghề lớn thứ nhất mà toàn bộ toàn bộ chúng ta cần rút ra trong cuộc vận động cải cách ruộng đất và chỉnh đốn tổ chức triển khai triển khai là phảikiên quyết chống chủ nghĩa chủ quan, khắc phục chủ nghĩa giáo điều và chủ nghĩa kinh nghiệm tay nghề tay nghề, bằng phương pháp tǎng cường học tập lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin, xây dựng tác phong đi sâu khảo sát, nghiên cứu và phân tích và phân tích để nắm vững tình hình thực tiễn, phối hợp ngặt nghèo lý luận với thực tiễn, phát huy tính sáng tạo cách mạng của toàn Đảng trong việc đưa ra và thực thi đường lối, phương châm, chủ trương, bảo vệ tránh khỏi hoặc giảm sút những sai lầm không mong muốn không mong ước nghiêm trọng trong công tác thao tác thao tác.

2. Tập trung dân chủ là nguyên tắc tổ chức triển khai triển khai và sinh hoạt của Đảng ta. Trong cơ quan lãnh đạo những cấp, nguyên tắc triệu tập dân chủ thể hiện ở đoạn thực thi lãnh đạo tập thể. Đó là những nguyên tắc tổ chức triển khai triển khai rất quan trọng của Đảng. Chỉ có triệu tập sự lãnh đạo vào những cấp ủy đảng từ trên xuống dưới mới bảo vệ được xem tổ chức triển khai triển khai và tính kỷ luật của đảng viên, làm cho đường lối, chủ trương của Đảng được chấp hành thấu suốt và nghiêm chỉnh. Song sự chỉ huy triệu tập đó, phải nhờ vào cơ sở dân chủ, nhờ vào việc tích lũy khá khá đầy đủ những ý kiến của cán bộ, đảng viên, phát huy tính sáng tạo và tính tích cực của tớ. Không có sự chỉ huy triệu tập thì sẽ đi đến chủ nghĩa tự do, vô chính phủ nước nhà nước nhà và chủ nghĩa phân tán; ngược lại, không nhờ vào cơ sở dân chủ thì sẽ đi đến chủ nghĩa triệu tập quan liêu.

Một khuyết điểm lớn trong cuộc vận động cải cách ruộng đất và chỉnh đốn tổ chức triển khai triển khai là trong nhiều trường hợp đã vi phạm nguyên tắc sinh hoạt cơ bản của Đảng. Điểm rõ rệt nhất là trong cuộc vận động đó,không những sự lãnh đạo không triệu tập vào những cấp uỷ đảng, mà những cấp ủy đảng từ tỉnh đến xã còn bị gạt ra một bên,công tác thao tác thao tác phát động quần chúng là vì một cỗ máy riêng đảm nhiệm, cỗ máy này còn tồn tại khối mạng lưới khối mạng lưới hệ thống tổ chức triển khai triển khai từ trên xuống dưới và quyền hạn quá rộng.

Khi tiến hành cải cách ruộng đất, những cty chỉ huy cải cách ruộng đất và chỉnh đốn tổ chức triển khai triển khai đã tự ý đưa ra một số trong những trong những chủ trương và giải pháp mà không xin thông tư của Trung ương, đồng thời tình trạng chuyên quyền, độc đoán riêng với cấp dưới cũng rất trầm trọng. Các cơ quan này đã làm cho nhiều đoàn và đội công tác thao tác thao tác xâm phạm đến chủ trương triệu tập dân chủ trong Đảng và pháp chế dân chủ của Nhà nước. Các cơ quan chỉ huy cải cách ruộng đất và chỉnh đốn tổ chức triển khai triển khai thường không để ý quan tâm lắng nghe ý kiến của cấp dưới và cán bộ, đảng viên, lại phê phán họ theo lối “chụp mũ”, đả kích và gạt bỏ một cách thô bạo những ý kiến trái lại. Trong nội bộ mỗi cơ quan đó, thường thao tác thiếu tập thể; nhiều khi thành viên tự ý quyết định hành động hành vi những yếu tố quan trọng. Trong Trung ương cũng luôn hoàn toàn có thể có những lúc nguyên tắc lãnh đạo tập thể và dân chủ không được tôn trọng, việc kiểm tra chấp hành chủ trương không được để ý quan tâm. Do đó, chủ nghĩa tự do và chủ nghĩa triệu tập quan liêu nảy nở và tăng trưởng, và trong công tác thao tác thao tác không triệu tập được trí tuệ của cấp uỷ đảng, của toàn Đảng và của quần chúng nhân dân, chủ nghĩa chủ quan ngày càng nặng, những sai lầm không mong muốn không mong ước, lệch lạc không được phát hiện và sửa chữa thay thế thay thế kịp thời.

