Mẹo Hướng dẫn 17 div 2 bằng bao nhiêu Chi tiết 2022

Pro đang tìm kiếm từ khóa 17 div 2 bằng bao nhiêu Chi tiết được Cập Nhật vào lúc : 2022-01-30 16:16:00 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Thủ Thuật Hướng dẫn 17 div 2 bằng bao nhiêu Chi Tiết

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa 17 div 2 bằng bao nhiêu được Update vào lúc : 2022-01-30 16:16:03 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Trắc nghiệm tin học lớp 11 có đáp án

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản khá khá đầy đủ của tài liệu tại đây (66.46 KB, 7 trang )

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ I
MÔN: TIN HỌC. KHỐI: 11
Câu 1. Cho biểu thức trong Pascal: abs(x+1) – 3. Biểu thức tương ứng trong Toán học là:
A.

x 1 + 3

B.

3 + x 1

C.

3 x +1

D.

x +1 3

Câu 2. Trong Pascal, để nhập tài liệu từ bàn phím ta sử dụng thủ tục:
A. write();
B. writeln();
C. reader();
D. readln();
Câu 3. Trong Turbo Pascal, xác lập tên đúng trong những tên sau:
A. 10pro
B. Bai tap_1
C. Baitap

D. Chuong trinh

Câu 4. Danh sách những biến là một hoặc nhiều tên biến, những tên biến được viết cách nhau bởi :
A. dấu chấm phẩy (;) B. dấu phẩy (,)
C. dấu chấm (.)
D. dấu hai chấm (:)
Câu 5. Trong ngôn từ lập trình Pascal, từ khoá CONST dùng để
A. khai báo tên chương trình.
B. khai báo hằng.
C. khai báo biến.
D. khai báo thư viện.
Câu 6. Trong Pascal, biểu thức (27 mod 4) bằng:
A. 2
B. 0
C. 1

D. 3

Câu 7. Trong Pascal, cú pháp để khai báo biến là:
A. Var =;
B. Var :;
C. : kiểu tài liệu;
D. Var ;
Câu 8. Trong Pascal, biểu thức (57 div 13) bằng:
A. 3
B. 5
C. 4

D. 6

Câu 9. Trong ngôn từ lập trình Pascal, từ khóa VAR dùng để?
A. Khai báo hằng

B. Khai báo thư viện
C. Khai báo biến
D. Khai báo tên chương trình
Câu 10. Trong ngôn từ lập trình Pascal, từ khoá PROGRAM dùng để
A. khai báo biến.
B. khai báo tên chương trình.
C. khai báo thư viện.
D. khai báo hằng.
Câu 11. Trong Pascal, để lấy tài liệu ra màn hình hiển thị hiển thị ta sử dụng thủ tục:
A. writeln();
B. Rewrite();
C. write()
D. readln().
Câu 12. Trong ngôn từ lập trình Pascal, hằng và biến rất rất khác nhau cơ bản ra làm thế nào?
A. Hằng và biến là hai đại lương mà giá trị đều hoàn toàn hoàn toàn có thể thay đổi được trong quy trình thực thi
chương trình.
B. Hằng không cần khai báo còn biến phải khai báo.
C. Hằng là đại lượng có mức giá trị không thể thay đổi trong quy trình thực thi chương trình, biến
là đại lượng có mức giá trị hoàn toàn hoàn toàn có thể thay đổi trong quy trình thực thi chương trình.
D. Hằng và biến nên phải khai báo.
Câu 13. Xác định giá trị của biểu thức:
A. S = 9;
B. S = 6;

S = (250 div 100) + (150 mod 100) div 10
C. S = 7;
D. S = 8.

