Kinh Nghiệm về Backhanded compliment là gì Chi tiết Chi Tiết

Pro đang tìm kiếm từ khóa Backhanded compliment là gì Chi tiết được Cập Nhật vào lúc : 2022-05-23 17:00:00 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Backhanded compliment là gì được Update vào lúc : 2022-05-23 17:00:06 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

backhanded compliment Thành ngữ, tục ngữ
backhanded compliment|backhanded|compliment
backhanded compliment
a backhanded compliment
a ˌbackhanded ˈcompliment
BACKHANDED COMPLIMENT, BACK-HANDED COMPLIMENT, LEFT-HANDED COMPLIMENT
GET (GIVE SOMEONE) A FAIR SHAKE
BIG FISH IN A SMALL POND
CHARMED LIFE, LEAD A CHARMED LIFE, HAVE A CHARMED LIFE
DUTCH TREAT, GO DUTCH
LUYỆN PHÁT ÂM:
BẮT ĐẦU GHI ÂM:
THỬ XEM BẠN CÓ NHỚ CÁC THÀNH NGỮ NÀY KHÔNG:
CÓ THỂ BẠN CŨNG QUAN TÂM:

n. phr. A remark that sounds like a compliment but is said sarcastically. “Not had for a girl” the coach said, offering a backhanded compliment.compliment
see left-handed compliment; pay a compliment; return the compliment.hint that he wants a compliment If Al mentions cars, he’s fishing for a compliment on his Jaguar.v, phr. To try to make someone pay a compliment. When Jim showed me his new car, I could tell that he was fishing for a compliment.an ambiguous compliment interpreted as offensive He gave her a left-handed compliment when he said that her dyed hair looked nice.An ambiguous compliment which is interpretable as an offense. I didn’t know you could look so pretty! Is that a wig you’re wearing?say nice things about, say you did a good job Tony paid you a compliment, Rita. He said you have a lovely garden.Idiom(s): pay someone a back-handed compliment AND pay someone a left-handed compliment

Theme: COMPLIMENT

to give someone a false compliment that is really an insult.• John said that he had never seen me looking better. I think he was paying me a left-handed compliment.• I’d prefer that someone insulted me directly. I hate it when someone pays me a back-handed compliment—unless it’s a joke. Idiom(s): pay sb a compliment

Theme: COMPLIMENT

to compliment someone.• Sally thanked me for paying her a compliment.• When Tom did his job well, I paid him a compliment. Idiom(s): pay someone a back-handed compliment AND pay someone a left-handed compliment

Theme: COMPLIMENT

to give someone a false compliment that is really an insult.• John said that he had never seen me looking better. I think he was paying me a left-handed compliment.• I’d prefer that someone insulted me directly. I hate it when someone pays me a back-handed compliment—unless it’s a joke. Idiom(s): return the compliment AND return someone’s compliment

Theme: RECIPROCITY

to pay a compliment to someone who has paid you a compliment.• Mary told me that my hair looked nice, so I returned her compliment and told her that her hair was lovely.• When someone says something nice, it is polite to return the compliment. 1.say or do the same to sb. that he has said or done to one回敬Mary said:“I love your new hairdo.” and Julie returned the compliment with“what a pretty dress you’re wearing,Mary.”玛丽说:“我喜欢你的新发型。”朱丽回答说:“玛丽,你穿的衣服好漂亮啊。”2. Pay sb. back回报;报复Henry hit Jerry on the head,and Jerry returned the compliment.亨利打了杰里头上一拳,杰里也对亨利报以一拳。revenge oneself(up)on…(for)get even with…for为…而向…报仇Hamlet revenged himself on his uncle,for his father’s death.哈姆雷特向叔父报了杀父之仇。