Trong sửa sai, nguyên tắc tổ chức triển khai triển khai và sinh hoạt của Đảng đã được tôn trọng hơn, chủ nghĩa tự do và chủ nghĩa tập tung quan liêu đã được sửa chữa thay thế thay thế một phần.

Bài học quan trọng thứ hai mà toàn bộ toàn bộ chúng ta cần rút ra trong cuộc vận động cải cách ruộng đất làphải tôn trọng những nguyên tắc tổ chức triển khai triển khai và nguyên tắc sinh hoạt của một đảng theo chủ nghĩa Mác – Lênin, giữ vững chủ trương triệu tập dân chủ và nguyên tắc lãnh đạo tập thể, củng cố sự đoàn kết trong toàn Đảng trên cơ sở nhất trí về tư tưởng và thống nhất về tổ chức triển khai triển khai, chống mọi biểu lộ của chủ nghĩa tự do, vô chính phủ nước nhà nước nhà, cũng như của chủ nghĩa triệu tập quan liêu.Đó là một trong những Đk quan trọng bảo vệ cho việc lãnh đạo của Đảng được đúng đắn.

3. Phương pháp công tác thao tác thao tác của Đảng ta là đi đường lối quần chúng: khảo sát, nghiên cứu và phân tích và phân tích nguyện vọng và trình độ thực tại của quần chúng, có việc thì bàn luận với quần chúng, lắng nghe ý kiến của quần chúng, tổng kết kinh nghiệm tay nghề tay nghề của quần chúng, rồi chỉnh lý và khối mạng lưới khối mạng lưới hệ thống hoá lại thành ra phương châm, chủ trương của Đảng; tiếp theo nó lại đưa phương châm, chủ trương ấy ra tuyên truyền, lý giải, động viên và tổ chức triển khai triển khai quần chúng thi hành; trong quy trình thực thi, tiếp tục lắng nghe ý kiến và học tập kinh nghiệm tay nghề tay nghề của quần chúng, khảo nghiệm phương châm, chủ trương, kịp thời tương hỗ update chủ trương và tăng cấp tăng cấp cải tiến sự lãnh đạo của Đảng. Đi đường lối quần chúng thì tránh khỏi hoặc giảm sút được sai lầm không mong muốn không mong ước; nếu có sai lầm không mong muốn không mong ước cũng hoàn toàn hoàn toàn có thể kịp thời phát hiện và sửa chữa thay thế thay thế.

Trong cải cách ruộng đất, toàn bộ toàn bộ chúng ta đã phát động quần chúng nông dân đánh đổ giai cấp địa chủ, thực thi chủ trương ruộng đất của Đảng; sau mỗi đợt phát động quần chúng thì tổng kết kinh nghiệm tay nghề tay nghề, tương hỗ update chủ trương và phương pháp vận động, tu dưỡng cán bộ rồi lại chuyển qua đợt mới. Đó đó đó là đi đường lối quần chúng. Khi nào và ở đâu toàn bộ toàn bộ chúng ta tuân theo như đúng phương pháp đó thì đã thu được kết quả tốt. Nhưng đến những đợt sau cùng của cuộc vận động cải cách ruộng đất, những hiện tượng kỳ lạ kỳ lạ theo đuôi quần chúng càng tăng trưởng, đồng thời đã nảy ra ngày càng phổ cập hiện tượng kỳ lạ kỳ lạ khống chế tư tưởng quần chúng, gò ép quần chúng tuân theo ý muốn của cán bộ, thậm chí còn còn đi đến những thói tệ như mớm lời cho quần chúng, truy bức, nhục hình, v.v..
Chủ nghĩa theo đuôi quần chúng cũng như chủ nghĩa mệnh lệnh là những biểu lộ trái ngược với đường lối quần chúng của Đảng.