1 2

a b2
Câu 14. Cho biểu thức dạng toán học sau: 4
; hãy lựa chọn dạng màn màn biểu diễn tương ứng trong
Pascal:
A. 1/4* sqrt(a*a-b*b)
B. 1/4 + sqrt(a*a-b*b)
C. 1/4 – sprt(a*a-b*b)
D. 1/4 – sqrt(a*a-b*b)

Câu 15. Trong Turbo Pascal, để thoát khỏi chương trình:
A. Nhấn tổng hợp phím Alt + X;
B. Nhấn tổng hợp phím Ctrl + E;
C. Nhấn tổng hợp phím Ctrl + X;
D. Nhấn tổng hợp phím Alt + E;
Câu 16. Trong ngôn từ lập trình Pascal, từ khoá USES dùng để
A. Khai báo tên chương trình.
B. Khai báo hằng.
C. Khai báo biến.
D. Khai báo thư viện.
Câu 17. Trong Turbo Pascal, để thực thi chương trình:
A. Nhấn tổng hợp phím Shift + F9;
B. Nhấn phím Ctrl + F9;
C. Nhấn tổng hợp phím Ctrl + F7;
D. Nhấn tổng hợp phím Alt + F9;

Câu 18. Một ngôn từ lập trình có những thành phần cơ bản nào?
A. Bảng vần âm và ngữ nghĩa.
B. Bảng vần âm, cú pháp và ngữ nghĩa.
C. Cú pháp và ngữ nghĩa.
D. Bảng vần âm

Câu 19. Để đưa thông tin ra màn hình hiển thị hiển thị ta sử dụng thủ tục nào?
A. Read
B. Real
C. Readln
D. Writeln
Câu 20. Để nhập tài liệu vào từ bàn phím cho 2 biến a,b ta dung lệnh?
A. Writeln(a,b);
B. Readln(a,b);
C. Write(a;b);
D. Readln(a;b);
Câu 21. Đâu là câu lệnh gán đúng?
A. X:Y;
B. X=Y;
C. X;=Y;
D. X:=Y;
Câu 22. Biểu thức ((25 mod 10) div 2) có kết quả là mấy?
A. 1
B. 3
C. 2
D. 4
Câu 23. Trong cấu trúc chương trình Pascal phần thân chương trình khởi đầu bằng.và kết thúc bằng?
BEGIN
BEGIN
A. BEGINEND;
B.
C.
D. BEGIN END.
END
END,
Câu 24. Kết quả của biểu thức sqr((ABS(23-30) mod 4) ) là?

A. 4
B. 2
C. 9
D. 1
Câu 25. Kiểu nào sau này còn có miền giá trị lớn số 1?
A. Byte
B. Word
C. Longint
D. Integer
Câu 26. Để khai báo biến, trong Pascal ta sử dụng từ khóa nào?
A. BEGIN
B. VAR
C. CONST
D. USES
Câu 27. Trong những tên sau, đâu là tên thường gọi thường gọi dành riêng (từ khóa) trong ngôn từ lập trình Pascal?
A. Baitap
B. Program
C. Real
D. Vidu
Câu 28. Với lệnh nào sau này dùng để in giá trị M(M kiểu số thực) ra màn hình hiển thị hiển thị với độ rộng là 5 và có 2 chữ
số phần thập phân ?
A. Write(M:5);
B. Writeln(M:2); C. Writeln(M:2:5); D. Write(M:5:2);
Câu 29. Khai báo 3 biến A,B,C nào sau này đúng cú pháp trong Pascal?
A. VAR A; B; C: Byte;
B. VAR A; B; C Byte
C. VAR A, B, C: Byte;
D. VAR A B C : Byte;
3
Câu 30.

Để màn màn biểu diễn x , ta hoàn toàn hoàn toàn có thể viết?
A. SQRT(x*x)*x
B. SQR(x*x*x) C. SQR(SQRT(X)*X)
D. SQRT(x*x*x)
Câu 31. Trong NN lập trình Pascal, phép toán MOD với số nguyên có tác dụng gì
A. Chia lấy phần nguyên
B. Chia lấy phần dư
C. Làm tròn số
D. Thực hiện phép chia
Câu 32. Làm cho giá trị bằng bình phương của x là

A. sqrt(x);
B. sqr(x);
C. abs(x);
D. exp(x);
Câu 33 . Xét biểu thức lôgic: (n >0) and (n mod 2 = 0). Khẳng định nào sau này là đúng?
A. Kiểm tra n có chia hết cho 2 không

B. Kiểm tra xem n có là một số trong những trong những dương không

C. Kiểm tra xem n có là số dương chẵn không D. Kiểm tra n là một số trong những trong những nguyên chẵn không
Câu 34. Cấu trúc một chương trình được phân thành mấy phần ?
A. 1 phần
B. 3 phần
C. 2 phần
Câu 35. Cho biểu thức: (15 mod 2)+ 2 . Giá trị của biểu thức là:

D. 4 phần

A. 4
B. 3
C. 5
Câu 36. Trong Turbo Pascal, hàm nào dưới đây màn màn biểu diễn giá trị tuyệt đối.

D. 6

A. sqrt()
B.sqr()
C. abs()
Câu 37. Biến X nhận giá trị là 0.7 .Khai báo nào sau này là đúng.

D.ln()

A. var X: integer;
B. var X: real;
C. var X: char;
Câu 38. Cho biểu thức: (10 div 2)-1 Giá trị của biểu thức là:

D. var X: longint;

A. 3
B. 5
C. 4
Câu 39. Trong Turbo Pascal, để lưu chương trình ta dùng phím.

D. 6

A. Nhấn F2
B. Shift + F2

C. Ctrl+F2
Câu 40. Lệnh Write( 5 x 4 = , 5*4 ) ; viết gì ra màn hình hiển thị hiển thị :

D.Alt + F2

A. 5 x 4 = 20
B. 5 x 4 = 5*4
2
Câu 41. x màn màn biểu diễn trong pascal là

C. 20 = 20

D. 20 = 5 * 4

C. abs(x)

D. sqr(x)

A. sqrt(x)
Câu 42. Biểu thức

B. exp(x)

x 2 + 2 x được diễn tả trong pascal là

A. sqrt(sqr(x)+2)-x
B.sqr(sqrt(x)+2)-x
C.(sqrt(x*x)+2)-x
Câu 43. Kết quả của biểu thức sqr(abs(25-30) mod 3) trả về kết quả là
A. 1

B. 2
C. 6
Câu 44. Cho biểu thức (a mod 3 = 0) and (a mod 4 = 0). Giá trị của a là
A. 24
B. 16
C. 15
Câu 45. Trong NNLT Pascal, biểu thức 25 mod 3 + (5/2) * 3 có mức giá trị là
A. 15.5
B. 8.5
C. 8.0

D.sqr(x*x+2)-x
D. 4
D. 21
D. 15.0

Câu 46. Cú pháp màn màn biểu diễn cấu trúc rẽ nhánh dạng thiếu là?
A. If then ;
B. If ;then
C. If then else ;
D. If then ;esle ;
Câu 47. Trong những tên sau, đâu là tên thường gọi thường gọi dành riêng (từ khóa) trong ngôn từ lập trình Pascal?
A. Baitap
B. Program C. Real
D. Vidu
Câu 48. Đại lượng dùng để tàng trữ giá trị và giá trị hoàn toàn hoàn toàn có thể được thay đổi trong quy trình thực thi
chương trình gọi là
A. Hằng
B. Biến
C. Hàm

D. Biểu thức
Câu 49. Biến X hoàn toàn hoàn toàn có thể nhận những giá trị 1; 100; 150; 200 và biến Y hoàn toàn hoàn toàn có thể nhận những giá trị 1; 0.2;
0.3; 10.99. Khai báo nào trong những khai báo sau là đúng nhất?
A. Var X, Y: integer;
B. Var X: integer; Y: real;
C. Var X: real; Y: byte;

D. Var X: byte; Y: integer;
Câu 50. Xét đoạn chương trình sau.
for i:=1 to 10 do
if (i mod 3 = 0) or (i mod 5 = 0) then write(i:3);
A. 3 5 7 9 10 B. 2 4 6 8 10 C.1 3 5 7 9
D. 3 5 6 9 10
Câu 51. Trong NN lập trình Pascal, biểu thức số học nào sau này là hợp lệ
A. 5a + 7b + 8*c;
B. 5*a +7*b +8*c;
C. a + b*c D. x*y(x +y);
Câu 52. Để khai báo biến n thuộc kiểu số nguyên ta viết
A. var n: real;
B. var n: boolean;
C. var n: char;
D. var n: interger;
Câu 53. Để gán 2 cho x ta viết câu lệnh
A. x:= 2;
B. 2:= x;
C. x = =2;
D. x = 2;
3
Câu 54. Để màn màn biểu diễn x ta hoàn toàn hoàn toàn có thể viết