He is sure to revenge himself on anyone who dares to bully or insult him.对胆敢欺负和侮辱他的人,他是一定要报复的。

v. phr. To say or do the same to someone that he has said or done to you; pay someone back. Mary said, “I love your new hairdo” and Suzy returned the compliment with “What a pretty dress you’re wearing, Mary.” John punched Jerry in the nose, and Jerry returned the compliment.To insult or negatively criticize one in a manner that is disguised as or seems like a compliment or bit of praise. A: “Those pants really suit you—your legs don’t look nearly as fat in them!” B: “Wow, talk about paying someone a backhanded compliment!” It’s hard to tell when she’s being sarcastic as a joke or when she’s really just paying you a backhanded compliment.Learn more: backhanded, compliment, pay and pay someone a left-handed complimentFig. to give someone a false compliment that is really an insult or criticism. John said that he had never seen me looking better. I think he was paying me a left-handed compliment. I’d prefer that someone insulted me directly. I hate it when someone pays me a backhanded compliment—unless it’s a joke.Learn more: backhanded, compliment, payLearn more: Dictionary

Dưới đấy là bộ sưu tập câu có chứa từ “backhanded compliment”, trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh. Chúng ta hoàn toàn hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm bộ sưu tập câu này để tại vị câu trong trường hợp cần đặt câu với từ backhanded compliment, hoặc tìm hiểu thêm ngữ cảnh sử dụng từ backhanded compliment trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh

1. That’s rather a backhanded compliment.

2. It was a backhanded compliment.

3. Saying she’s improved comes over as a backhanded compliment.

4. Attacks from that source amounted to a backhanded compliment to his integrity.

5. At its best, the idea is a backhanded compliment to discerning older consumers.

6. In a backhanded compliment she said he looked very good for his age.

7. But instead of stopping there, he had to throw yet another backhanded compliment Kupchak.

8. This backhanded compliment is, in fact, a tribute to the imagination and commitment of community educators.

9. Of course, there is the occasional miscreant standing in front of the classroom who encourages student failure as a backhanded compliment to his self-declared high standards.

backhanded compliment Thành ngữ, tục ngữ

backhanded compliment|backhanded|compliment

n. phr. A remark that sounds like a compliment but is said sarcastically. “Not had for a girl” the coach said, offering a backhanded compliment.

backhanded compliment

An insulting or negative comment disguised as praise. She said my new pants really make my legs look much slimmer. What a backhanded compliment!Learn more: backhanded, compliment

a backhanded compliment

1. A backhanded compliment is a remark which seems to be praising someone or something but which could also be understood as criticism. Saying she’s improved comes over as a backhanded compliment. Reviewers gave the play the backhanded compliment that it was `surprisingly impressive’.
2. A backhanded compliment is a remark which seems to be criticizing someone or something but which could also be understood as praise. They were seen as the ones most in need of some culture. This was a backhanded compliment: it implied that they were capable of appreciating the highest works of art.Learn more: backhanded, compliment

a ˌbackhanded ˈcompliment

(American English also a ˌleft-handed ˈcompliment) a remark that seems to express admiration but could also be understood as an insult: She told me that my essay was ‘surprisingly good’, which I thought was a backhanded compliment.Learn more: backhanded, complimentLearn more:

[Loạt bài giới thiệu thành ngữ thông dụng trong tiếng Anh]

BACKHANDED COMPLIMENT, BACK-HANDED COMPLIMENT, LEFT-HANDED COMPLIMENT

Nghĩa đen:

Compliment nghĩa là lời khen. Backhand nghĩa là phía mu/sống sống lưng bàn tay. Hướng sống sống lưng bàn tay về người trái chiều là tỏ ý không tôn trọng. Tương tự, tay trái cũng vậy.

(Nhưng có nhiều tổng thống Mỹ thuận tay trái mà, đôi lúc họ cũng giơ tay trái để chào đấy thôi).