Vì sao lại sở hữu tình trạng đó? Một mặt, là vì trong quy trình tiến hành cải cách ruộng đất và chỉnh đốn tổ chức triển khai triển khai càng về sau chủ nghĩa chủ quan càng tăng trưởng, lãnh đạo càng xa rời thực tiễn và tách rời quần chúng. Mặt khác, là vì nhiều cán bộ chưa thấu suốt quan điểm quần chúng, chưa thật sự nhìn quần chúng bằng con mắt của giai cấp công nhân, trên tư tưởng vẫn coi thường quần chúng hoặc sợ quần chúng, muốn ban ơn cho quần chúng. Trong tình hình đó, đương nhiên phương pháp đi đường lối quần chúng không được tôn trọng trong công tác thao tác thao tác; về hình thức thì “đi đường lối quần chúng”, nhưng thực tiễn thì trong nhiều trường hợp đã đi trái đường lối quần chúng. Do này đã phạm sai lầm không mong muốn không mong ước và đã chậm phát hiện sai lầm không mong muốn không mong ước để kịp thời sửa chữa thay thế thay thế.

Cho nên bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề tay nghề thứ ba mà toàn bộ toàn bộ chúng ta cần rút ra trong cuộc vận động cải cách ruộng đất làtrên cơ sở tu dưỡng cho cán bộ, đảng viên về quan điểm quần chúng của chủ nghĩa Mác – Lênin, toàn bộ toàn bộ chúng ta phải làm cho mọi công tác thao tác thao tác của toàn bộ toàn bộ chúng ta đều được tiến hành thật sự theo đường lối quần chúng.

4. Khi phát hiện sai lầm không mong muốn không mong ước trong cải cách ruộng đất và chỉnh đốn tổ chức triển khai triển khai, với tinh thần phụ trách trước nhân dân, Đảng ta đã dũng cảm tự phê bình, tìm ra nguyên nhân sai lầm không mong muốn không mong ước, định ra phương châm, chủ trương và kế hoạch sửa chữa thay thế thay thế, đặng hoàn thành xong xong tốt cải cách ruộng đất. Do thái độ trang trọng và đúng đắn đó và do Đảng tin ở quần chúng, nhờ vào quần chúng cơ bản để sửa sai, cho nên vì thế vì thế công tác thao tác thao tác sửa sai đã đạt được kết quả tốt.

Bài học của sửa sai là:với tinh thần phụ trách cao độ trước quần chúng, phải dũng cảm thừa nhận sai lầm không mong muốn không mong ước và nhất quyết sửa sai, đồng thời phải giữ vững nguyên tắc, xác lập mặt thắng lợi của cải cách ruộng đất là cǎn bản và nhất quyết bảo vệ cái đúng, bảo vệ thành quả của cải cách ruộng đất. Phải nhờ vào lực lượng của quần chúng cơ bản mà tiến hành sửa sai, rất là cảnh giác riêng với kẻ địch, tǎng cường chuyên chính với toàn bộ những thành phần phản cách mạng và phá hoại hiện hành, nhất quyết bảo vệ Đảng, bảo vệ chủ trương, nhất quyết không cho giai cấp địa chủ tận dụng ta sửa sai mà ngóc đầu dậy trả thù nông dân, hòng xoá bỏ những thành quả của cải cách ruộng đất, của cách mạng. Phải ra sức đoàn kết toàn Đảng, giữ vững sự thống nhất trong hàng ngũ Đảng về tư tưởng cũng như về tổ chức triển khai triển khai, để bảo vệ sửa sai được tốt; một mặt phải chống những tư tưởng bảo thủ và ngoan cố, không chịu thành khẩn nhận sai lầm không mong muốn không mong ước và nhất quyết sửa sai; mặt khác phải nhất quyết chống mọi biểu lộ của chủ nghĩa xét lại, chống những khuynh hướng thời cơ chủ nghĩa, tự do chủ nghĩa, vô tổ chức triển khai triển khai, vô kỷ luật, tận dụng lúc Đảng gặp khó khǎn mà đả kích, chia rẽ, yêu sách với Đảng và tự tôn vinh mình; đồng thời ra sức khắc phục những tư tưởng và thái độ bi quan, xấu đi, hoang mang lo ngại lo ngại, không tin, mất tin tưởng riêng với việc lãnh đạo của Đảng.