A. sqrt(sqr x*x);
B. sqrt (x*x*x);
C. sqr(x)*x;
D. sqr(sqrt(x*x*x));
Câu 55. Trong những tên sau, tên nào sau này được đặt đúng trong NNLT Pascal?
A. Ho_ten*1 B. Ho ten
C. Ho_ten
D. 1hoten
Câu 56. Trong ngôn từ Pascal, phát biểu nào sau này là ĐÚNG?
A. Sau mỗi câu lệnh đều phải có dấu chấm phẩy.
B. Câu lệnh trước End không nhất thiết phải có dấu chấm phẩy.
C. Có phân biệt chữ hoa và chữ thường
D. Sau từ khóa Begin nên phải có dấu chấm phẩy.
x2 y 2
2
2
Câu 57. Cho biểu thức dạng toán học sau: x + y ; hãy lựa chọn dạng màn màn biểu diễn tương ứng trong
Pascal:
A. (sqr(x) sqr(y))/(sqr(x) sqr(y))
B. (sqrt(x) sqrt(y))/(sqrt(x) sqrt(y))
C. sqr(x) sqr(y)/sqr(x) sqr(y)
D. sqrt(x) sqrt(y)/sqrt(x) sqrt(y)

Câu 58. Biểu thức

x 2 3 x + 2 được diễn tả trong pascal là

A. sqrt(sqr(x)-3*x+2)
B. sqrt(sqr(x)-3x+2)
C. sqr(sqrt(x)-3*x+2)

D.sqr(x*x-3*x+2)
Câu 59. Kết quả của biểu thức sqrt(17 div 4) trả về kết quả là
A. 1
B. 4
C. 8
D. 2
Câu 60. Cho biểu thức (a mod 2 = 0) and (a mod 3 = 0). Giá trị của a là
A. 12
B. 23
C. 9
D. 16
Câu 61. Câu lệnh dạng lặp tiến có cú pháp là:
A. FOR := TO DO ;
B. FOR := DOWNTO DO ;
C. While DO ;
D. IF then ;
Câu 62. Câu lệnh dạng lặp lùi có cú pháp là:
A. FOR := TO DO ;
B. FOR := DOWNTO DO ;
C. While DO ;
D. IF then ;

Câu 63. Trong ngôn từ lập trình Pascal, muốn kiểm tra đồng thời cả ba giá trị của A, B, C có
cùng to nhiều hơn nữa 0 hay là không ta viết câu lệnh If thế nào cho đúng ?
A. If A, B, C > 0 then
B. If (A > 0) and (B > 0) and (C > 0) then
C. If A>0 and B>0 and C>0 then
D. If (A>0) or (B>0) or (C>0) then
Câu 64. Trong ngôn từ lập trình Pascal, đoạn chương trình sau đưa ra màn hình hiển thị hiển thị kết quả gì ?

For i := 10 downto 1 do write(i, );
A. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
B. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
C. Đưa ra 10 dấu cách
D. Không đưa ra kết quả gì
Câu 65. Cho biểu thức: (38 mod 3) + 1 Giá trị của biểu thức là:
A. 4
B. 3
C. 2

D. 1

Trường THPT Thới Long

6
Trắc nghiệm Tin học 11

Tổ Toán – Tin

Trang 6

Reply

4

0

Chia sẻ

Chia Sẻ Link Tải 17 div 2 bằng bao nhiêu miễn phí

Bạn vừa Read nội dung nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video 17 div 2 bằng bao nhiêu tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia SẻLink Tải 17 div 2 bằng bao nhiêu miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về 17 div 2 bằng bao nhiêu

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết 17 div 2 bằng bao nhiêu vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha

#div #bằng #bao #nhiêu

4493

Video 17 div 2 bằng bao nhiêu Chi tiết ?

Bạn vừa Read nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip 17 div 2 bằng bao nhiêu Chi tiết tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Download 17 div 2 bằng bao nhiêu Chi tiết miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Down 17 div 2 bằng bao nhiêu Chi tiết Free.

Thảo Luận vướng mắc về 17 div 2 bằng bao nhiêu Chi tiết

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết 17 div 2 bằng bao nhiêu Chi tiết vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#div #bằng #bao #nhiêu #Chi #tiết