Nghĩa rộng:

Lời chê nhưng nói theo phong thái khen (a criticism that is phrased in such a way that it appears to be a compliment)

Tiếng Việt có cách nói tương tự:

khen vờ, đá xoáy, cho đi tàu bay giấy…

Ví dụ:

Patricia said she can’t wear fake gold jewelry the way I can, because it turns her skin green. But I think she was giving me a backhanded compliment. She was really letting everyone know that she wears real gold jewelry, and the jewelry I have on is fake.

Patricia nói rằng cô ấy không thể mang đồ trang sức đẹp đẹp fake như tôi chính bới nó sẽ làm da cô ấy trông xanh hơn. Nhưng tôi nghĩ đó chỉ là lời khen vờ. Thực ra, cô ta muốn mọi người biết rằng cô ta dùng đồ xịn còn tôi chỉ toàn đồ giả.

Paul is not a very nice person. He is always giving people backhanded compliments that sound like he is being nice, but in fact, he is really just insulting them.

Paul chẳng tử tế gì. Hắn luôn khen đểu, nghe thì có vẻ như như tử tế, nhưng kỳ thực hắn chỉ đang sỉ nhục người ta.

So sánh:

damn with faint praise

Cách dùng:

  Động từ thường dùng trong thành ngữ này: give hoặc pay

Give someone a backhanded compliment

Pay someone a backhanded compliment

  backhanded hoặc back-handed đều được, nhưng chỉ dùng left-handed, không dùng lefthanded
  compliment hoàn toàn hoàn toàn có thể ở dạng số ít (a backhanded compliment) hoặc số nhiều (backhanded compliments)

GET (GIVE SOMEONE) A FAIR SHAKE

(UK: a fair crack of the whip)

Nghĩa đen:

Lắc đúng, lắc công minh, không ăn gian

Nghĩa rộng:

Cho ai đó, cái gì đó thuở nào cơ để tự chứng tỏ, cũng nghĩa là đối xử công minh với họ (to give someone or something a chance to prove itself)

Tiếng Việt có cách dùng tương tự:

Cho … thuở nào cơ, đối xử công minh với …

Ví dụ:

Don’t dismiss this place so quickly; spend a little time getting used to it. Give it a fair shake.

Đừng vội bỏ qua khu vực này. Ở thêm một chút ít ít để quen với nó xem sao. Cho nó thuở nào cơ.

You accuse me of stealing money from the store, but you don’t give me a chance to tell you my side of the story. You’re not giving me a fair shake.

Ông buộc tội tôi đánh cắp tiền của shop, nhưng ông không cho tôi thời cơ nói rõ đầu đuôi câu truyện từ phía tôi. Ông đang xử sự không công minh với tôi.

Nguồn gốc:

Thành ngữ này xuất hiện vào lúc chừng trong năm 1790, khi nước Mỹ mới xây dựng, và cũng là trong quy trình Khủng hoảng/Nổi loạn rượu Whiskey (Whiskey Rebellion).

Gốc gác của nó là kỹ thuật thử rượu được sử dụng thời đó, một kỹ thuật không hề cơ sở khoa học nào nhưng lại rất hữu hiệu.

Lúc này, chính phủ nước nhà nước nhà mới xây dựng của Hoa Kỳ, do George Washington đứng đầu, cần tiền để trang trải những số tiền nợ nần sau trận chiến giành độc lập với Đế quốc Anh (American Revolutionary War). Một trong những thu nhập mà người ta nhắm đến là đánh thuế rượu. Vì vậy, những cơ sở, mái ấm mái ấm gia đình sản xuất rượu tìm cách trốn thuế, nấu rượu lậu – “bootleg whiskey” (cũng tương tự như Việt Nam ghê).

Vì là rượu lậu nên người tiêu dùng luôn để ý kiểm tra chất lượng, hoặc đúng chuẩn hơn là nồng độ cồn của rượu xem có đủ không (hay chỉ toàn nước!).