Chủ nghĩa chủ quan, chủ nghĩa giáo điều, chủ nghĩa quan liêu, chủ nghĩa tự do, chủ nghĩa thành viên, chủ nghĩa thời cơ, thái độ bi quan, xấp xỉ, mất cảnh giác trong lúc sửa sai, v.v. đều là những đặc trưng của tư tưởng tiểu tư sản.Cơ sở vật chất của giai cấp tiểu tư sản là nền kinh tế thị trường tài chính thị trường tài chính tiểu sản xuất hàng hoá, marketing thương mại phân tán, sinh hoạt tản mạn. Tư tưởng tiểu tư sản ảnh hưởng vào trong Đảng làm cho tầm con mắt của nhiều cán bộ, đảng viên bị hạn chế; họ chỉ thấy cục bộ, không thấy toàn thể, chỉ thấy một mặt, không thấy toàn vẹn và tổng thể; dễ say sưa với thắng lợi, dễ hoang mang lo ngại lo ngại trước khó khǎn; thường cǎn cứ vào nguyện vọng, ý nghĩ, tình cảm của thành viên mình mà nhìn nhận và xử lý và xử lý những yếu tố, do đó dễ phạm sai lầm không mong muốn không mong ước và nghiêm trọng nhất là không tại vị trên lập trường giai cấp của Đảng.

Đảng ta sinh ra và lớn lên trong một nước thuộc địa và nửa phong kiến, nông nghiệp lỗi thời, thành phần kinh tế tài chính tài chính tiểu sản xuất hàng hoá chiếm tỷ trọng rất rộng trong nền kinh tế thị trường tài chính thị trường tài chính quốc dân; giai cấp nông dân và giai cấp tiểu tư sản thành thị là lực lượng phần đông nhất trong nhân dân. Thực tế khách quan ấy có ảnh hưởng đến tình hình tư tưởng và tổ chức triển khai triển khai của Đảng ta. Số thật nhiều cán bộ, đảng viên của ta xuất thân là nông dân và tiểu tư sản; trong quy trình tham gia cách mạng, họ đã được Đảng giáo dục, nhưng vì công tác thao tác thao tác giáo dục chủ nghĩa Mác – Lênin của ta trước kia có thật nhiều thiếu sót, trình độ tu dưỡng về chủ nghĩa Mác – Lênin của cán bộ, đảng viên còn thấp, cho nên vì thế vì thế chưa phải đã gột rửa được hết tư tưởng tiểu tư sản trong Đảng. Mặt khác, ảnh hưởng của tư tưởng tư sản cũng như những tư tưởng phi vô sản khác lại hằng ngày, hàng giờ thấm vào Đảng. Vì vậy toàn bộ toàn bộ chúng ta dễ phạm những sai lầm không mong muốn không mong ước như đã nói trên.

Muốn khắc phục những biểu lộ trên đây của tư tưởng tiểu tư sản và chống những ảnh hưởng của tư tưởng tư sản và của những tư tưởng phi vô sản khác, không hề giải pháp nào khác ngoài việcra sức giáo dục chủ nghĩa Mác – Lênin, củng cố lập trường giai cấp, nâng cao tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, tǎng cường quan điểm xuất phát từ thực tiễn khách quan, xây dựng tác phong khảo sát, nghiên cứu và phân tích và phân tích, thực thi đi đường lối quần chúng, giữ vững nguyên tắc lãnh đạo tập thể và sinh hoạt dân chủ của Đảng, tăng trưởng phê bình và tự phê bình trong Đảng.

Trên đấy là mấy bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề tay nghề hầu hết của phát động quần chúng cải cách ruộng đất mà toàn bộ toàn bộ chúng ta cần ra sức học tập để hoàn thành xong xong tốt trách nhiệm của Đảng trong quy trình mới.

Đảng ta lãnh đạo nhân dân ta làm cách mạng dân tộc bản địa bản địa dân gia chủ dân đánh đổ đế quốc và phong kiến. Ngày nay lại tiếp tục lãnh đạo nhân dân ta làm cách social chủ nghĩa ở miền Bắc, đồng thời đấu tranh nhằm mục đích mục tiêu thực thi thống nhất nước nhà và giải phóng miền Nam khỏi ách Mỹ – Diệm. Qua mấy chục nǎm hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi trong những Đk vô cùng khó khǎn, nhờ có đường lối, chủ trương đúng đắn của Đảng ta, cho nên vì thế vì thế mới có Cách mạng Tháng Tám thắng lợi, kháng chiến thành công xuất sắc xuất sắc, và lúc bấy giờ đang thu được những thành tích lớn trên mọi mặt công tác thao tác thao tác.

Với cuộc vận động cải cách ruộng đất, Đảng ta đã cǎn bản hoàn thành xong xong thắng lợi trách nhiệm phản phong kiến ở miền Bắc việt nam. Qua cuộc vận động đó, Đảng ta đã được rèn luyện và trưởng thành thêm.