Kỹ thuật kiểm tra được vận dụng thời đó là lắc – shake. Họ đổ rượu vào chai đậy nắp lại và lắc một hồi. Khi ngừng lắc, nếu chỉ có tăm rượu li ti ở phía dưới, không hề tăm lớn nổi trên mặt thì là rượu có chứa ít nước, tốt. Nếu nhiều tăm lớn nổi trên mặt thì là rượu có chứa nhiều nước.

Tuy nhiên, điều oái oăm là nếu chỉ lắc nhẹ thì cũng không hề tăm lớn nổi trên mặt phẳng, khiến người ta tưởng là rượu tốt.

Vì vậy, xuất hiện cụm từ: give it a fair shake – tức là lắc đủ, lắc một cách công minh, lắc cho đúng, đừng ăn gian.

Về sau, thành ngữ “give it a fair shake” phủ lên mình lớp ý nghĩa phái sinh như nói ở trên.

Cách dùng:

Cấu trúc cơ bản:

  Get a fair shake
  Give someone/something a fair shake

BIG FISH IN A SMALL POND

Nghĩa đen:

con cá lớn trong cái ao nhỏ.

Nghĩa rộng:

Người sẽ là quan trọng hầu hết chính bới môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên xung quanh quá nhỏ (a person who is considered important primarily because the place or setting is small)

Tiếng Việt có cách nói tương tự:

xứ mù thằng chột làm vua, anh hùng nhất khoảnh, nhất mẹ nhì con, đầu gà đuôi voi…

Ví dụ:

I accepted a teaching position in a small village overseas, because I will have responsibilities that I wouldn’t be able to get for years in a big city. I like the idea of being a big fish in a small pond.

Tôi đồng ý làm giáo viên ở một ngôi làng nhỏ ở quốc tế vì ở đó tôi sẽ đã có được vị trí mà nếu ở thành phố lớn thì tôi còn lâu mới đã đã có được. Tôi thích kiểu làm đầu gà hơn đuôi voi.

Diane was a big fish in a small pond in her hometown, but when she moved to Tp Tp New York City, nobody knew who she was.

Ở thành phố nhỏ quê nhà, Diane phất như cồn, nhưng khi cô ấy chuyển đến Tp Tp New York, chẳng ai biết cô ấy là ai.

Cách dùng:

Thường dùng như một ẩn dụ (metaphor):

(to be) a big fish in a small pond

Diane was a big fish in a small pond in her hometown.

Diane con cá lớn trong cái ao nhỏ ở thành phố của cô ấy. (Ẩn dụ)

Cũng hoàn toàn hoàn toàn có thể dùng trong cấu trúc ví von (simile: với like):

He’s like a big fish in a small pond.

Anh ta in như con cá lớn trong cái ao nhỏ.

Lưu ý:

  Hình ảnh tương phản: bigsmall
  Hiện tượng láy: a big fish – a small pond.
  Danh từ fish để ở dạng đếm được: a big fish

CHARMED LIFE, LEAD A CHARMED LIFE, HAVE A CHARMED LIFE

Nghĩa đen:

charmed nghĩa là trang trọng, đẹp, thu hút đươc người khác

Nghĩa rộng:

Có số phận, môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên sống đời thường như mong ước (to be lucky or avoid danger)

Tiếng Việt có cách nói tương tự:

số đỏ, số may, sống trong nhung lụa…

Ví dụ:

That boy leads a charmed life. He always manages to avoid getting into trouble.

Cậu bé đó số may lắm. Nó luôn tránh khỏi mọi tai ương.

Monica leads a charmed life—she’ll never have to work a day in her life.

Monica có môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên sống đời thường thật sung sướng. Cả đời cô ấy sẽ không còn hề phải thao tác ngày nào.

Cách dùng:

Cấu trúc cơ bản:

  lead a charmed life
  have a charmed life
  live a charmed life

DUTCH TREAT, GO DUTCH

Nghĩa đen:

Treat là thết đãi/chi trả món ăn uống cho ai đó. Dutch treat là buổi tiệc thết đãi ai đó kiểu Đức (click more phần nguồn gốc thành ngữ ở dưới)

Nghĩa rộng:

Người nào trả tiền của người đó; chia sẻ ngân sách (each person pays for himself or herself; to share the cost)

Tiếng Việt có cách dùng tương tự:

từng người tự trả, không hề ai mời ai, tự trả, Cam pu chia …

Ví dụ:

Larry didn’t have enough money to pay for both his and Mary’s dinner, so they went Dutch.

Larry không hề đủ tiền thanh toán bữa tối cho toàn bộ anh ấy và Mary, vậy là hai người phần ai nấy trả.

When I go out for lunch with my colleagues work, we often go Dutch.

Khi tôi đi ăn trưa với đồng nghiệp, từng người tự trả phần của tớ.

Ngược nghĩa:

treat

treat nghĩa là thết đãi (trả tiền) cho ai đó; Dutch treat nghĩa là không hề ai trả tiền cho ai.

Nguồn gốc:

Có nhiều ý kiến rất rất khác nhau về nguồn gốc của thành ngữ này. Xin nêu để những bạn tìm hiểu thêm:

Quan điểm 1:

Dutch ở đấy là người Đức, không phải người Hà Lan. Thể hiện bản tính tự trọng của người Mỹ nhập cư gốc Đức, Từ đó, họ không chịu mắc nợ ai và chỉ mua thứ họ có đủ tiền mua, đặc biệt quan trọng quan trọng khi đi ăn uống, tiệc tùng.

(Người Mỹ cũng luôn hoàn toàn có thể có hình thức potluck, là kiểu tiệc mà khách đến mang theo món ăn đồ uống.)

Quan điểm 2:

Trước đây, trong tiếng Anh, “Dutch” được sử dụng với nghĩa “giả – false”. Ví dụ: “dutch courage” – sự can đảm và mạnh mẽ và tự tin và thỏa sức tự tin đã đã có được do uống rượu, không thật; “dutch metal” – vàng giả, làm hầu hết bằng đồng đúc đúc; “Dutch nightingale” – không phải chim sơn ca Hà Lan mà là con ếch; “Dutch auction” – cuộc bán đấu giá mà giá khởi điểm là mức giá cao nhất (!). Do vậy, “Dutch treat” nghĩa là chẳng có treat nào cả (chẳng có thết đãi nào cả). Lưu ý là ở Mỹ, “Dutch” được sử dụng để chỉ khắp khung hình Đức và người Hà Lan.

Quan điểm 3:

Ở Brussels cũng luôn hoàn toàn có thể có cách nói “manger à l’hollandaise” (ăn kiểu Hà Lan) hoặc “manger à la flamande” (ăn kiểu Bỉ), với ý nghĩa tương tự: chia tiền hóa đơn buổi tiệc cho toàn bộ những người dân dân xuất hiện. Điều này liên quan tới thói quen chi li về tiền bạc của người Hà Lan và người Bỉ (nói chung là những vương quốc nói tiếng Pháp).

Quan điểm 4:

Ở Hà Lan, mọi người được đối xử công minh. Vì vậy, khi đi ăn, mọi người sẽ cùng trả tiền.

Quan điểm 5:

Vào thế kỷ 17, sự đối đầu đối đầu quyết liệt giữa người Anh và người Hà Lan trong quy trình xây dựng đế chế toàn toàn thế giới của tớ làm cho thật nhiều cụm từ được lính thủy quân Anh “sáng tạo” nhằm mục đích mục tiêu sỉ nhục đối phương người Hà Lan. Ví dụ: Dutch courage dùng để ám chỉ rằng người Hà Lan cần làm vài chén rượu thì mới đủ bản lĩnh đánh nhau; hoặc Dutch defence không nghĩa là phòng ngự mà là rút lui, không đánh đấm gì cả. Và theo phía này thì cụm từ “go Dutch” nghĩa là đi ăn uống đồ rẻ tiền (một kiểu miệt thị).