Tổng kết cải cách ruộng đất lần này giúp toàn bộ toàn bộ chúng ta nắm vững hơn thế nữa những điểm lưu ý của tình hình thực tiễn việt nam, hiểu sâu thêm lý luận cách mạng dân tộc bản địa bản địa dân gia chủ dân ở việt nam. Điều đó nhất định sẽ đã có được tác dụng tốt riêng với việc phối hợp đúng đắn công cuộc cách social chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc với cuộc đấu tranh nhằm mục đích mục tiêu thực thi thống nhất nước nhà, hoàn thành xong xong trách nhiệm cách mạng dân tộc bản địa bản địa dân gia chủ dân trong toàn nước.

Cuộc tổng kết này cũng giúp toàn bộ toàn bộ chúng ta làm rõ hơn và thâm thúy hơn những điểm lưu ý của tình hình nông thôn miền Bắc việt nam. Điều này sẽ đã có được tác dụng quan trọng trong việc xác lập đường lối hợp tác hoá nông nghiệp, kết phù thích phù thích hợp với tái tạo thủ công nghiệp và công thương nghiệp tư bản chủ nghĩa; xác lập đường lối, phương châm, chủ trương để hoàn thành xong xong cải cách dân chủ ở miền núi, nhằm mục đích mục tiêu củng cố miền Bắc và đưa miền Bắc việt nam tiến lên chủ nghĩa xã hội, làm cơ sở vững chãi cho cuộc đấu tranh thực thi thống nhất nước nhà.

Những bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề tay nghề kinh nghiệm tay nghề tay nghề đã nêu ra trong cuộc tổng kết lần này sẽ nâng cao thêm một bước trình độ lãnh đạo của Đảng ta và tǎng cường hơn thế nữa sự đoàn kết, nhất trí trong toàn Đảng.

Dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng đứng đầu là đồng chí Hồ Chí Minh, toàn Đảng ta đã đoàn kết càng phải đoàn kết hơn thế nữa; toàn bộ cán bộ, đảng viên đều phải để quyền lợi của Đảng lên trên hết, ra sức công tác thao tác thao tác, phấn khởi lãnh đạo toàn dân tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và nhất quyết đấu tranh giữ vững hoà bình, thực thi thống nhất Tổ quốc,xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, tích cực góp thêm phần tǎng cường phe xã hội chủ nghĩa và bảo vệ hoà bình ở Khu vực Khu vực Đông Nam Á và toàn toàn thế giới.

Reply

8

0

Chia sẻ

Share Link Tải Bài học kinh nghiệm tay nghề tay nghề lớn số 1 rút ra từ cuộc cải cách Open của Trung Quốc miễn phí

Bạn vừa tìm hiểu thêm nội dung nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Bài học kinh nghiệm tay nghề tay nghề lớn số 1 rút ra từ cuộc cải cách Open của Trung Quốc tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Share Link Down Bài học kinh nghiệm tay nghề tay nghề lớn số 1 rút ra từ cuộc cải cách Open của Trung Quốc miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Bài học kinh nghiệm tay nghề tay nghề lớn số 1 rút ra từ cuộc cải cách Open của Trung Quốc

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Bài học kinh nghiệm tay nghề tay nghề lớn số 1 rút ra từ cuộc cải cách Open của Trung Quốc vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha

#Bài #học #kinh #nghiệm #lớn #nhất #rút #từ #cuộc #cải #cách #mở #cửa #của #Trung #Quốc

Related posts:

4213

Review Bài học kinh nghiệm tay nghề lớn số 1 rút ra từ cuộc cải cách Open của Trung Quốc Đầy đủ ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Bài học kinh nghiệm tay nghề lớn số 1 rút ra từ cuộc cải cách Open của Trung Quốc Đầy đủ tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Down Bài học kinh nghiệm tay nghề lớn số 1 rút ra từ cuộc cải cách Open của Trung Quốc Đầy đủ miễn phí

Hero đang tìm một số trong những ShareLink Tải Bài học kinh nghiệm tay nghề lớn số 1 rút ra từ cuộc cải cách Open của Trung Quốc Đầy đủ Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Bài học kinh nghiệm tay nghề lớn số 1 rút ra từ cuộc cải cách Open của Trung Quốc Đầy đủ

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Bài học kinh nghiệm tay nghề lớn số 1 rút ra từ cuộc cải cách Open của Trung Quốc Đầy đủ vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Bài #học #kinh #nghiệm #lớn #nhất #rút #từ #cuộc #cải #cách #mở #cửa #của #Trung #Quốc #Đầy #đủ