Các vương quốc có “phong tục” go Dutch:

Hà Lan, Úc, Đan Mạch, Phần Lan, Đức, Iceland, Na Uy, Thụy điển, Thụy Sỹ,

Pháp, xứ Catalan, một vài vùng ở Ý,

Syria, Palestine, Lebanon, Jordan, một vài vương quốc Arap, Thổ nhĩ kỳ,

Bangladesh, Hàn quốc, Indonexia, Ấn độ, Nhật Bản, Philipin, Thái lan

Ở những vương quốc này, thông thường việc “chia tiền” này hay được vận dụng trong những trường hợp dân dã, giữa bạn bè, đồng nghiệp. Nếu là hẹn hò thì hoàn toàn hoàn toàn có thể là người nam trả hoặc lần này người này trả, lần khác thường kia trả.

Ở những vương quốc khác, đôi lúc việc đề cập đến “chia tiền” là một sự sỷ nhục. Tình huống thường thấy là: người dân có nhiều tiền hơn, vị thế cao hơn, phái mạnh, sẽ trả tiền cho những người dân dân khác và phái nữ.

Ở Việt Nam, trào lưu này cũng đang dần có “chỗ đứng” trong “bụng” người trẻ tuổi, nhất là ở những thành phố lớn, những nơi thứ nhất tiếp nhận ảnh hưởng văn hóa truyền thống truyền thống cuội nguồn quốc tế.

Trước đây, Việt Nam cũng oai ra phết, không hề kiểu Dutch treat này đâu. Nhưng kỳ thực trong bụng cũng chẳng vui vẻ gì, đôi lúc đau hơn hoạn. Thế nên nhà văn Nam Cao mới có truyện “Nhỏ nhen”, ai đọc rồi thì sẽ thấy.

Cách dùng:

Cấu trúc cơ bản:

  go Dutch
  go to a Dutch treat
  (be) invited to a Dutch treat

Thường dùng trong trường hợp ăn uống.

Lưu ý:

Dutch treat là danh từ: buổi tiệc kiểu tự trả

Go Dutch động từ: chia sẻ ngân sách (ăn uống)

Dutch treat (buổi tiệc kiểu tự trả) thường được sử dụng trong văn nói.

Trong toàn cảnh trang trọng, trong văn viết, thường người ta sử dụng cụm từ “no-host lunch/dinner” (buổi tiệc không hề ai đứng chủ) để chỉ ý phần ai người ấy trả.

LUYỆN PHÁT ÂM:

Trong phần này, những bạn sẽ luyện phát âm theo những câu mẫu.

Phương pháp rèn luyện:

  nghe câu mẫu do người bản xứ phát âm, tập nói theo,
  ghi lại phát âm của tớ,
  nghe lại phần thực hành thực tiễn thực tiễn và so sánh với phát âm mẫu
  lặp lại quy trình này cho tới khi phát âm thuần thục.

LƯU Ý:

  Thời gian ghi âm: Không hạn chế
  Thiết bị đi kèm theo theo: Nên dùng headphone có kèm microphone để sở hữu chất lượng âm thanh tốt nhất
  Trình duyệt web: Dùng được trên mọi trình duyệt. Lưu ý được được cho phép trình duyệt sử dụng microphone để ghi âm.
  Địa điểm thực hành thực tiễn thực tiễn: Nên yên tĩnh để tránh tạp âm

NGHE MẪU – NÓI THEO – GHI – SO SÁNH

Paul is not a very nice person. He is always giving people backhanded compliments that sound like he is being nice, but in fact, he is really just insulting them.

Don’t dismiss this place so quickly; spend a little time getting used to it. Give it a fair shake.

Diane was a big fish in a small pond in her hometown, but when she moved to Tp Tp New York City, nobody knew who she was.

That boy leads a charmed life. He always manages to avoid getting into trouble.

When I go out for lunch with my colleagues work, we often go Dutch.

BẮT ĐẦU GHI ÂM:

Gợi ý tiến trình luyện phát âm:

  Bước 1: Bấm vào đây để mở hiên chạy cửa số ghi âm trong một Tab mới. Trong hiên chạy cửa số ghi âm, bấm nút Record để bắt đầu quy trình ghi âm
  Bước 2: Quay lại hiên chạy cửa số này, bấm nghe câu mẫu, tập nói theo từng câu mẫu cho tới khi thuần thục.
  Bước 3: Quay lại hiên chạy cửa số ghi âm, bấm Done để kết thúc quy trình ghi. Bấm Play back để nghe lại phát âm của tớ và so sánh với phát âm mẫu. Bấm Retry để làm một bản ghi mới
  Bấm Download để lưu file ghi âm của bạn về máy (nếu bạn thích)
  Hãy kiên trì, bạn sẽ đạt được tiến bộ bất thần

THỬ XEM BẠN CÓ NHỚ CÁC THÀNH NGỮ NÀY KHÔNG:

You have already completed the quiz before. Hence you can not start it again.

You must sign in or sign up to start the quiz.

You must first complete the following:

Quiz complete. Results are being recorded.

0 of 10 questions answered correctly

Time has elapsed

You have reached 0 of 0 point(s), (0)

Earned Point(s): 0 of 0, (0)
0 Essay(s) Pending (Possible Point(s): 0)

  Sorry, but that’s too bad to be bad. Come try again and better luck next time. 

  Sorry, there is a lot more to do. Come try again and better luck next time.

  You’ve done part of it, but still not enough.

  You passed. Congratulations!

  Well-done! You answered all the questions correct.

CÓ THỂ BẠN CŨNG QUAN TÂM:

Tìm hiểu ý nghĩa và cách dùng những thành ngữ: CALL THE SHOTS. Bài tập thực hành thực tiễn thực tiễn ngay. English idioms and how to use them in real life …

Tìm hiểu ý nghĩa và cách dùng những thành ngữ: DIRTY WORD. Bài tập thực hành thực tiễn thực tiễn ngay. English idioms and how to use them in real life …

Tìm hiểu ý nghĩa và cách dùng những thành ngữ: NECK OF THE WOODS. Bài tập thực hành thực tiễn thực tiễn ngay. English idioms and how to use them in real life …

Tìm hiểu ý nghĩa và cách dùng những thành ngữ: DUTCH TREAT, GO DUTCH. Bài tập thực hành thực tiễn thực tiễn ngay. English idioms and how to use them …

Tìm hiểu ý nghĩa và cách sử dụng một số trong những trong những thành ngữ tiếng Anh thông dụng: BUTTER (SOMEONE) UP. English idioms and how to use them …

BAGGAGE không riêng gì nghĩa là tư trang, mà còn tồn tại nghĩa là gánh nặng tâm ý riêng với ai đó. Giải thích, ví dụ, cách dùng, bài tập ở đây …

Reply
9
0
Chia sẻ

Chia Sẻ Link Download Backhanded compliment là gì miễn phí

Bạn vừa tìm hiểu thêm nội dung nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Backhanded compliment là gì tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia SẻLink Tải Backhanded compliment là gì miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Backhanded compliment là gì

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Backhanded compliment là gì vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha

#Backhanded #compliment #là #gì

4088

Clip Backhanded compliment là gì Chi tiết ?

Bạn vừa đọc nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Backhanded compliment là gì Chi tiết tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Download Backhanded compliment là gì Chi tiết miễn phí

Heros đang tìm một số trong những Chia SẻLink Tải Backhanded compliment là gì Chi tiết Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Backhanded compliment là gì Chi tiết

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Backhanded compliment là gì Chi tiết vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Backhanded #compliment #là #gì #Chi #tiết